یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 22 October, 2017

برومند‌‌، نورعلی


◊  صد سال سه‌تار

     1  •  ماهور


◊  آنالیز توصیفی دستگاه ماهور

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه شور

     1  •  دیالوگ

     2  •  دیالوگ

     3  •  دیالوگ

     4  •  درآمد ۱

     5  •  درآمد ۲

     6  •  کرشمه

     7  •  رهاب

     8  •  اوج

     9  •  مولانازی

     10  •  نغمهٔ ۱ و پنجه مویه

     11  •  نغمه ۲

     12  •  زیرکش سلمک

     13  •  مولانازی

     14  •  سلمک

     15  •  گلریز

     16  •  مجلس افروز

     17  •  عزل

     18  •  صفا

     19  •  بزرگ

     20  •  کوچک

     21  •  دوبیتی

     22  •  خارا

     23  •  قاجار

     24  •  فرود

     25  •  حزین

     26  •  درآمد

     27  •  رهاب

     28  •  چهارگوشه

     29  •  مقدمهٔ گرایلی

     30  •  رضوی

     31  •  فرود

     32  •  حزین

     33  •  شهناز

     34  •  قرچه

     35  •  شهناز کت(عاشق کش)


◊  ردیف میرزا عبدالله،ضربیهای دستگاه شور

     1  •  رنگ اصول

     2  •  گرایلی

     3  •  رنگ شهرآشوب


◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز بیات کرد

     1  •  درآمد ۱

     2  •  درآمد ۲

     3  •  بسته نگار

     4  •  حاجی حسنی

     5  •  اوج

     6  •  چهارمضراب

     7  •  قطار

     8  •  قرایی


◊  ردیف میرزا عبدالله،ابوعطا

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰


◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز دشتی

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵


◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز افشاری

     1  •  ترک ۳۰

     2  •  ترک ۳۱

     3  •  ترک ۳۲


◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز بیات ترک

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه سه گاه

     1  •  چهارمضراب

     2  •  درآمد

     3  •  نغمه

     4  •  کرشمه با مویه

     5  •  کرشمه

     6  •  زنگ شتر

     7  •  زابل

     8  •  بسته نگار

     9  •  مویه

     10  •  مخالف

     11  •  حاجی حسنی

     12  •  بسته نگار

     13  •  مغلوب

     14  •  نغمه

     15  •  حزین

     16  •  مویه

     17  •  رهاب

     18  •  مسیحی

     19  •  شاه خطائی

     20  •  تخت تقدیس(تخت کاوس)

     21  •  رنگ دلگشا


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه چهارگاه

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹

     20  •  ترک ۲۰

     21  •  ترک ۲۱

     22  •  ترک ۲۲

     23  •  ترک ۲۳

     24  •  ترک ۲۴

     25  •  ترک ۲۵

     26  •  ترک ۲۶

     27  •  ترک ۲۷

     28  •  ترک ۲۸

     29  •  ترک ۲۹

     30  •  ترک ۳۰

     31  •  ترک ۳۱

     32  •  ترک ۳۲

     33  •  ترک ۳۳


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه ماهور

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹

     20  •  ترک ۲۰

     21  •  ترک ۲۱

     22  •  ترک ۲۲

     23  •  ترک ۲۳

     24  •  ترک ۲۴

     25  •  ترک ۲۵

     26  •  ترک ۲۶

     27  •  ترک ۲۷

     28  •  ترک ۲۸

     29  •  ترک ۲۹

     30  •  ترک ۳۰

     31  •  ترک ۳۱

     32  •  ترک ۳۲

     33  •  ترک ۳۳

     34  •  ترک ۳۴

     35  •  ترک ۳۵

     36  •  ترک ۳۶

     37  •  ترک ۳۷

     38  •  ترک ۳۸

     39  •  ترک ۳۹

     40  •  ترک ۴۰

     41  •  ترک ۴۱

     42  •  ترک ۴۲

     43  •  ترک ۴۳

     44  •  ترک ۴۴


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه همایون

     1  •  ترک ۲۲

     2  •  ترک ۲۳

     3  •  ترک ۲۴

     4  •  ترک ۲۵

     5  •  ترک ۲۶

     6  •  ترک ۲۷

     7  •  ترک ۲۸

     8  •  ترک ۲۹

     9  •  ترک ۳۰

     10  •  ترک ۳۱

     11  •  ترک ۳۲

     12  •  ترک ۳۳

     13  •  ترک ۳۴

     14  •  ترک ۳۵

     15  •  ترک ۳۶

     16  •  ترک ۳۷

     17  •  ترک ۳۸

     18  •  ترک ۳۹

     19  •  ترک ۴۰

     20  •  ترک ۴۱

     21  •  ترک ۴۲

     22  •  ترک ۴۳

     23  •  ترک ۴۴

     24  •  ترک ۴۵

     25  •  ترک ۴۶

     26  •  ترک ۴۷

     27  •  ترک ۴۸

     28  •  ترک ۴۹

     29  •  ترک ۵۰

     30  •  ترک ۵۱

     31  •  ترک ۵۲

     32  •  ترک ۵۳

     33  •  ترک ۵۴

     34  •  ترک ۵۵


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه راست پنجگاه

     1  •  ترک ۲۲

     2  •  ترک ۲۴

     3  •  ترک ۲۵

     4  •  ترک ۲۶

     5  •  ترک ۲۷

     6  •  ترک ۲۸

     7  •  ترک ۲۹

     8  •  ترک ۳۰

     9  •  ترک ۳۱

     10  •  ترک ۳۲

     11  •  ترک ۳۳

     12  •  ترک ۳۴

     13  •  ترک ۳۵

     14  •  ترک ۳۶

     15  •  ترک ۳۷

     16  •  ترک ۳۸

     17  •  ترک ۳۹

     18  •  ترک ۴۰

     19  •  ترک ۴۱

     20  •  ترک ۴۲

     21  •  ترک ۴۳

     22  •  ترک ۴۴

     23  •  ترک ۴۵

     24  •  ترک ۴۶


◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه نوا

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴

     15  •  ترک ۱۵

     16  •  ترک ۱۶

     17  •  ترک ۱۷

     18  •  ترک ۱۸

     19  •  ترک ۱۹

     20  •  ترک ۲۰وبگردی
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد!
ظلمِ برخی مقامات، جمهوری اسلامی را با خود خواهد برد! - این روزها مردم حس می کنند سفره ای از پول و امکانات پهن شده و هر کسی بی توجه به کار و تلاشش و صرفا با نزدیکی به صاحبان قدرت پای آن نشسته اند و می خورند و می برند! باور کنیم ظلم و ستم اینان، همه ما را به زودی با خود خواهد برد. این روزها برخی مقامات در چشمان مردم زل می زنند و رانت دهی و رانت خواری را طبیعی و عادی جلوه می دهند و حتی طلبکار مردم هم می شوند.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها