پارس

وقتی‌خانه‌تان رابه شهرداری‌نفروشید+تصاویر

یک مرد چینی که خانه اش در مسیر یک بزرگراه قرار گرفته و آنرا نفروخته اکنون خانه اش را در میان بزرگراه مناظره می کند.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail