پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ / Thursday, 19 October, 2017

موسیقی محلی


◊  مقام باستان

     1  •  خان امیری

     2  •  ساروخانی، سماع

     3  •  طرز، اصفهان، الله ویسی، سوار سوار

     4  •  سحری

     5  •  ماهور ، گلو در، گل و خار، باریه، گلو در

     6  •  جلو شاهی


◊  تار دورهٔ قاجار

     1  •  دستگاه شور

     2  •  دستگاه سه گاه

     3  •  دستگاه ماهور

     4  •  دستگاه همایون

     5  •  دستگاه همایون

     6  •  دستگاه چهارگاه

     7  •  دستگاه ماهور


◊  هنر کمانچه در دورهٔ قاجار

     1  •  دستگاه نوا

     2  •  آواز بیات ترک

     3  •  دستگاه شور

     4  •  دستگاه چهارگاه

     5  •  دستگاه همایون

     6  •  دستگاه همایون(تصنیف)

     7  •  بیداد

     8  •  دستگاه همایون(لیلی مجنون)

     9  •  دستگاه همایون

     10  •  رنگ فرح(تصنیف)

     11  •  دستگاه شور

     12  •  راک

     13  •  حجاز

     14  •  آواز بیات کرد

     15  •  دستگاه سه گاه

     16  •  دستگاه چهارگاه


◊  صد سال سنتور

     1  •  نوا

     2  •  آواز راست، دوگاه، رنگ

     3  •  شور، ماهور

     4  •  سه گاه

     5  •  سه گاه

     6  •  سه گاه

     7  •  بیات اصفهان

     8  •  بیداد همایون

     9  •  بیات کرد

     10  •  پرویز مشکاتیان ـ ناصر فرهنگ فر( تمبک)


◊  یادوارهٔ استاد حسین تهرانی

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  موسیقی کردی(ژوان)

     1  •  چاروکا

     2  •  باد صبا

     3  •  ساز و آواز

     4  •  اورمان

     5  •  باران

     6  •  غم بر دوش

     7  •  ساز و آواز

     8  •  سفر

     9  •  دل بی قرار

     10  •  بیا برگردیم


◊  مجموعهٔ دف و دایره (سیستان)

     1  •  مولا محمد جان

     2  •  عروس خوش سودا

     3  •  محکه کنجاکه

     4  •  لیلی جان

     5  •  بابا گل افروز

     6  •  امشب حنا می بندیم

     7  •  سرتراشک

     8  •  بی بی گل عروس

     9  •  صنم

     10  •  آقا میرزا بیک

     11  •  لبک یارم

     12  •  یار خدا خدا

     13  •  ربابه جان

     14  •  دور از وطن

     15  •  ریتم سه چپی

     16  •  ریتم یک چپی

     17  •  ای یار جانی

     18  •  عزیز جان میری من


◊  مجموعهٔ دف و دایره (یزد و نائین)

     1  •  جونم تو باشی

     2  •  بیست و پنج تا بودیم رفتیم اردستون

     3  •  السلام و علیک آسیابون

     4  •  ریتم عروس کشون

     5  •  نمایش در مراسم

     6  •  پیر سبز چک چکو

     7  •  پیر هریشت

     8  •  پیر بابا شرف الدین

     9  •  ریتم تلنگی(ریتم رقص در مراسم)

     10  •  ریتم تلنگی

     11  •  ریتم تلنگی

     12  •  ریتم حلاج

     13  •  ریتم تلنگی

     14  •  ریتم تلنگی

     15  •  منم منم درم واکن

     16  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     17  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     18  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     19  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     20  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     21  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     22  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     23  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     24  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     25  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     26  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده

     27  •  در حمومی

     28  •  ملودی عروس کشون

     29  •  آهنگ ورود عروس به خانهٔ داماد

     30  •  انجلی رضا نگیرتی ماما

     31  •  خشکسالی

     32  •  ای وطن دلگشا

     33  •  عباس خان

     34  •  امان از دل من، فغان از دل من

     35  •  سرهنگ شیرازی


◊  مجموعهٔ دف و دایره (خراسان)

     1  •  Ahubarre

     2  •  Halay laye

     3  •  Shelangi (Bazde Bazdeh)

     4  •  (Chub bazi(Chub jangi

     5  •  Sarmaqam

     6  •  Shahbahram

     7  •  Torqe

     8  •  Faryad

     9  •  Zang-e shotor

     10  •  Ahanghaye qarsei

     11  •  Allah mazar

     12  •  Yek qarse (with Sorna)

     13  •  Do qarse

     14  •  Anaraki

     15  •  Haley Haley

     16  •  Chape raste

     17  •  Shesh qarse

     18  •  Noh qarse (Mati Mati)

     19  •  Davazdah qarse

     20  •  Sarbazi

     21  •  Zari dokhtar-e Ramezan

     22  •  A branch of harai


◊  Voices from the Land of Iran 1

     1  •  Gureh

     2  •  The Chupan voice

     3  •  Lori Lalai

     4  •  Arusi

     5  •  Madad khani

     6  •  Zekr

     7  •  Bojnurdi dance

     8  •  Zekr-e Khanjar

     9  •  Zekr

     10  •  Zekr

     11  •  Zekr

     12  •  Mowlud khani

     13  •  Day-katu

     14  •  Katuli

     15  •  Qazal khani

     16  •  Naqqali

     17  •  Zekr

     18  •  Sherveh khani

     19  •  Nezami khani

     20  •  Mur-e laki 1

     21  •  Mur-e laki 2

     22  •  Mur-e laki 3

     23  •  Muyeh


◊  (۲) Voices from the Land of Iran

     1  •  Hure

     2  •  Siyachmane

     3  •  Jajokhan

     4  •  Segah

     5  •  Gudi

     6  •  Katoli

     7  •  Katoli

     8  •  Amiri

     9  •  Masnavi-e Meskin

     10  •  Zekr-e Jaji Majnon Shah

     11  •  Yagide

     12  •  Gogeryo

     13  •  Madh

     14  •  Faez

     15  •  Sherve Khani

     16  •  Qorbati

     17  •  Sarilim Galir

     18  •  Tosar Qaraz Zolfin Sana

     19  •  Tashnid


◊  (۳) Voices from the Land of Iran

     1  •  

     2  •  Shahnamekhani

     3  •  Naqqali,Rostam & Ashkbos

     4  •  Dastan-e Shah-bahram

     5  •  Deysham-e Leyli Khanom & Asheq Ali

     6  •  Zekr

     7  •  Avesta khani

     8  •  Mashk zani

     9  •  Zekr

     10  •  Kordi

     11  •  Bahr-e Tavil

     12  •  Jan-e Leyli

     13  •  Beyt khani 1

     14  •  Beyt khani 2

     15  •  Beyt khani 3

     16  •  Sheer

     17  •  Mashkzani

     18  •  Berenjkobi

     19  •  Azadari

     20  •  Zekr

     21  •  Marasem-e Hanabandan

     22  •  Mowlud khani

     23  •  Khosro

     24  •  Nolaki


◊  مرادی،علی اکبر ـ (محجوری)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  مرادی،علی اکبر ـ (سحر واران)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  مرادی،علی اکبر ـ (تاریک حنا)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲


◊  مرادی،علی اکبر ـ (سماع مستان)

     1  •  گلایه

     2  •  سر آغاز

     3  •  رؤیای وصال

     4  •  سماع مستان

     5  •  وداع

     6  •  جدائی

     7  •  صدای پای عشق

     8  •  قطعهٔ

     9  •  سر خوشی


◊  موسیقی شمال خراسان، قوچان ـ سلیمانی،حاج قربان

     1  •  Navai

     2  •  Shakhatai,Zaranji

     3  •  Bahre Tavil

     4  •  Eyb Atamgin

     5  •  Lar Bashi

     6  •  Gozal

     7  •  Gerayli

     8  •  Shakhati


◊  موسیقی شمال خراسان ـ یگانه،محمد حسین

     1  •  Zohre and Taher

     2  •  Shah Khata-i

     3  •  Gharaje Bayow

     4  •  Hosseyn Yar

     5  •  Gerayli

     6  •  Zarenji

     7  •  Joveyni

     8  •  Nava-i

     9  •  Zohre and Taher


◊  موسیقی شمال خراسان ـ درگز

     1  •  Qiriq

     2  •  Tajnis

     3  •  Navai

     4  •  Ghazal-e Nader

     5  •  Mokhammas

     6  •  Ghara Dali

     7  •  Gezel Gol

     8  •  Be Ghiamat

     9  •  Haji Ghulagh

     10  •  Zarenji

     11  •  Ya Zol Jalal

     12  •  Kabutar-o-Baz

     13  •  Igid Beglar

     14  •  Chaki


◊  مجموعهٔ موسیقی تربت جام

     1  •  Hazaregi

     2  •  Jamshidi

     3  •  Vaffaye Mehrabanni Nist

     4  •  Sammadda

     5  •  Janneh Zamman

     6  •  Dobayti

     7  •  Allah Maddad

     8  •  Masgheh Peltan

     9  •  Oshtor Khajoo

     10  •  Navayi

     11  •  Seh Chekheh


◊  مقامهای سازی(بدون آواز) تربت جام ـ سلیمانی،نظر محمد

     1  •  Magham-e Allah

     2  •  Masnavi

     3  •  Mashgh-e Peltan

     4  •  Shah Sanam

     5  •  Navai

     6  •  Hezaregi

     7  •  Oshtor Khejow

     8  •  Magham-e Jal


◊  الهی، نور علی ـ Cascade

     1  •  Cascade


◊  الهی، نور علی ـ dialoque avecl alime

     1  •  Sheykh amir D ostad elahi

     2  •  Suite sheykh amir

     3  •  Hymnes et danses mystiques

     4  •  Suite shah hoseyni


◊  مرادی،علی اکبر ـ مقام کلام (تنبور)

     1  •  Ali Gorz Vish

     2  •  Ha Ha I

     3  •  Pavamouri I

     4  •  Ha Ha II

     5  •  Jam Nian Dussan Avyana

     6  •  Pavamouri II

     7  •  Gel Va Dara

     8  •  Sayyed Mohammad Barav Divani

     9  •  Soltana Dina

     10  •  Alvan

     11  •  Khoyjay Gholaman

     12  •  Tala Svaran

     13  •  Ble Ha

     14  •  Chehel-Tan Chlanan I

     15  •  Gol Va Khak

     16  •  Chehel-Tan Chlanan II

     17  •  Fani Fani Vin

     18  •  Rajian Dalahu

     19  •  Sar Tarz

     20  •  Sayyed Khamush

     21  •  Yaran Jam Nian

     22  •  Davud Na Kura

     23  •  Shah Mayu

     24  •  Yaran Va Batn

     25  •  Abdina

     26  •  Shah Khoshini

     27  •  Yar Didakani Benyamin Pira

     28  •  Gharibi

     29  •  Hay Gyan Hay Gyan

     30  •  Do Vala

     31  •  Haghn Haghn

     32  •  Sarukhani

     33  •  Tanamiri

     34  •  Baba Nawusi I

     35  •  Hejrani

     36  •  Baba Nawusi II

     37  •  Majnuni

     38  •  Baba Nawusi III

     39  •  Tarze Russam

     40  •  Khas Bajana

     41  •  Sar Khi Vi

     42  •  Pishravi Pardivar

     43  •  Khayla Massa

     44  •  Hay Imanm Yar


◊  الهی، نور علی ـ (Oraison mystique (Mystical Orison

     1  •  Shah khoshini

     2  •  Baba faqi

     3  •  Baba sarhangi

     4  •  Baba na usi

     5  •  Suite jelo shahi


◊  الهی، نور علی ـ (The paths of divine love)

     1  •  Farangi

     2  •  ترک ۲

     3  •  Chants

     4  •  Suite Shah Hoseyni (2nd Part

     5  •  Hal Parka


◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music of Fars

     1  •  Iran's South Coasts

     2  •  Iran's South Coasts

     3  •  Iran's South Coasts

     4  •  Iran's South Coasts

     5  •  Iran's South Coasts

     6  •  Iran's South Coasts

     7  •  Iran's South Coasts

     8  •  Iran's South Coasts

     9  •  Iran's South Coasts

     10  •  Iran's South Coasts

     11  •  Iran's South Coasts

     12  •  Iran's South Coasts

     13  •  Music of Fars

     14  •  Music of Fars

     15  •  Music of Fars

     16  •  Lorestan and Bakhtiari

     17  •  Lorestan and Bakhtiari

     18  •  Lorestan and Bakhtiari

     19  •  Lorestan and Bakhtiari

     20  •  Lorestan and Bakhtiari


◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music of Kurdestan

     1  •  Music of Kurdestan

     2  •  Music of Kurdestan

     3  •  Music of Kurdestan

     4  •  Music of Kurdestan

     5  •  Music of Kurdestan

     6  •  Music of Kurdestan

     7  •  Music of Kurdestan

     8  •  Music of Kurdestan

     9  •  Music of Kurdestan

     10  •  Music of Kurdestan

     11  •  Music of Kurdestan

     12  •  Music of Kurdestan

     13  •  Music of Kurdestan

     14  •  Music of Kurdestan

     15  •  Music of Kurdestan

     16  •  Music of Kurdestan

     17  •  Music of Kurdestan

     18  •  Music of Kurdestan

     19  •  Music of Kurdestan


◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music of Mazandaran,Turkaman,Azarbayjan

     1  •  Music of Mazandaran

     2  •  Music of Mazandaran

     3  •  Music of Mazandaran

     4  •  Music of Turkaman

     5  •  Music of Turkaman

     6  •  Music of Turkaman

     7  •  Music of Turkaman

     8  •  Music of Turkaman

     9  •  Music of Turkaman

     10  •  Music of Turkaman

     11  •  Music of Turkaman

     12  •  Music of Azarbay-jan

     13  •  Music of Azarbay-jan

     14  •  Music of Azarbay-jan

     15  •  Music of Azarbay-jan

     16  •  Music of Azarbay-jan

     17  •  Music of Azarbay-jan

     18  •  Music of Azarbay-jan

     19  •  Music of Azarbay-jan

     20  •  Music of Azarbay-jan


◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music ofSistan and Baluchestan,Gilan,Talesh,Lurs of Fars

     1  •  Music of Sistan and Baluchestan

     2  •  Music of Sistan and Baluchestan

     3  •  Music of Sistan and Baluchestan

     4  •  Music of Sistan and Baluchestan

     5  •  Music of Sistan and Baluchestan

     6  •  Music of Sistan and Baluchestan

     7  •  Music of Sistan and Baluchestan

     8  •  Music of Gilan

     9  •  Music of Gilan

     10  •  Music of Gilan

     11  •  Music of Gilan

     12  •  Music of Gilan

     13  •  Music of Gilan

     14  •  Music of Talesh

     15  •  Music of Talesh

     16  •  Music of Talesh

     17  •  Music of Lurs of Fars

     18  •  Music of Lurs of Fars

     19  •  Music of Lurs of Fars

     20  •  Music of Lurs of Fars

     21  •  Music of Lurs of Fars


◊  Colection of Regional Music of Iran - Music of Northern Khorasan

     1  •  Torghe

     2  •  Haray

     3  •  Zarenji

     4  •  Low

     5  •  Agh Nur

     6  •  Ay Delbar

     7  •  Ja-afar Gholi


◊  Colection of Regional Music of Iran - Asheqi Music from East Azerbaijan

     1  •  Deishma of Asheq Ali Kalibari & Leyli Khanom

     2  •  Ordubad Gozallamasi

     3  •  Qarabagh Shekastasi

     4  •  Ayakh Jalili

     5  •  Sheshangi

     6  •  Sol Dozo

     7  •  Aqir Sheshangi

     8  •  Sari Tel


◊  Colection of Regional Music of Iran - Music from Bushehr

     1  •  Hajiuni ,ney-anban solo

     2  •  Sharve ,vocal

     3  •  Mowludi (ney-anban & dammam

     4  •  Beyt (vocals & ney-e jofti

     5  •  Chupiy-e Bushehri (with Hajiuni introdction, ney-e jofti & dammam

     6  •  Shaki (ney-e jofti & dammam

     7  •  Sharve (vocal

     8  •  Bandari (with Hajiuni introdction, ney-e jofti & dammam

     9  •  Sharve (vocal

     10  •  Chupiy-e Chahar-Dastmaleh (ney-anban & dammam

     11  •  A Bushehri Piece (ney-anban & dammam


◊  Colection of Regional Music of Iran - Qalandari Music of Baluchistan

     1  •  Simorgh

     2  •  One piece from Qalandari_Guati repertoire

     3  •  Guati_Damali ceremony

     4  •  Guati_Damali ceremony(cont

     5  •  Guati_Damali ceremony(cont

     6  •  Guati_Damali ceremony(cont

     7  •  Mar


◊  Colection of Regional Music of Iran - Music of Northern Khorasan

     1  •  Navai

     2  •  Shakhey-ye qiyamat

     3  •  Tajnis

     4  •  Haray

     5  •  Kuroghlu

     6  •  Dondebay

     7  •  Shah Khatai

     8  •  Kelisa maqam

     9  •  Jigi Jigi (eltemas

     10  •  Aho Zar

     11  •  Arzerum maqami

     12  •  Narges

     13  •  Yare jan


◊  Colection of Regional Music of Iran - Sama

     1  •  sahari

     2  •  jolo shahi

     3  •  (ghatar(vocal

     4  •  (sarokhani(instrumental

     5  •  baya-baya

     6  •  (gelah-va-darah(without vocal

     7  •  (ghatar(instrumental

     8  •  saro khani

     9  •  samali-sama

     10  •  (gele-va-darah(vocal

     11  •  savar-savar

     12  •  khan-amiri

     13  •  jangah-ra


◊  Colection of Regional Music of Iran - Music of Northern Khorasan

     1  •  The Romance of Prince Goldface_Part 1

     2  •  The Romance of Prince Goldface_Part 2

     3  •  The Romance of Prince Goldface_Part 3


◊  Qashqayi Music

     1  •  Dawn Song

     2  •  One of Asli & Karam Songs

     3  •  One of Gharib & Sanam Song

     4  •  Khan Eyvazim

     5  •  Kuch Evaz

     6  •  Yashirbash Sonalar

     7  •  Bash Garayel

     8  •  Kuchdelar Getdilar

     9  •  Jangnameh

     10  •  ?Jeyranim! Kim Atdi Ghafel Tir Sana

     11  •  Khosrow,s Song

     12  •  Kasma Naraghajiam


◊  Iran Dances,Qashqayi Dances

     1  •  Sahar Avazi

     2  •  Ho Oynamak

     3  •  Aghur Haleh

     4  •  Yurgha Haley

     5  •  Kasma Nar Aghaji

     6  •  Basma Haley

     7  •  Yarem Dona

     8  •  Golam Golam

     9  •  Laki

     10  •  Darre Shuri Haley

     11  •  Dernaghesi

     12  •  Ashrafi Haley

     13  •  Nanam Hay

     14  •  Kolvar

     15  •  Kordi


◊  Iran Dances,Bakhtiyari Dances

     1  •  Bardasht & Chub-bazi

     2  •  Sarnaz, Dashti , Aziz-e delomi

     3  •  Ye Lombe

     4  •  Shir ali merdun

     5  •  Sarnaz

     6  •  Dey balal

     7  •  Savarbazi

     8  •  Marjange

     9  •  Pagiri, Bandbazi

     10  •  Junom

     11  •  Mojassame

     12  •  Lachak riyali

     13  •  Arab bazi

     14  •  Kaj kola shirazi, Azizom

     15  •  Dastmal bazi

     16  •  Bandari

     17  •  (Gagiri (Gageyryo

     18  •  Shivani


◊  Iran Dances,Bushehr Dances

     1  •  Dore-ye bushehri

     2  •  (Beyt-e arusi (yazle

     3  •  Dore-ye chahardastmale

     4  •  Khamiri

     5  •  (Beyt-e arusi (yzale

     6  •  (Bandari (fast

     7  •  (Beyt, Khayyamkhani (old

     8  •  Toriki dastmali

     9  •  Mowludi

     10  •  (Khayyamkhani, Beyt (new

     11  •  (Bandari (slow & fast


◊  Iran Dances,Eastern Kerman_ Baluchi Dances

     1  •  (Dastchap (Dochap, Sechap

     2  •  Yek gaz zari

     3  •  Kalampor

     4  •  Deleybar

     5  •  Kaboli

     6  •  Bale yarom

     7  •  Dastmalgardani

     8  •  Hanabandi

     9  •  Goldane anar

     10  •  Sarbazi

     11  •  Kajkolah Khan

     12  •  Chochap

     13  •  Sare sandoqh morvarid

     14  •  (Dore-ye chap (dastchap, kalampor


◊  Iran Dances,Baluchestan Dances

     1  •  Marochan

     2  •  Garan Chap

     3  •  Emshab Hanabandane

     4  •  Se Chap

     5  •  Sar-e-ab-e-gonan

     6  •  Do Chap

     7  •  Lashar-e-Koran

     8  •  Kalampor

     9  •  Salong nava bina

     10  •  Nendooki

     11  •  Dastmal gardi

     12  •  Allh mani barak

     13  •  Sohbati

     14  •  Cho chap


◊  (A Feast of teh divine (Razbar Ensemble

     1  •  Sheykh Amiri

     2  •  Hey Dawed

     3  •  Ali Ali Man

     4  •  Tambur Solo

     5  •  To ey diaf-shirin zaban

     6  •  Be mowlaye

     7  •  Qatar

     8  •  Amano dakhil pir-e shart

     9  •  Hey vayyar

     10  •  Kamancheh and Daf

     11  •  Mowlam khosh hati

     12  •  Kamancheh and Daf


◊  Colection of Iran Dances,Torbat-e Jam Dances, Eastern Khorasan

     1  •  (Allah (Sahar

     2  •  (Rah-e Jang, Heavy & Light (Ajam-o-Babr

     3  •  Hatan Oshari

     4  •  Hatan Hasanabadi

     5  •  Hatan-e Bakharzi

     6  •  (Afar (Balaparde

     7  •  (Apar ( Payinpardeh

     8  •  (Paltan (Savareh-o-Piyadeh

     9  •  (Chubbazi (Yekchubeh & Dochubeh

     10  •  Hanayi

     11  •  (Sechekkeh-ye Jami (Chaharchekkeh

     12  •  Sechekkeh

     13  •  Nar Nar

     14  •  Mobarkbad

     15  •  Koroghli


◊  Colection of Iran Dances, Northern Khorasan Dances,Kormanji

     1  •  Baske & Sama

     2  •  Aqam Hana Mibande

     3  •  Naqre

     4  •  Damad Labas Mipushe

     5  •  Hale Hale

     6  •  Emshab Hana Mibandim

     7  •  Asghar Jan

     8  •  Larike Jan

     9  •  Jane Ma

     10  •  Magri Magri

     11  •  Mojassame

     12  •  Lay Lay Gole Bagham

     13  •  Madmati

     14  •  Alagoz

     15  •  Yek Chube

     16  •  Do Chube

     17  •  Bazi_ha_ye Qarsei


◊  Colection of Iran Dances,Kurdish Dances

     1  •  Geryan

     2  •  Peshtpa-Joftpa

     3  •  Kermanshahi

     4  •  Fatah-pashai

     5  •  Lablan

     6  •  Saqqezi

     7  •  Khan Amiri

     8  •  Sejar

     9  •  Shalan

     10  •  Chapi

     11  •  Marivani

     12  •  Shakaki

     13  •  Mukri

     14  •  Zangi

     15  •  Chapi

     16  •  Shakaki, Oshari, Savarani


◊  Colection of Iran Dances,Lorestan Dances

     1  •  Sit Biyaram

     2  •  Sangin Sama

     3  •  Har Bazazaka

     4  •  Arusboron, Hanabandan

     5  •  Sepa

     6  •  Kabk-e Man

     7  •  Dopa

     8  •  Chesh(m) Siyah

     9  •  Shane Shaki

     10  •  Zang Zang

     11  •  Oshari

     12  •  Sit Biyaram Papi

     13  •  Savarbazi

     14  •  Ashayeri

     15  •  Chapi

     16  •  (Chamaryuneh (Aza


◊  Colection of Iran Dances,Turkmen Dance and Festivity Music

     1  •  Zekr Khanjar

     2  •  Bakhta Khan

     3  •  Nar Aghaji

     4  •  Sil Bilani

     5  •  Aq Mengeli

     6  •  Ay Enesh

     7  •  Gol Khanom

     8  •  Aylerdim

     9  •  Khoroghlu

     10  •  Gorsen Gelen

     11  •  Bu Jannat Dor

     12  •  Gelen

     13  •  At Chapan

     14  •  Gozol Sen

     15  •  Shaliq Bilan

     16  •  Mihman Dor

     17  •  Shah Sanam & Gharib

     18  •  Bagh Sila Geldor

     19  •  Yaghma Bolot


◊  A Musical Anthology of Talesh _ Regional Music of Iran (From Fumanat to Taleshdulab)

     1  •  (Taleshi Xele (taleshi cry

     2  •  Taleshi

     3  •  Alyanda Hava

     4  •  Taleshi

     5  •  Taleshi Masali

     6  •  (Fuz (taleshi-masali whistle

     7  •  (Taleshi (qariba taleshi

     8  •  Taleshi

     9  •  Keshtiyahava

     10  •  Taleshi

     11  •  Gila pahlavi and Keshtiyahava

     12  •  Yar Beren Beren

     13  •  Taleshdulajhava, and Mamdube


◊  (A Musical Anthology of Talesh _ Regional Music of Iran, (From Taleshdulab to Asalem

     1  •  Cherajhava and Siamolun

     2  •  (Taleshdulajhava (other style

     3  •  (Dushahava (taleshi dance hava

     4  •  (Taleshi (parasari style

     5  •  Sufiya hava

     6  •  Kelaseraj hava

     7  •  (Hayar Hayar (kelaseraji hava

     8  •  Hashan Hashan

     9  •  (Fuza (asalemi whistle

     10  •  Babataheri Asalemi

     11  •  Mamudbe Asalemi

     12  •  Kijaparda


◊  (A Musical Anthology of Talesh _ Regional Music of Iran (From Taleshdulab to Asalem

     1  •  Cherajhava and Siamolun

     2  •  (Kijaparda and Shakarmjan (taleshdulabi style

     3  •  (Taleshdulajhava (other style

     4  •  Ledube, Mamudbe (parasari style), Aman Aman, Siamolun, Taleshdulabi Taleshi, Payizhava, and Bendun Benduna

     5  •  (Taleshi (parasari style

     6  •  Sufiya hava

     7  •  (Babataheri (ya rab beras faryadi ra

     8  •  (Taleshi Asalemi (with a parasari character

     9  •  Kelaseraj hava

     10  •  (Kelaseraj hava (old and other styles

     11  •  (Norouzkhani (norouzkhani, asalemi style

     12  •  (Hayar Hayar (kelaseraji hava

     13  •  Hashan Hashan

     14  •  (Fuza (asalemi whistle

     15  •  Babataheri Asalemi

     16  •  Mamudbe Asalemi

     17  •  Kijaparda


◊  Qashqayi Music

     1  •  Dawn Song

     2  •  One of Asli & Karam Songs

     3  •  One of Gharib & Sanam Song

     4  •  Khan Eyvazim

     5  •  Kuch Evaz

     6  •  Yashirbash Sonalar

     7  •  Bash Garayel

     8  •  Kuchdelar Getdilar

     9  •  Jangnameh

     10  •  Jeyranim! Kim Atdi Ghafel Tir Sana

     11  •  Khosrow,s Song

     12  •  Kasma Naraghajiam

     13  •  Samsam

     14  •  Doqquz Ay Hasratli Sheyda Bulbulam

     15  •  Danse Tune

     16  •  Asanak 1

     17  •  Asanak 2

     18  •  Rice-Threshing Tune

     19  •  Lullaby


◊  Transoxania Folk Music of Persian-Speaking People

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹


◊  رقصهای بوشهری

     1  •  Dore-ye bushehri

     2  •  (Beyt-e arusi (yazle

     3  •  Dore-ye chahardastmale

     4  •  Khamiri

     5  •  (Beyt-e arusi (yzale

     6  •  (Bandari (fast

     7  •  (Beyt, Khayyamkhani (old

     8  •  Toriki dastmali

     9  •  Mowludi

     10  •  (Khayyamkhani, Beyt (new

     11  •  (Bandari (slow & fast


◊  Dance Tunes from Mazandaran

     1  •  Jelodari, Ravuni, Sharr-o-shur

     2  •  Ahular

     3  •  Sema

     4  •  Beryun bozqale

     5  •  Pishnavazi

     6  •  Lare

     7  •  Ye chube

     8  •  Kermashu

     9  •  De chube

     10  •  Benushe

     11  •  Se chube

     12  •  Abanu

     13  •  Ravuni

     14  •  Ay lare

     15  •  Sema hal

     16  •  Kija sema

     17  •  Balaye nefar


◊  موسیقی آذربایجان

     1  •  Chahargah,Bayat-e Shiraz

     2  •  Daramad,Bardasht

     3  •  Reng,Bayat-e Esfahan,Reng,Zil Bayat Shiraz,Khavaran

     4  •  Reng,Uzzal,Zarbi-ye Uzzal


◊  موسیقی باختری

     1  •  Maqam-e Gahgeryu

     2  •  [Maqam-e Gahgeryu[1

     3  •  Shir-Ali Mardan, Golom Golom

     4  •  Sarkuhi

     5  •  Lachak Riali, Barzegari, Lachak Riali

     6  •  Pishnavazi, Huri Huri

     7  •  Cheshme-ye Kuhranag (Kuhrang Fountain), Saharnaz

     8  •  Chub-Bazi, Ney-e Chupani, Chub-Bazi

     9  •  Pishnavazi, Golomi, Hay Gol

     10  •  Gahgeryu

     11  •  Jashn-e Noruzi

     12  •  Maqam-e Bidguni, Golnaz-e Jahrom, Forud


◊  ALIBALA MAMMADOV - YASA HELE

     1  •  BAKI

     2  •  INANDIR MENI

     3  •  MEHRIBAN HEKIM

     4  •  MENIM AZERBAYCANIM

     5  •  MUXALIF TESNIFI

     6  •  SEN GEREK GULESEN

     7  •  SENI GOZLER

     8  •  SHUR TESNIFI

     9  •  VETEN YAXSHIDIR

     10  •  YASHA HELE


◊  AQAHAN ABDULLAYEV INEDIT

     1  •  MUQAM BAYATI QAJAR

     2  •  MUQAM RAHAB

     3  •  MUQAM SEGAH ZABOL

     4  •  ZARBI MUQAM OVSHARI


◊  ARIF BABAYEV

     1  •  AGDAMIM MENIM

     2  •  ASHIQEM

     3  •  DILKESH TESNIFI

     4  •  GEL MENI ALDATMA

     5  •  GEL SENE QURBAN

     6  •  QARABAQ SHIKESTESI

     7  •  SHUR

     8  •  UREKLERDE QALAYDI

     9  •  YAR BIZE QONAQ GELECEK


◊  ALIM QASIMOV - TEBRIZ SEFERI

     1  •  AY DELI CEYRAN

     2  •  KINTRO - EZIZ DOSTUM

     3  •  KINTRO - EZIZ DOSTUM

     4  •  SUR - OL QARA TELLER

     5  •  VAQZALI - EVLERI VAR XANA XANA

     6  •  YUZ QIZDAN BIRI & MEHRIBAN OLAQ


◊  ALIM QASIMOV FRANSA

     1  •  (BEH BEH (TESNIF MODE SEGAH

     2  •  ELINDE SAZIN - QURBAN - SEN SUNBUL

     3  •  GETME GETME - AMAN OVCU

     4  •  MEHRIBAN OLAQ

     5  •  MUQAM MODE SHUR


◊  HACIBABA HUSEYNOV XUSUSEN

     1  •  MAHUR HINDI

     2  •  NEVA

     3  •  RAHAB

     4  •  XARIC SEGAH

     5  •  ZABUL SEGAH


◊  konul xasiyeva

     1  •  CAGIRIN CAN ALAN CANIMI

     2  •  GEDENDE

     3  •  GELSIN

     4  •  QAYIDAN DEYILEM

     5  •  QAYIT GEL

     6  •  SEN BILMEDIN BU SEVGININ QEDRINI

     7  •  SENI SEVMEYECEYEM

     8  •  SENSEN

     9  •  ZIYARETIN QEBUL OLSUN


◊  NEZAKET TEYMUROVA EY NIGARIM

     1  •  DAGLAR & MIRZE HUSEYN SEYGAHI

     2  •  DAQLARIN BASHI

     3  •  DILKESH TESNIFI

     4  •  ESMERIM

     5  •  NEYCAN GELMEZ


◊  SEXAVET MAMADOV 2

     1  •  BULBULLER OXUR

     2  •  CICEK

     3  •  DELI CEYRAN

     4  •  GOZEL

     5  •  GUL ACDI

     6  •  HER YETENE GOZEL DEMEM

     7  •  HEYRATI

     8  •  SARI BULBUL

     9  •  UC GUNDEN BIR,BESH GUNNEN BIR

     10  •  UCA DAQLAR BASHINDA

     11  •  YAR BIZE QONAQ GELECEK


◊  ZABIT NEBIZADE - MEHEBETIN QUDRETINI

     1  •  zabit nebizade ilk eshqimin novraqi

     2  •  zabit nebizade mehebbetin qudretini

     3  •  zabit nebizade mehriban olaq

     4  •  zabit nebizade naz naz

     5  •  zabit nebizade sevgili canan


◊  azari

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳

     14  •  ترک ۱۴


◊  ISLAM R - GEL INAD ETME

     1  •  ISLAM R - ANAMIN SEVIMLI NEGMESI

     2  •  ISLAM R - BIRI SENSEN BIRI MEN

     3  •  ISLAM R - EZIZ DOST

     4  •  ISLAM R - GEL INAD ETME

     5  •  ISLAM R - OXU TAR

     6  •  ISLAM R - QARABAGIN MARALI

     7  •  ISLAM R - SHEHRIYAR

     8  •  ISLAM R - TENHALIQ

     9  •  ISLAM R - XATIRELI ANAM MENIM

     10  •  ISLAM R - YAD ELLERDE QALMAZ SHUSHAM


◊  KONUL XASIEVA - NURDAN YARANAN

     1  •  SEGAH

     2  •  ASHIQ MAHNISI

     3  •  NURDAN YARANAN

     4  •  ZEMINXARE

     5  •  QAYIT NE OLAR

     6  •  DILKES

     7  •  SU PERISI

     8  •  GECELER

     9  •  AY GEDEN OQLAN


◊  QEDIR RUSTEMOV

     1  •  QEDIR RUSTAMOV - APARDI SELLER SARANI

     2  •  QEDIR RUSTAMOV - AY DILI DILI

     3  •  QEDIR RUSTAMOV - CAHARGAH TESNIFI

     4  •  QEDIR RUSTAMOV - DELI CEYRAN

     5  •  QEDIR RUSTAMOV - HISAR TESNIFI

     6  •  QEDIR RUSTAMOV - KEKLIK

     7  •  QEDIR RUSTAMOV - LACIN

     8  •  QEDIR RUSTAMOV - MENSURIYYE

     9  •  QEDIR RUSTAMOV - OLMAZ OLMAZ

     10  •  QEDIR RUSTAMOV - REYHAN

     11  •  QEDIR RUSTAMOV - SARI GELIN

     12  •  QEDIR RUSTAMOV - SHIRVANIN YOLLARI

     13  •  QEDIR RUSTAMOV - SONA BULBULLER


◊  SULEYMAN - ABDULLAYEV - VAR GULUSHUNDE

     1  •  SULEYMAN - ASHIQEM

     2  •  SULEYMAN - AY QIZ

     3  •  SULEYMAN - BURDAN BIR CEYRAN KECIR

     4  •  (SULEYMAN - CAHARGAH TESNIFI (QADAN MEN ALIM

     5  •  SULEYMAN - DESHTI TESNIFI

     6  •  SULEYMAN - QDAN MEN ALIM

     7  •  SULEYMAN - REYHAN

     8  •  SULEYMAN - SENI QEMLI GORENDE

     9  •  SULEYMAN - VAR GULUSHUNDE


◊  لزگی

     1  •  oozmoden youkhdor khabarim

     2  •  bahare rangi

     3  •  tara kama

     4  •  gouroush rangi

     5  •  lezgi

     6  •  bahar sansiz

     7  •  shanlik raghsi

     8  •  ayriligh

     9  •  firouzah

     10  •  naghara


◊  موسیقی رقصهای مازندران

     1  •  jelodari,rooni,shoshtar

     2  •  ahoular

     3  •  sema

     4  •  beriyoun bozghaleh

     5  •  pish navazi

     6  •  lareh

     7  •  ye chobeh

     8  •  kermasho

     9  •  de chobeh

     10  •  benoshe

     11  •  sechobeh

     12  •  abano

     13  •  rooni

     14  •  ay lareh

     15  •  sama hal

     16  •  kija sema

     17  •  balaye nafar


◊  موسیقی شبه جزیرهٔ عربستان

     1  •  sakhri

     2  •  ghasideh

     3  •  ghazal

     4  •  farseni

     5  •  arzeh

     6  •  tanzileh

     7  •  zahiri

     8  •  ya mal

     9  •  ya hamleh,fajiri

     10  •  tanzileh fajiri

     11  •  sout bahreyni

     12  •  soute shami

     13  •  basteh adniyeh

     14  •  soute sanaee

     15  •  natol

     16  •  sariiee


◊  موسیقی بختیاری

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱


◊  همدنگ(موسیقی فولکلوریک لرستان)

     1  •  حالگنم خار

     2  •  سیت بیارم

     3  •  هم ماهی

     4  •  بی کلام بزرن

     5  •  بزران

     6  •  بمیرم سیت

     7  •  قدم خیر

     8  •  درد و دل

     9  •  میریوبگردی
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد. - مهراب قاسم‌خانی به دلیل خنده زیاد به این تیزرتبلیغاتی (عطر میثم) راهی بیمارستان شده بود
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها