چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / Wednesday, 21 February, 2018

کرامتی، محسن


◊  دل دار

     1  •  دلدار
◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه نوا و راست پنجگاه)

     1  •  درآمد اول     2  •  درآمد دوم     3  •  کرشمه     4  •  گردونیه     5  •  نغمه     6  •  بیات راجه     7  •  حزین     8  •  عشاق     9  •  نهفت     10  •  گوشت     11  •  عشیران     12  •  نیشابورک     13  •  مجسلی     14  •  خجسته     15  •  ملک حسین     16  •  حسین     17  •  بوسلیک     18  •  نیریز     19  •  درآمد     20  •  درآمد دوم،زنگ شتر     21  •  زنگوله     22  •  پروانه     23  •  خسروانی     24  •  روح افزا     25  •  پنجگاه     26  •  سپهر     27  •  عشاق     28  •  نیریز     29  •  بیات عجم     30  •  بحر نور     31  •  قرچه     32  •  مبرقع     33  •  طرز     34  •  ابوالچپ     35  •  لیلی و مجنون     36  •  راوندی     37  •  نوروز عرب     38  •  نوروز صبا     39  •  نوروز خارا     40  •  ماوراءالنهر     41  •  نفیر     42  •  فرنگ
◊  آواز بیات اصفهان ـ دستگاه همایون

     1  •  آواز بیات اصفهان     2  •  آواز بیات اصفهان     3  •  آواز بیات اصفهان     4  •  آواز بیات اصفهان     5  •  آواز بیات اصفهان     6  •  آواز بیات اصفهان     7  •  آواز بیات اصفهان     8  •  آواز بیات اصفهان     9  •  آواز بیات اصفهان     10  •  آواز بیات اصفهان     11  •  آواز بیات اصفهان     12  •  آواز بیات اصفهان     13  •  آواز بیات اصفهان     14  •  آواز بیات اصفهان     15  •  آواز بیات اصفهان     16  •  آواز بیات اصفهان     17  •  آواز بیات اصفهان     18  •  آواز بیات اصفهان     19  •  آواز بیات اصفهان     20  •  آواز بیات اصفهان     21  •  دستگاه همایون     22  •  دستگاه همایون     23  •  دستگاه همایون     24  •  دستگاه همایون     25  •  دستگاه همایون     26  •  دستگاه همایون     27  •  دستگاه همایون     28  •  دستگاه همایون     29  •  دستگاه همایون     30  •  دستگاه همایون     31  •  دستگاه همایون     32  •  دستگاه همایون     33  •  دستگاه همایون     34  •  دستگاه همایون     35  •  دستگاه همایون     36  •  دستگاه همایون     37  •  دستگاه همایون     38  •  دستگاه همایون     39  •  دستگاه همایون     40  •  دستگاه همایون
◊  آواز افشاری ـ آواز دشتی

     1  •  آواز افشاری     2  •  آواز افشاری     3  •  آواز افشاری     4  •  آواز افشاری     5  •  آواز افشاری     6  •  آواز افشاری     7  •  آواز افشاری     8  •  آواز افشاری     9  •  آواز افشاری     10  •  آواز افشاری     11  •  آواز افشاری     12  •  آواز افشاری     13  •  آواز افشاری     14  •  آواز افشاری     15  •  آواز افشاری     16  •  آواز افشاری     17  •  آواز افشاری     18  •  آواز افشاری     19  •  آواز افشاری     20  •  آواز افشاری     21  •  آواز افشاری     22  •  آواز دشتی     23  •  آواز دشتی     24  •  آواز دشتی     25  •  آواز دشتی     26  •  آواز دشتی     27  •  آواز دشتی     28  •  آواز دشتی     29  •  آواز دشتی     30  •  آواز دشتی     31  •  آواز دشتی     32  •  آواز دشتی     33  •  آواز دشتی     34  •  آواز دشتی     35  •  آواز دشتی     36  •  آواز دشتی     37  •  آواز دشتی     38  •  آواز دشتی     39  •  آواز دشتی
◊  دستگاه ماهور ـ آواز ابوعطا

     1  •  دستگاه ماهور     2  •  دستگاه ماهور     3  •  دستگاه ماهور     4  •  دستگاه ماهور     5  •  دستگاه ماهور     6  •  دستگاه ماهور     7  •  دستگاه ماهور     8  •  دستگاه ماهور     9  •  دستگاه ماهور     10  •  دستگاه ماهور     11  •  دستگاه ماهور     12  •  دستگاه ماهور     13  •  دستگاه ماهور     14  •  دستگاه ماهور     15  •  دستگاه ماهور     16  •  دستگاه ماهور     17  •  دستگاه ماهور     18  •  دستگاه ماهور     19  •  دستگاه ماهور     20  •  دستگاه ماهور     21  •  دستگاه ماهور     22  •  دستگاه ماهور     23  •  دستگاه ماهور     24  •  دستگاه ماهور     25  •  دستگاه ماهور     26  •  دستگاه ماهور     27  •  دستگاه ماهور     28  •  آواز ابوعطا     29  •  آواز ابوعطا     30  •  آواز ابوعطا     31  •  آواز ابوعطا     32  •  آواز ابوعطا     33  •  آواز ابوعطا     34  •  آواز ابوعطا     35  •  آواز ابوعطا     36  •  آواز ابوعطا     37  •  آواز ابوعطا     38  •  آواز ابوعطا     39  •  آواز ابوعطا     40  •  آواز ابوعطا     41  •  آواز ابوعطا     42  •  آواز ابوعطا
◊  دستگاه سه گاه ـ دستگاه شور

     1  •  دستگاه سه گاه     2  •  دستگاه سه گاه     3  •  دستگاه سه گاه     4  •  دستگاه سه گاه     5  •  دستگاه سه گاه     6  •  دستگاه سه گاه     7  •  دستگاه سه گاه     8  •  دستگاه سه گاه     9  •  دستگاه سه گاه     10  •  دستگاه سه گاه     11  •  دستگاه سه گاه     12  •  دستگاه سه گاه     13  •  دستگاه سه گاه     14  •  دستگاه سه گاه     15  •  دستگاه سه گاه     16  •  دستگاه سه گاه     17  •  دستگاه سه گاه     18  •  دستگاه شور     19  •  دستگاه شور     20  •  دستگاه شور     21  •  دستگاه شور     22  •  دستگاه شور     23  •  دستگاه شور     24  •  دستگاه شور     25  •  دستگاه شور     26  •  دستگاه شور     27  •  دستگاه شور     28  •  دستگاه شور     29  •  دستگاه شور     30  •  دستگاه شور     31  •  دستگاه شور     32  •  دستگاه شور     33  •  دستگاه شور     34  •  دستگاه شور     35  •  دستگاه شور     36  •  دستگاه شور     37  •  دستگاه شور     38  •  دستگاه شور     39  •  دستگاه شور
◊  دستگاه چهارگاه ـ آواز بیات ترک ـ دستگاه نوا و رهاب

     1  •  دستگاه چهارگاه     2  •  دستگاه چهارگاه     3  •  دستگاه چهارگاه     4  •  دستگاه چهارگاه     5  •  دستگاه چهارگاه     6  •  دستگاه چهارگاه     7  •  دستگاه چهارگاه     8  •  دستگاه چهارگاه     9  •  دستگاه چهارگاه     10  •  آواز بیات ترک     11  •  آواز بیات ترک     12  •  آواز بیات ترک     13  •  آواز بیات ترک     14  •  آواز بیات ترک     15  •  آواز بیات ترک     16  •  آواز بیات ترک     17  •  آواز بیات ترک     18  •  آواز بیات ترک     19  •  آواز بیات ترک     20  •  دستگاه نوا و رهاب     21  •  دستگاه نوا و رهاب     22  •  دستگاه نوا و رهاب     23  •  دستگاه نوا و رهاب     24  •  دستگاه نوا و رهاب     25  •  دستگاه نوا و رهاب     26  •  دستگاه نوا و رهاب     27  •  دستگاه نوا و رهاب
◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه شور و دشتی)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹     20  •  ترک ۲۰     21  •  ترک ۲۱     22  •  ترک ۲۲     23  •  ترک ۲۳     24  •  ترک ۲۴     25  •  ترک ۲۵     26  •  ترک ۲۶     27  •  ترک ۲۷     28  •  ترک ۲۸     29  •  ترک ۲۹     30  •  ترک ۳۰     31  •  ترک ۳۱     32  •  ترک ۳۲     33  •  ترک ۳۳     34  •  ترک ۳۴     35  •  ترک ۳۵


وبگردی
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی