یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019

کرامتی، محسن


◊  دل دار

     1  •  دلدار
◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه نوا و راست پنجگاه)

     1  •  درآمد اول     2  •  درآمد دوم     3  •  کرشمه     4  •  گردونیه     5  •  نغمه     6  •  بیات راجه     7  •  حزین     8  •  عشاق     9  •  نهفت     10  •  گوشت     11  •  عشیران     12  •  نیشابورک     13  •  مجسلی     14  •  خجسته     15  •  ملک حسین     16  •  حسین     17  •  بوسلیک     18  •  نیریز     19  •  درآمد     20  •  درآمد دوم،زنگ شتر     21  •  زنگوله     22  •  پروانه     23  •  خسروانی     24  •  روح افزا     25  •  پنجگاه     26  •  سپهر     27  •  عشاق     28  •  نیریز     29  •  بیات عجم     30  •  بحر نور     31  •  قرچه     32  •  مبرقع     33  •  طرز     34  •  ابوالچپ     35  •  لیلی و مجنون     36  •  راوندی     37  •  نوروز عرب     38  •  نوروز صبا     39  •  نوروز خارا     40  •  ماوراءالنهر     41  •  نفیر     42  •  فرنگ
◊  آواز بیات اصفهان ـ دستگاه همایون

     1  •  آواز بیات اصفهان     2  •  آواز بیات اصفهان     3  •  آواز بیات اصفهان     4  •  آواز بیات اصفهان     5  •  آواز بیات اصفهان     6  •  آواز بیات اصفهان     7  •  آواز بیات اصفهان     8  •  آواز بیات اصفهان     9  •  آواز بیات اصفهان     10  •  آواز بیات اصفهان     11  •  آواز بیات اصفهان     12  •  آواز بیات اصفهان     13  •  آواز بیات اصفهان     14  •  آواز بیات اصفهان     15  •  آواز بیات اصفهان     16  •  آواز بیات اصفهان     17  •  آواز بیات اصفهان     18  •  آواز بیات اصفهان     19  •  آواز بیات اصفهان     20  •  آواز بیات اصفهان     21  •  دستگاه همایون     22  •  دستگاه همایون     23  •  دستگاه همایون     24  •  دستگاه همایون     25  •  دستگاه همایون     26  •  دستگاه همایون     27  •  دستگاه همایون     28  •  دستگاه همایون     29  •  دستگاه همایون     30  •  دستگاه همایون     31  •  دستگاه همایون     32  •  دستگاه همایون     33  •  دستگاه همایون     34  •  دستگاه همایون     35  •  دستگاه همایون     36  •  دستگاه همایون     37  •  دستگاه همایون     38  •  دستگاه همایون     39  •  دستگاه همایون     40  •  دستگاه همایون
◊  آواز افشاری ـ آواز دشتی

     1  •  آواز افشاری     2  •  آواز افشاری     3  •  آواز افشاری     4  •  آواز افشاری     5  •  آواز افشاری     6  •  آواز افشاری     7  •  آواز افشاری     8  •  آواز افشاری     9  •  آواز افشاری     10  •  آواز افشاری     11  •  آواز افشاری     12  •  آواز افشاری     13  •  آواز افشاری     14  •  آواز افشاری     15  •  آواز افشاری     16  •  آواز افشاری     17  •  آواز افشاری     18  •  آواز افشاری     19  •  آواز افشاری     20  •  آواز افشاری     21  •  آواز افشاری     22  •  آواز دشتی     23  •  آواز دشتی     24  •  آواز دشتی     25  •  آواز دشتی     26  •  آواز دشتی     27  •  آواز دشتی     28  •  آواز دشتی     29  •  آواز دشتی     30  •  آواز دشتی     31  •  آواز دشتی     32  •  آواز دشتی     33  •  آواز دشتی     34  •  آواز دشتی     35  •  آواز دشتی     36  •  آواز دشتی     37  •  آواز دشتی     38  •  آواز دشتی     39  •  آواز دشتی
◊  دستگاه ماهور ـ آواز ابوعطا

     1  •  دستگاه ماهور     2  •  دستگاه ماهور     3  •  دستگاه ماهور     4  •  دستگاه ماهور     5  •  دستگاه ماهور     6  •  دستگاه ماهور     7  •  دستگاه ماهور     8  •  دستگاه ماهور     9  •  دستگاه ماهور     10  •  دستگاه ماهور     11  •  دستگاه ماهور     12  •  دستگاه ماهور     13  •  دستگاه ماهور     14  •  دستگاه ماهور     15  •  دستگاه ماهور     16  •  دستگاه ماهور     17  •  دستگاه ماهور     18  •  دستگاه ماهور     19  •  دستگاه ماهور     20  •  دستگاه ماهور     21  •  دستگاه ماهور     22  •  دستگاه ماهور     23  •  دستگاه ماهور     24  •  دستگاه ماهور     25  •  دستگاه ماهور     26  •  دستگاه ماهور     27  •  دستگاه ماهور     28  •  آواز ابوعطا     29  •  آواز ابوعطا     30  •  آواز ابوعطا     31  •  آواز ابوعطا     32  •  آواز ابوعطا     33  •  آواز ابوعطا     34  •  آواز ابوعطا     35  •  آواز ابوعطا     36  •  آواز ابوعطا     37  •  آواز ابوعطا     38  •  آواز ابوعطا     39  •  آواز ابوعطا     40  •  آواز ابوعطا     41  •  آواز ابوعطا     42  •  آواز ابوعطا
◊  دستگاه سه گاه ـ دستگاه شور

     1  •  دستگاه سه گاه     2  •  دستگاه سه گاه     3  •  دستگاه سه گاه     4  •  دستگاه سه گاه     5  •  دستگاه سه گاه     6  •  دستگاه سه گاه     7  •  دستگاه سه گاه     8  •  دستگاه سه گاه     9  •  دستگاه سه گاه     10  •  دستگاه سه گاه     11  •  دستگاه سه گاه     12  •  دستگاه سه گاه     13  •  دستگاه سه گاه     14  •  دستگاه سه گاه     15  •  دستگاه سه گاه     16  •  دستگاه سه گاه     17  •  دستگاه سه گاه     18  •  دستگاه شور     19  •  دستگاه شور     20  •  دستگاه شور     21  •  دستگاه شور     22  •  دستگاه شور     23  •  دستگاه شور     24  •  دستگاه شور     25  •  دستگاه شور     26  •  دستگاه شور     27  •  دستگاه شور     28  •  دستگاه شور     29  •  دستگاه شور     30  •  دستگاه شور     31  •  دستگاه شور     32  •  دستگاه شور     33  •  دستگاه شور     34  •  دستگاه شور     35  •  دستگاه شور     36  •  دستگاه شور     37  •  دستگاه شور     38  •  دستگاه شور     39  •  دستگاه شور
◊  دستگاه چهارگاه ـ آواز بیات ترک ـ دستگاه نوا و رهاب

     1  •  دستگاه چهارگاه     2  •  دستگاه چهارگاه     3  •  دستگاه چهارگاه     4  •  دستگاه چهارگاه     5  •  دستگاه چهارگاه     6  •  دستگاه چهارگاه     7  •  دستگاه چهارگاه     8  •  دستگاه چهارگاه     9  •  دستگاه چهارگاه     10  •  آواز بیات ترک     11  •  آواز بیات ترک     12  •  آواز بیات ترک     13  •  آواز بیات ترک     14  •  آواز بیات ترک     15  •  آواز بیات ترک     16  •  آواز بیات ترک     17  •  آواز بیات ترک     18  •  آواز بیات ترک     19  •  آواز بیات ترک     20  •  دستگاه نوا و رهاب     21  •  دستگاه نوا و رهاب     22  •  دستگاه نوا و رهاب     23  •  دستگاه نوا و رهاب     24  •  دستگاه نوا و رهاب     25  •  دستگاه نوا و رهاب     26  •  دستگاه نوا و رهاب     27  •  دستگاه نوا و رهاب
◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه شور و دشتی)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹     20  •  ترک ۲۰     21  •  ترک ۲۱     22  •  ترک ۲۲     23  •  ترک ۲۳     24  •  ترک ۲۴     25  •  ترک ۲۵     26  •  ترک ۲۶     27  •  ترک ۲۷     28  •  ترک ۲۸     29  •  ترک ۲۹     30  •  ترک ۳۰     31  •  ترک ۳۱     32  •  ترک ۳۲     33  •  ترک ۳۳     34  •  ترک ۳۴     35  •  ترک ۳۵

وبگردی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.