پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018

کرامتی، محسن


◊  دل دار

     1  •  دلدار
◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه نوا و راست پنجگاه)

     1  •  درآمد اول     2  •  درآمد دوم     3  •  کرشمه     4  •  گردونیه     5  •  نغمه     6  •  بیات راجه     7  •  حزین     8  •  عشاق     9  •  نهفت     10  •  گوشت     11  •  عشیران     12  •  نیشابورک     13  •  مجسلی     14  •  خجسته     15  •  ملک حسین     16  •  حسین     17  •  بوسلیک     18  •  نیریز     19  •  درآمد     20  •  درآمد دوم،زنگ شتر     21  •  زنگوله     22  •  پروانه     23  •  خسروانی     24  •  روح افزا     25  •  پنجگاه     26  •  سپهر     27  •  عشاق     28  •  نیریز     29  •  بیات عجم     30  •  بحر نور     31  •  قرچه     32  •  مبرقع     33  •  طرز     34  •  ابوالچپ     35  •  لیلی و مجنون     36  •  راوندی     37  •  نوروز عرب     38  •  نوروز صبا     39  •  نوروز خارا     40  •  ماوراءالنهر     41  •  نفیر     42  •  فرنگ
◊  آواز بیات اصفهان ـ دستگاه همایون

     1  •  آواز بیات اصفهان     2  •  آواز بیات اصفهان     3  •  آواز بیات اصفهان     4  •  آواز بیات اصفهان     5  •  آواز بیات اصفهان     6  •  آواز بیات اصفهان     7  •  آواز بیات اصفهان     8  •  آواز بیات اصفهان     9  •  آواز بیات اصفهان     10  •  آواز بیات اصفهان     11  •  آواز بیات اصفهان     12  •  آواز بیات اصفهان     13  •  آواز بیات اصفهان     14  •  آواز بیات اصفهان     15  •  آواز بیات اصفهان     16  •  آواز بیات اصفهان     17  •  آواز بیات اصفهان     18  •  آواز بیات اصفهان     19  •  آواز بیات اصفهان     20  •  آواز بیات اصفهان     21  •  دستگاه همایون     22  •  دستگاه همایون     23  •  دستگاه همایون     24  •  دستگاه همایون     25  •  دستگاه همایون     26  •  دستگاه همایون     27  •  دستگاه همایون     28  •  دستگاه همایون     29  •  دستگاه همایون     30  •  دستگاه همایون     31  •  دستگاه همایون     32  •  دستگاه همایون     33  •  دستگاه همایون     34  •  دستگاه همایون     35  •  دستگاه همایون     36  •  دستگاه همایون     37  •  دستگاه همایون     38  •  دستگاه همایون     39  •  دستگاه همایون     40  •  دستگاه همایون
◊  آواز افشاری ـ آواز دشتی

     1  •  آواز افشاری     2  •  آواز افشاری     3  •  آواز افشاری     4  •  آواز افشاری     5  •  آواز افشاری     6  •  آواز افشاری     7  •  آواز افشاری     8  •  آواز افشاری     9  •  آواز افشاری     10  •  آواز افشاری     11  •  آواز افشاری     12  •  آواز افشاری     13  •  آواز افشاری     14  •  آواز افشاری     15  •  آواز افشاری     16  •  آواز افشاری     17  •  آواز افشاری     18  •  آواز افشاری     19  •  آواز افشاری     20  •  آواز افشاری     21  •  آواز افشاری     22  •  آواز دشتی     23  •  آواز دشتی     24  •  آواز دشتی     25  •  آواز دشتی     26  •  آواز دشتی     27  •  آواز دشتی     28  •  آواز دشتی     29  •  آواز دشتی     30  •  آواز دشتی     31  •  آواز دشتی     32  •  آواز دشتی     33  •  آواز دشتی     34  •  آواز دشتی     35  •  آواز دشتی     36  •  آواز دشتی     37  •  آواز دشتی     38  •  آواز دشتی     39  •  آواز دشتی
◊  دستگاه ماهور ـ آواز ابوعطا

     1  •  دستگاه ماهور     2  •  دستگاه ماهور     3  •  دستگاه ماهور     4  •  دستگاه ماهور     5  •  دستگاه ماهور     6  •  دستگاه ماهور     7  •  دستگاه ماهور     8  •  دستگاه ماهور     9  •  دستگاه ماهور     10  •  دستگاه ماهور     11  •  دستگاه ماهور     12  •  دستگاه ماهور     13  •  دستگاه ماهور     14  •  دستگاه ماهور     15  •  دستگاه ماهور     16  •  دستگاه ماهور     17  •  دستگاه ماهور     18  •  دستگاه ماهور     19  •  دستگاه ماهور     20  •  دستگاه ماهور     21  •  دستگاه ماهور     22  •  دستگاه ماهور     23  •  دستگاه ماهور     24  •  دستگاه ماهور     25  •  دستگاه ماهور     26  •  دستگاه ماهور     27  •  دستگاه ماهور     28  •  آواز ابوعطا     29  •  آواز ابوعطا     30  •  آواز ابوعطا     31  •  آواز ابوعطا     32  •  آواز ابوعطا     33  •  آواز ابوعطا     34  •  آواز ابوعطا     35  •  آواز ابوعطا     36  •  آواز ابوعطا     37  •  آواز ابوعطا     38  •  آواز ابوعطا     39  •  آواز ابوعطا     40  •  آواز ابوعطا     41  •  آواز ابوعطا     42  •  آواز ابوعطا
◊  دستگاه سه گاه ـ دستگاه شور

     1  •  دستگاه سه گاه     2  •  دستگاه سه گاه     3  •  دستگاه سه گاه     4  •  دستگاه سه گاه     5  •  دستگاه سه گاه     6  •  دستگاه سه گاه     7  •  دستگاه سه گاه     8  •  دستگاه سه گاه     9  •  دستگاه سه گاه     10  •  دستگاه سه گاه     11  •  دستگاه سه گاه     12  •  دستگاه سه گاه     13  •  دستگاه سه گاه     14  •  دستگاه سه گاه     15  •  دستگاه سه گاه     16  •  دستگاه سه گاه     17  •  دستگاه سه گاه     18  •  دستگاه شور     19  •  دستگاه شور     20  •  دستگاه شور     21  •  دستگاه شور     22  •  دستگاه شور     23  •  دستگاه شور     24  •  دستگاه شور     25  •  دستگاه شور     26  •  دستگاه شور     27  •  دستگاه شور     28  •  دستگاه شور     29  •  دستگاه شور     30  •  دستگاه شور     31  •  دستگاه شور     32  •  دستگاه شور     33  •  دستگاه شور     34  •  دستگاه شور     35  •  دستگاه شور     36  •  دستگاه شور     37  •  دستگاه شور     38  •  دستگاه شور     39  •  دستگاه شور
◊  دستگاه چهارگاه ـ آواز بیات ترک ـ دستگاه نوا و رهاب

     1  •  دستگاه چهارگاه     2  •  دستگاه چهارگاه     3  •  دستگاه چهارگاه     4  •  دستگاه چهارگاه     5  •  دستگاه چهارگاه     6  •  دستگاه چهارگاه     7  •  دستگاه چهارگاه     8  •  دستگاه چهارگاه     9  •  دستگاه چهارگاه     10  •  آواز بیات ترک     11  •  آواز بیات ترک     12  •  آواز بیات ترک     13  •  آواز بیات ترک     14  •  آواز بیات ترک     15  •  آواز بیات ترک     16  •  آواز بیات ترک     17  •  آواز بیات ترک     18  •  آواز بیات ترک     19  •  آواز بیات ترک     20  •  دستگاه نوا و رهاب     21  •  دستگاه نوا و رهاب     22  •  دستگاه نوا و رهاب     23  •  دستگاه نوا و رهاب     24  •  دستگاه نوا و رهاب     25  •  دستگاه نوا و رهاب     26  •  دستگاه نوا و رهاب     27  •  دستگاه نوا و رهاب
◊  ردیف های آوازی ایران (دستگاه شور و دشتی)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹     20  •  ترک ۲۰     21  •  ترک ۲۱     22  •  ترک ۲۲     23  •  ترک ۲۳     24  •  ترک ۲۴     25  •  ترک ۲۵     26  •  ترک ۲۶     27  •  ترک ۲۷     28  •  ترک ۲۸     29  •  ترک ۲۹     30  •  ترک ۳۰     31  •  ترک ۳۱     32  •  ترک ۳۲     33  •  ترک ۳۳     34  •  ترک ۳۴     35  •  ترک ۳۵

وبگردی
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.