سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ / Tuesday, 17 October, 2017

کرامتی، محسن


◊  دل دار

     1  •  دلدار


◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه نوا و راست پنجگاه)

     1  •  درآمد اول

     2  •  درآمد دوم

     3  •  کرشمه

     4  •  گردونیه

     5  •  نغمه

     6  •  بیات راجه

     7  •  حزین

     8  •  عشاق

     9  •  نهفت

     10  •  گوشت

     11  •  عشیران

     12  •  نیشابورک

     13  •  مجسلی

     14  •  خجسته

     15  •  ملک حسین

     16  •  حسین

     17  •  بوسلیک

     18  •  نیریز

     19  •  درآمد

     20  •  درآمد دوم،زنگ شتر

     21  •  زنگوله

     22  •  پروانه

     23  •  خسروانی

     24  •  روح افزا

     25  •  پنجگاه

     26  •  سپهر

     27  •  عشاق

     28  •  نیریز

     29  •  بیات عجم

     30  •  بحر نور

     31  •  قرچه

     32  •  مبرقع

     33  •  طرز

     34  •  ابوالچپ

     35  •  لیلی و مجنون

     36  •  راوندی

     37  •  نوروز عرب

     38  •  نوروز صبا

     39  •  نوروز خارا

     40  •  ماوراءالنهر

     41  •  نفیر

     42  •  فرنگ


◊  آواز بیات اصفهان ـ دستگاه همایون

     1  •  آواز بیات اصفهان

     2  •  آواز بیات اصفهان

     3  •  آواز بیات اصفهان

     4  •  آواز بیات اصفهان

     5  •  آواز بیات اصفهان

     6  •  آواز بیات اصفهان

     7  •  آواز بیات اصفهان

     8  •  آواز بیات اصفهان

     9  •  آواز بیات اصفهان

     10  •  آواز بیات اصفهان

     11  •  آواز بیات اصفهان

     12  •  آواز بیات اصفهان

     13  •  آواز بیات اصفهان

     14  •  آواز بیات اصفهان

     15  •  آواز بیات اصفهان

     16  •  آواز بیات اصفهان

     17  •  آواز بیات اصفهان

     18  •  آواز بیات اصفهان

     19  •  آواز بیات اصفهان

     20  •  آواز بیات اصفهان

     21  •  دستگاه همایون

     22  •  دستگاه همایون

     23  •  دستگاه همایون

     24  •  دستگاه همایون

     25  •  دستگاه همایون

     26  •  دستگاه همایون

     27  •  دستگاه همایون

     28  •  دستگاه همایون

     29  •  دستگاه همایون

     30  •  دستگاه همایون

     31  •  دستگاه همایون

     32  •  دستگاه همایون

     33  •  دستگاه همایون

     34  •  دستگاه همایون

     35  •  دستگاه همایون

     36  •  دستگاه همایون

     37  •  دستگاه همایون

     38  •  دستگاه همایون

     39  •  دستگاه همایون

     40  •  دستگاه همایون


◊  آواز افشاری ـ آواز دشتی

     1  •  آواز افشاری

     2  •  آواز افشاری

     3  •  آواز افشاری

     4  •  آواز افشاری

     5  •  آواز افشاری

     6  •  آواز افشاری

     7  •  آواز افشاری

     8  •  آواز افشاری

     9  •  آواز افشاری

     10  •  آواز افشاری

     11  •  آواز افشاری

     12  •  آواز افشاری

     13  •  آواز افشاری

     14  •  آواز افشاری

     15  •  آواز افشاری

     16  •  آواز افشاری

     17  •  آواز افشاری

     18  •  آواز افشاری

     19  •  آواز افشاری

     20  •  آواز افشاری

     21  •  آواز افشاری

     22  •  آواز دشتی

     23  •  آواز دشتی

     24  •  آواز دشتی

     25  •  آواز دشتی

     26  •  آواز دشتی

     27  •  آواز دشتی

     28  •  آواز دشتی

     29  •  آواز دشتی

     30  •  آواز دشتی

     31  •  آواز دشتی

     32  •  آواز دشتی

     33  •  آواز دشتی

     34  •  آواز دشتی

     35  •  آواز دشتی

     36  •  آواز دشتی

     37  •  آواز دشتی

     38  •  آواز دشتی

     39  •  آواز دشتی


◊  دستگاه ماهور ـ آواز ابوعطا

     1  •  دستگاه ماهور

     2  •  دستگاه ماهور

     3  •  دستگاه ماهور

     4  •  دستگاه ماهور

     5  •  دستگاه ماهور

     6  •  دستگاه ماهور

     7  •  دستگاه ماهور

     8  •  دستگاه ماهور

     9  •  دستگاه ماهور

     10  •  دستگاه ماهور

     11  •  دستگاه ماهور

     12  •  دستگاه ماهور

     13  •  دستگاه ماهور

     14  •  دستگاه ماهور

     15  •  دستگاه ماهور

     16  •  دستگاه ماهور

     17  •  دستگاه ماهور

     18  •  دستگاه ماهور

     19  •  دستگاه ماهور

     20  •  دستگاه ماهور

     21  •  دستگاه ماهور

     22  •  دستگاه ماهور

     23  •  دستگاه ماهور

     24  •  دستگاه ماهور

     25  •  دستگاه ماهور

     26  •  دستگاه ماهور

     27  •  دستگاه ماهور

     28  •  آواز ابوعطا

     29  •  آواز ابوعطا

     30  •  آواز ابوعطا

     31  •  آواز ابوعطا

     32  •  آواز ابوعطا

     33  •  آواز ابوعطا

     34  •  آواز ابوعطا

     35  •  آواز ابوعطا

     36  •  آواز ابوعطا

     37  •  آواز ابوعطا

     38  •  آواز ابوعطا

     39  •  آواز ابوعطا

     40  •  آواز ابوعطا

     41  •  آواز ابوعطا

     42  •  آواز ابوعطا


◊  دستگاه سه گاه ـ دستگاه شور

     1  •  دستگاه سه گاه

     2  •  دستگاه سه گاه

     3  •  دستگاه سه گاه

     4  •  دستگاه سه گاه

     5  •  دستگاه سه گاه

     6  •  دستگاه سه گاه

     7  •  دستگاه سه گاه

     8  •  دستگاه سه گاه

     9  •  دستگاه سه گاه

     10  •  دستگاه سه گاه

     11  •  دستگاه سه گاه

     12  •  دستگاه سه گاه

     13  •  دستگاه سه گاه

     14  •  دستگاه سه گاه

     15  •  دستگاه سه گاه

     16  •  دستگاه سه گاه

     17  •  دستگاه سه گاه

     18  •  دستگاه شور

     19  •  دستگاه شور

     20  •  دستگاه شور

     21  •  دستگاه شور

     22  •  دستگاه شور

     23  •  دستگاه شور

     24  •  دستگاه شور

     25  •  دستگاه شور

     26  •  دستگاه شور

     27  •  دستگاه شور

     28  •  دستگاه شور

     29  •  دستگاه شور

     30  •  دستگاه شور

     31  •  دستگاه شور

     32  •  دستگاه شور

     33  •  دستگاه شور

     34  •  دستگاه شور

     35  •  دستگاه شور

     36  •  دستگاه شور

     37  •  دستگاه شور

     38  •  دستگاه شور

     39  •  دستگاه شور


◊  دستگاه چهارگاه ـ آواز بیات ترک ـ دستگاه نوا و رهاب

     1  •  دستگاه چهارگاه

     2  •  دستگاه چهارگاه

     3  •  دستگاه چهارگاه

     4  •  دستگاه چهارگاه

     5  •  دستگاه چهارگاه

     6  •  دستگاه چهارگاه

     7  •  دستگاه چهارگاه

     8  •  دستگاه چهارگاه

     9  •  دستگاه چهارگاه

     10  •  آواز بیات ترک

     11  •  آواز بیات ترک

     12  •  آواز بیات ترک

     13  •  آواز بیات ترک

     14  •  آواز بیات ترک

     15  •  آواز بیات ترک

     16  •  آواز بیات ترک

     17  •  آواز بیات ترک

     18  •  آواز بیات ترک

     19  •  آواز بیات ترک

     20  •  دستگاه نوا و رهاب

     21  •  دستگاه نوا و رهاب

     22  •  دستگاه نوا و رهاب

     23  •  دستگاه نوا و رهاب

     24  •  دستگاه نوا و رهاب

     25  •  دستگاه نوا و رهاب

     26  •  دستگاه نوا و رهاب

     27  •  دستگاه نوا و رهاب


◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه شور و دشتی)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹

     20  •  ترک ۲۰

     21  •  ترک ۲۱

     22  •  ترک ۲۲

     23  •  ترک ۲۳

     24  •  ترک ۲۴

     25  •  ترک ۲۵

     26  •  ترک ۲۶

     27  •  ترک ۲۷

     28  •  ترک ۲۸

     29  •  ترک ۲۹

     30  •  ترک ۳۰

     31  •  ترک ۳۱

     32  •  ترک ۳۲

     33  •  ترک ۳۳

     34  •  ترک ۳۴

     35  •  ترک ۳۵وبگردی
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد. - مهراب قاسم‌خانی به دلیل خنده زیاد به این تیزرتبلیغاتی (عطر میثم) راهی بیمارستان شده بود
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
 اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد
اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد - مراسم افتتاحیه فیلم «ساعت 5 عصر» اولین ساخته مهران مدیری در حالی برگزار شد که شهرزاد دختر این کارگردان نیز در مراسم حضور داشت و برای اولین بار است که دختر مهران مدیری در چنین مراسمی حضور می یابد.
    پربازدیدها