جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 15 December, 2017

موسیقی محلی


◊  مقام باستان

     1  •  خان امیری     2  •  ساروخانی، سماع     3  •  طرز، اصفهان، الله ویسی، سوار سوار     4  •  سحری     5  •  ماهور ، گلو در، گل و خار، باریه، گلو در     6  •  جلو شاهی
◊  تار دورهٔ قاجار

     1  •  دستگاه شور     2  •  دستگاه سه گاه     3  •  دستگاه ماهور     4  •  دستگاه همایون     5  •  دستگاه همایون     6  •  دستگاه چهارگاه     7  •  دستگاه ماهور
◊  هنر کمانچه در دورهٔ قاجار

     1  •  دستگاه نوا     2  •  آواز بیات ترک     3  •  دستگاه شور     4  •  دستگاه چهارگاه     5  •  دستگاه همایون     6  •  دستگاه همایون(تصنیف)     7  •  بیداد     8  •  دستگاه همایون(لیلی مجنون)     9  •  دستگاه همایون     10  •  رنگ فرح(تصنیف)     11  •  دستگاه شور     12  •  راک     13  •  حجاز     14  •  آواز بیات کرد     15  •  دستگاه سه گاه     16  •  دستگاه چهارگاه
◊  صد سال سنتور

     1  •  نوا     2  •  آواز راست، دوگاه، رنگ     3  •  شور، ماهور     4  •  سه گاه     5  •  سه گاه     6  •  سه گاه     7  •  بیات اصفهان     8  •  بیداد همایون     9  •  بیات کرد     10  •  پرویز مشکاتیان ـ ناصر فرهنگ فر( تمبک)
◊  یادوارهٔ استاد حسین تهرانی

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲
◊  موسیقی کردی(ژوان)

     1  •  چاروکا     2  •  باد صبا     3  •  ساز و آواز     4  •  اورمان     5  •  باران     6  •  غم بر دوش     7  •  ساز و آواز     8  •  سفر     9  •  دل بی قرار     10  •  بیا برگردیم
◊  مجموعهٔ دف و دایره (سیستان)

     1  •  مولا محمد جان     2  •  عروس خوش سودا     3  •  محکه کنجاکه     4  •  لیلی جان     5  •  بابا گل افروز     6  •  امشب حنا می بندیم     7  •  سرتراشک     8  •  بی بی گل عروس     9  •  صنم     10  •  آقا میرزا بیک     11  •  لبک یارم     12  •  یار خدا خدا     13  •  ربابه جان     14  •  دور از وطن     15  •  ریتم سه چپی     16  •  ریتم یک چپی     17  •  ای یار جانی     18  •  عزیز جان میری من
◊  مجموعهٔ دف و دایره (یزد و نائین)

     1  •  جونم تو باشی     2  •  بیست و پنج تا بودیم رفتیم اردستون     3  •  السلام و علیک آسیابون     4  •  ریتم عروس کشون     5  •  نمایش در مراسم     6  •  پیر سبز چک چکو     7  •  پیر هریشت     8  •  پیر بابا شرف الدین     9  •  ریتم تلنگی(ریتم رقص در مراسم)     10  •  ریتم تلنگی     11  •  ریتم تلنگی     12  •  ریتم حلاج     13  •  ریتم تلنگی     14  •  ریتم تلنگی     15  •  منم منم درم واکن     16  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     17  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     18  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     19  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     20  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     21  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     22  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     23  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     24  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     25  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     26  •  ریتم های مرحوم اردشیر بازاده     27  •  در حمومی     28  •  ملودی عروس کشون     29  •  آهنگ ورود عروس به خانهٔ داماد     30  •  انجلی رضا نگیرتی ماما     31  •  خشکسالی     32  •  ای وطن دلگشا     33  •  عباس خان     34  •  امان از دل من، فغان از دل من     35  •  سرهنگ شیرازی
◊  مجموعهٔ دف و دایره (خراسان)

     1  •  Ahubarre     2  •  Halay laye     3  •  Shelangi (Bazde Bazdeh)     4  •  (Chub bazi(Chub jangi     5  •  Sarmaqam     6  •  Shahbahram     7  •  Torqe     8  •  Faryad     9  •  Zang-e shotor     10  •  Ahanghaye qarsei     11  •  Allah mazar     12  •  Yek qarse (with Sorna)     13  •  Do qarse     14  •  Anaraki     15  •  Haley Haley     16  •  Chape raste     17  •  Shesh qarse     18  •  Noh qarse (Mati Mati)     19  •  Davazdah qarse     20  •  Sarbazi     21  •  Zari dokhtar-e Ramezan     22  •  A branch of harai
◊  Voices from the Land of Iran 1

     1  •  Gureh     2  •  The Chupan voice     3  •  Lori Lalai     4  •  Arusi     5  •  Madad khani     6  •  Zekr     7  •  Bojnurdi dance     8  •  Zekr-e Khanjar     9  •  Zekr     10  •  Zekr     11  •  Zekr     12  •  Mowlud khani     13  •  Day-katu     14  •  Katuli     15  •  Qazal khani     16  •  Naqqali     17  •  Zekr     18  •  Sherveh khani     19  •  Nezami khani     20  •  Mur-e laki 1     21  •  Mur-e laki 2     22  •  Mur-e laki 3     23  •  Muyeh
◊  (۲) Voices from the Land of Iran

     1  •  Hure     2  •  Siyachmane     3  •  Jajokhan     4  •  Segah     5  •  Gudi     6  •  Katoli     7  •  Katoli     8  •  Amiri     9  •  Masnavi-e Meskin     10  •  Zekr-e Jaji Majnon Shah     11  •  Yagide     12  •  Gogeryo     13  •  Madh     14  •  Faez     15  •  Sherve Khani     16  •  Qorbati     17  •  Sarilim Galir     18  •  Tosar Qaraz Zolfin Sana     19  •  Tashnid
◊  (۳) Voices from the Land of Iran

     1  •       2  •  Shahnamekhani     3  •  Naqqali,Rostam & Ashkbos     4  •  Dastan-e Shah-bahram     5  •  Deysham-e Leyli Khanom & Asheq Ali     6  •  Zekr     7  •  Avesta khani     8  •  Mashk zani     9  •  Zekr     10  •  Kordi     11  •  Bahr-e Tavil     12  •  Jan-e Leyli     13  •  Beyt khani 1     14  •  Beyt khani 2     15  •  Beyt khani 3     16  •  Sheer     17  •  Mashkzani     18  •  Berenjkobi     19  •  Azadari     20  •  Zekr     21  •  Marasem-e Hanabandan     22  •  Mowlud khani     23  •  Khosro     24  •  Nolaki
◊  مرادی،علی اکبر ـ (محجوری)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲
◊  مرادی،علی اکبر ـ (سحر واران)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲
◊  مرادی،علی اکبر ـ (تاریک حنا)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲
◊  مرادی،علی اکبر ـ (سماع مستان)

     1  •  گلایه     2  •  سر آغاز     3  •  رؤیای وصال     4  •  سماع مستان     5  •  وداع     6  •  جدائی     7  •  صدای پای عشق     8  •  قطعهٔ     9  •  سر خوشی
◊  موسیقی شمال خراسان، قوچان ـ سلیمانی،حاج قربان

     1  •  Navai     2  •  Shakhatai,Zaranji     3  •  Bahre Tavil     4  •  Eyb Atamgin     5  •  Lar Bashi     6  •  Gozal     7  •  Gerayli     8  •  Shakhati
◊  موسیقی شمال خراسان ـ یگانه،محمد حسین

     1  •  Zohre and Taher     2  •  Shah Khata-i     3  •  Gharaje Bayow     4  •  Hosseyn Yar     5  •  Gerayli     6  •  Zarenji     7  •  Joveyni     8  •  Nava-i     9  •  Zohre and Taher
◊  موسیقی شمال خراسان ـ درگز

     1  •  Qiriq     2  •  Tajnis     3  •  Navai     4  •  Ghazal-e Nader     5  •  Mokhammas     6  •  Ghara Dali     7  •  Gezel Gol     8  •  Be Ghiamat     9  •  Haji Ghulagh     10  •  Zarenji     11  •  Ya Zol Jalal     12  •  Kabutar-o-Baz     13  •  Igid Beglar     14  •  Chaki
◊  مجموعهٔ موسیقی تربت جام

     1  •  Hazaregi     2  •  Jamshidi     3  •  Vaffaye Mehrabanni Nist     4  •  Sammadda     5  •  Janneh Zamman     6  •  Dobayti     7  •  Allah Maddad     8  •  Masgheh Peltan     9  •  Oshtor Khajoo     10  •  Navayi     11  •  Seh Chekheh
◊  مقامهای سازی(بدون آواز) تربت جام ـ سلیمانی،نظر محمد

     1  •  Magham-e Allah     2  •  Masnavi     3  •  Mashgh-e Peltan     4  •  Shah Sanam     5  •  Navai     6  •  Hezaregi     7  •  Oshtor Khejow     8  •  Magham-e Jal
◊  الهی، نور علی ـ Cascade

     1  •  Cascade
◊  الهی، نور علی ـ dialoque avecl alime

     1  •  Sheykh amir D ostad elahi     2  •  Suite sheykh amir     3  •  Hymnes et danses mystiques     4  •  Suite shah hoseyni
◊  مرادی،علی اکبر ـ مقام کلام (تنبور)

     1  •  Ali Gorz Vish     2  •  Ha Ha I     3  •  Pavamouri I     4  •  Ha Ha II     5  •  Jam Nian Dussan Avyana     6  •  Pavamouri II     7  •  Gel Va Dara     8  •  Sayyed Mohammad Barav Divani     9  •  Soltana Dina     10  •  Alvan     11  •  Khoyjay Gholaman     12  •  Tala Svaran     13  •  Ble Ha     14  •  Chehel-Tan Chlanan I     15  •  Gol Va Khak     16  •  Chehel-Tan Chlanan II     17  •  Fani Fani Vin     18  •  Rajian Dalahu     19  •  Sar Tarz     20  •  Sayyed Khamush     21  •  Yaran Jam Nian     22  •  Davud Na Kura     23  •  Shah Mayu     24  •  Yaran Va Batn     25  •  Abdina     26  •  Shah Khoshini     27  •  Yar Didakani Benyamin Pira     28  •  Gharibi     29  •  Hay Gyan Hay Gyan     30  •  Do Vala     31  •  Haghn Haghn     32  •  Sarukhani     33  •  Tanamiri     34  •  Baba Nawusi I     35  •  Hejrani     36  •  Baba Nawusi II     37  •  Majnuni     38  •  Baba Nawusi III     39  •  Tarze Russam     40  •  Khas Bajana     41  •  Sar Khi Vi     42  •  Pishravi Pardivar     43  •  Khayla Massa     44  •  Hay Imanm Yar
◊  الهی، نور علی ـ (Oraison mystique (Mystical Orison

     1  •  Shah khoshini     2  •  Baba faqi     3  •  Baba sarhangi     4  •  Baba na usi     5  •  Suite jelo shahi
◊  الهی، نور علی ـ (The paths of divine love)

     1  •  Farangi     2  •  ترک ۲     3  •  Chants     4  •  Suite Shah Hoseyni (2nd Part     5  •  Hal Parka
◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music of Fars

     1  •  Iran's South Coasts     2  •  Iran's South Coasts     3  •  Iran's South Coasts     4  •  Iran's South Coasts     5  •  Iran's South Coasts     6  •  Iran's South Coasts     7  •  Iran's South Coasts     8  •  Iran's South Coasts     9  •  Iran's South Coasts     10  •  Iran's South Coasts     11  •  Iran's South Coasts     12  •  Iran's South Coasts     13  •  Music of Fars     14  •  Music of Fars     15  •  Music of Fars     16  •  Lorestan and Bakhtiari     17  •  Lorestan and Bakhtiari     18  •  Lorestan and Bakhtiari     19  •  Lorestan and Bakhtiari     20  •  Lorestan and Bakhtiari
◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music of Kurdestan

     1  •  Music of Kurdestan     2  •  Music of Kurdestan     3  •  Music of Kurdestan     4  •  Music of Kurdestan     5  •  Music of Kurdestan     6  •  Music of Kurdestan     7  •  Music of Kurdestan     8  •  Music of Kurdestan     9  •  Music of Kurdestan     10  •  Music of Kurdestan     11  •  Music of Kurdestan     12  •  Music of Kurdestan     13  •  Music of Kurdestan     14  •  Music of Kurdestan     15  •  Music of Kurdestan     16  •  Music of Kurdestan     17  •  Music of Kurdestan     18  •  Music of Kurdestan     19  •  Music of Kurdestan
◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music of Mazandaran,Turkaman,Azarbayjan

     1  •  Music of Mazandaran     2  •  Music of Mazandaran     3  •  Music of Mazandaran     4  •  Music of Turkaman     5  •  Music of Turkaman     6  •  Music of Turkaman     7  •  Music of Turkaman     8  •  Music of Turkaman     9  •  Music of Turkaman     10  •  Music of Turkaman     11  •  Music of Turkaman     12  •  Music of Azarbay-jan     13  •  Music of Azarbay-jan     14  •  Music of Azarbay-jan     15  •  Music of Azarbay-jan     16  •  Music of Azarbay-jan     17  •  Music of Azarbay-jan     18  •  Music of Azarbay-jan     19  •  Music of Azarbay-jan     20  •  Music of Azarbay-jan
◊  Colection of Regional Music of Iran - Hasht Behesht - Music ofSistan and Baluchestan,Gilan,Talesh,Lurs of Fars

     1  •  Music of Sistan and Baluchestan     2  •  Music of Sistan and Baluchestan     3  •  Music of Sistan and Baluchestan     4  •  Music of Sistan and Baluchestan     5  •  Music of Sistan and Baluchestan     6  •  Music of Sistan and Baluchestan     7  •  Music of Sistan and Baluchestan     8  •  Music of Gilan     9  •  Music of Gilan     10  •  Music of Gilan     11  •  Music of Gilan     12  •  Music of Gilan     13  •  Music of Gilan     14  •  Music of Talesh     15  •  Music of Talesh     16  •  Music of Talesh     17  •  Music of Lurs of Fars     18  •  Music of Lurs of Fars     19  •  Music of Lurs of Fars     20  •  Music of Lurs of Fars     21  •  Music of Lurs of Fars
◊  Colection of Regional Music of Iran - Music of Northern Khorasan

     1  •  Torghe     2  •  Haray     3  •  Zarenji     4  •  Low     5  •  Agh Nur     6  •  Ay Delbar     7  •  Ja-afar Gholi
◊  Colection of Regional Music of Iran - Asheqi Music from East Azerbaijan

     1  •  Deishma of Asheq Ali Kalibari & Leyli Khanom     2  •  Ordubad Gozallamasi     3  •  Qarabagh Shekastasi     4  •  Ayakh Jalili     5  •  Sheshangi     6  •  Sol Dozo     7  •  Aqir Sheshangi     8  •  Sari Tel
◊  Colection of Regional Music of Iran - Music from Bushehr

     1  •  Hajiuni ,ney-anban solo     2  •  Sharve ,vocal     3  •  Mowludi (ney-anban & dammam     4  •  Beyt (vocals & ney-e jofti     5  •  Chupiy-e Bushehri (with Hajiuni introdction, ney-e jofti & dammam     6  •  Shaki (ney-e jofti & dammam     7  •  Sharve (vocal     8  •  Bandari (with Hajiuni introdction, ney-e jofti & dammam     9  •  Sharve (vocal     10  •  Chupiy-e Chahar-Dastmaleh (ney-anban & dammam     11  •  A Bushehri Piece (ney-anban & dammam
◊  Colection of Regional Music of Iran - Qalandari Music of Baluchistan

     1  •  Simorgh     2  •  One piece from Qalandari_Guati repertoire     3  •  Guati_Damali ceremony     4  •  Guati_Damali ceremony(cont     5  •  Guati_Damali ceremony(cont     6  •  Guati_Damali ceremony(cont     7  •  Mar
◊  Colection of Regional Music of Iran - Music of Northern Khorasan

     1  •  Navai     2  •  Shakhey-ye qiyamat     3  •  Tajnis     4  •  Haray     5  •  Kuroghlu     6  •  Dondebay     7  •  Shah Khatai     8  •  Kelisa maqam     9  •  Jigi Jigi (eltemas     10  •  Aho Zar     11  •  Arzerum maqami     12  •  Narges     13  •  Yare jan
◊  Colection of Regional Music of Iran - Sama

     1  •  sahari     2  •  jolo shahi     3  •  (ghatar(vocal     4  •  (sarokhani(instrumental     5  •  baya-baya     6  •  (gelah-va-darah(without vocal     7  •  (ghatar(instrumental     8  •  saro khani     9  •  samali-sama     10  •  (gele-va-darah(vocal     11  •  savar-savar     12  •  khan-amiri     13  •  jangah-ra
◊  Colection of Regional Music of Iran - Music of Northern Khorasan

     1  •  The Romance of Prince Goldface_Part 1     2  •  The Romance of Prince Goldface_Part 2     3  •  The Romance of Prince Goldface_Part 3
◊  Qashqayi Music

     1  •  Dawn Song     2  •  One of Asli & Karam Songs     3  •  One of Gharib & Sanam Song     4  •  Khan Eyvazim     5  •  Kuch Evaz     6  •  Yashirbash Sonalar     7  •  Bash Garayel     8  •  Kuchdelar Getdilar     9  •  Jangnameh     10  •  ?Jeyranim! Kim Atdi Ghafel Tir Sana     11  •  Khosrow,s Song     12  •  Kasma Naraghajiam
◊  Iran Dances,Qashqayi Dances

     1  •  Sahar Avazi     2  •  Ho Oynamak     3  •  Aghur Haleh     4  •  Yurgha Haley     5  •  Kasma Nar Aghaji     6  •  Basma Haley     7  •  Yarem Dona     8  •  Golam Golam     9  •  Laki     10  •  Darre Shuri Haley     11  •  Dernaghesi     12  •  Ashrafi Haley     13  •  Nanam Hay     14  •  Kolvar     15  •  Kordi
◊  Iran Dances,Bakhtiyari Dances

     1  •  Bardasht & Chub-bazi     2  •  Sarnaz, Dashti , Aziz-e delomi     3  •  Ye Lombe     4  •  Shir ali merdun     5  •  Sarnaz     6  •  Dey balal     7  •  Savarbazi     8  •  Marjange     9  •  Pagiri, Bandbazi     10  •  Junom     11  •  Mojassame     12  •  Lachak riyali     13  •  Arab bazi     14  •  Kaj kola shirazi, Azizom     15  •  Dastmal bazi     16  •  Bandari     17  •  (Gagiri (Gageyryo     18  •  Shivani
◊  Iran Dances,Bushehr Dances

     1  •  Dore-ye bushehri     2  •  (Beyt-e arusi (yazle     3  •  Dore-ye chahardastmale     4  •  Khamiri     5  •  (Beyt-e arusi (yzale     6  •  (Bandari (fast     7  •  (Beyt, Khayyamkhani (old     8  •  Toriki dastmali     9  •  Mowludi     10  •  (Khayyamkhani, Beyt (new     11  •  (Bandari (slow & fast
◊  Iran Dances,Eastern Kerman_ Baluchi Dances

     1  •  (Dastchap (Dochap, Sechap     2  •  Yek gaz zari     3  •  Kalampor     4  •  Deleybar     5  •  Kaboli     6  •  Bale yarom     7  •  Dastmalgardani     8  •  Hanabandi     9  •  Goldane anar     10  •  Sarbazi     11  •  Kajkolah Khan     12  •  Chochap     13  •  Sare sandoqh morvarid     14  •  (Dore-ye chap (dastchap, kalampor
◊  Iran Dances,Baluchestan Dances

     1  •  Marochan     2  •  Garan Chap     3  •  Emshab Hanabandane     4  •  Se Chap     5  •  Sar-e-ab-e-gonan     6  •  Do Chap     7  •  Lashar-e-Koran     8  •  Kalampor     9  •  Salong nava bina     10  •  Nendooki     11  •  Dastmal gardi     12  •  Allh mani barak     13  •  Sohbati     14  •  Cho chap
◊  (A Feast of teh divine (Razbar Ensemble

     1  •  Sheykh Amiri     2  •  Hey Dawed     3  •  Ali Ali Man     4  •  Tambur Solo     5  •  To ey diaf-shirin zaban     6  •  Be mowlaye     7  •  Qatar     8  •  Amano dakhil pir-e shart     9  •  Hey vayyar     10  •  Kamancheh and Daf     11  •  Mowlam khosh hati     12  •  Kamancheh and Daf
◊  Colection of Iran Dances,Torbat-e Jam Dances, Eastern Khorasan

     1  •  (Allah (Sahar     2  •  (Rah-e Jang, Heavy & Light (Ajam-o-Babr     3  •  Hatan Oshari     4  •  Hatan Hasanabadi     5  •  Hatan-e Bakharzi     6  •  (Afar (Balaparde     7  •  (Apar ( Payinpardeh     8  •  (Paltan (Savareh-o-Piyadeh     9  •  (Chubbazi (Yekchubeh & Dochubeh     10  •  Hanayi     11  •  (Sechekkeh-ye Jami (Chaharchekkeh     12  •  Sechekkeh     13  •  Nar Nar     14  •  Mobarkbad     15  •  Koroghli
◊  Colection of Iran Dances, Northern Khorasan Dances,Kormanji

     1  •  Baske & Sama     2  •  Aqam Hana Mibande     3  •  Naqre     4  •  Damad Labas Mipushe     5  •  Hale Hale     6  •  Emshab Hana Mibandim     7  •  Asghar Jan     8  •  Larike Jan     9  •  Jane Ma     10  •  Magri Magri     11  •  Mojassame     12  •  Lay Lay Gole Bagham     13  •  Madmati     14  •  Alagoz     15  •  Yek Chube     16  •  Do Chube     17  •  Bazi_ha_ye Qarsei
◊  Colection of Iran Dances,Kurdish Dances

     1  •  Geryan     2  •  Peshtpa-Joftpa     3  •  Kermanshahi     4  •  Fatah-pashai     5  •  Lablan     6  •  Saqqezi     7  •  Khan Amiri     8  •  Sejar     9  •  Shalan     10  •  Chapi     11  •  Marivani     12  •  Shakaki     13  •  Mukri     14  •  Zangi     15  •  Chapi     16  •  Shakaki, Oshari, Savarani
◊  Colection of Iran Dances,Lorestan Dances

     1  •  Sit Biyaram     2  •  Sangin Sama     3  •  Har Bazazaka     4  •  Arusboron, Hanabandan     5  •  Sepa     6  •  Kabk-e Man     7  •  Dopa     8  •  Chesh(m) Siyah     9  •  Shane Shaki     10  •  Zang Zang     11  •  Oshari     12  •  Sit Biyaram Papi     13  •  Savarbazi     14  •  Ashayeri     15  •  Chapi     16  •  (Chamaryuneh (Aza
◊  Colection of Iran Dances,Turkmen Dance and Festivity Music

     1  •  Zekr Khanjar     2  •  Bakhta Khan     3  •  Nar Aghaji     4  •  Sil Bilani     5  •  Aq Mengeli     6  •  Ay Enesh     7  •  Gol Khanom     8  •  Aylerdim     9  •  Khoroghlu     10  •  Gorsen Gelen     11  •  Bu Jannat Dor     12  •  Gelen     13  •  At Chapan     14  •  Gozol Sen     15  •  Shaliq Bilan     16  •  Mihman Dor     17  •  Shah Sanam & Gharib     18  •  Bagh Sila Geldor     19  •  Yaghma Bolot
◊  A Musical Anthology of Talesh _ Regional Music of Iran (From Fumanat to Taleshdulab)

     1  •  (Taleshi Xele (taleshi cry     2  •  Taleshi     3  •  Alyanda Hava     4  •  Taleshi     5  •  Taleshi Masali     6  •  (Fuz (taleshi-masali whistle     7  •  (Taleshi (qariba taleshi     8  •  Taleshi     9  •  Keshtiyahava     10  •  Taleshi     11  •  Gila pahlavi and Keshtiyahava     12  •  Yar Beren Beren     13  •  Taleshdulajhava, and Mamdube
◊  (A Musical Anthology of Talesh _ Regional Music of Iran, (From Taleshdulab to Asalem

     1  •  Cherajhava and Siamolun     2  •  (Taleshdulajhava (other style     3  •  (Dushahava (taleshi dance hava     4  •  (Taleshi (parasari style     5  •  Sufiya hava     6  •  Kelaseraj hava     7  •  (Hayar Hayar (kelaseraji hava     8  •  Hashan Hashan     9  •  (Fuza (asalemi whistle     10  •  Babataheri Asalemi     11  •  Mamudbe Asalemi     12  •  Kijaparda
◊  (A Musical Anthology of Talesh _ Regional Music of Iran (From Taleshdulab to Asalem

     1  •  Cherajhava and Siamolun     2  •  (Kijaparda and Shakarmjan (taleshdulabi style     3  •  (Taleshdulajhava (other style     4  •  Ledube, Mamudbe (parasari style), Aman Aman, Siamolun, Taleshdulabi Taleshi, Payizhava, and Bendun Benduna     5  •  (Taleshi (parasari style     6  •  Sufiya hava     7  •  (Babataheri (ya rab beras faryadi ra     8  •  (Taleshi Asalemi (with a parasari character     9  •  Kelaseraj hava     10  •  (Kelaseraj hava (old and other styles     11  •  (Norouzkhani (norouzkhani, asalemi style     12  •  (Hayar Hayar (kelaseraji hava     13  •  Hashan Hashan     14  •  (Fuza (asalemi whistle     15  •  Babataheri Asalemi     16  •  Mamudbe Asalemi     17  •  Kijaparda
◊  Qashqayi Music

     1  •  Dawn Song     2  •  One of Asli & Karam Songs     3  •  One of Gharib & Sanam Song     4  •  Khan Eyvazim     5  •  Kuch Evaz     6  •  Yashirbash Sonalar     7  •  Bash Garayel     8  •  Kuchdelar Getdilar     9  •  Jangnameh     10  •  Jeyranim! Kim Atdi Ghafel Tir Sana     11  •  Khosrow,s Song     12  •  Kasma Naraghajiam     13  •  Samsam     14  •  Doqquz Ay Hasratli Sheyda Bulbulam     15  •  Danse Tune     16  •  Asanak 1     17  •  Asanak 2     18  •  Rice-Threshing Tune     19  •  Lullaby
◊  Transoxania Folk Music of Persian-Speaking People

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹
◊  رقصهای بوشهری

     1  •  Dore-ye bushehri     2  •  (Beyt-e arusi (yazle     3  •  Dore-ye chahardastmale     4  •  Khamiri     5  •  (Beyt-e arusi (yzale     6  •  (Bandari (fast     7  •  (Beyt, Khayyamkhani (old     8  •  Toriki dastmali     9  •  Mowludi     10  •  (Khayyamkhani, Beyt (new     11  •  (Bandari (slow & fast
◊  Dance Tunes from Mazandaran

     1  •  Jelodari, Ravuni, Sharr-o-shur     2  •  Ahular     3  •  Sema     4  •  Beryun bozqale     5  •  Pishnavazi     6  •  Lare     7  •  Ye chube     8  •  Kermashu     9  •  De chube     10  •  Benushe     11  •  Se chube     12  •  Abanu     13  •  Ravuni     14  •  Ay lare     15  •  Sema hal     16  •  Kija sema     17  •  Balaye nefar
◊  موسیقی آذربایجان

     1  •  Chahargah,Bayat-e Shiraz     2  •  Daramad,Bardasht     3  •  Reng,Bayat-e Esfahan,Reng,Zil Bayat Shiraz,Khavaran     4  •  Reng,Uzzal,Zarbi-ye Uzzal
◊  موسیقی باختری

     1  •  Maqam-e Gahgeryu     2  •  [Maqam-e Gahgeryu[1     3  •  Shir-Ali Mardan, Golom Golom     4  •  Sarkuhi     5  •  Lachak Riali, Barzegari, Lachak Riali     6  •  Pishnavazi, Huri Huri     7  •  Cheshme-ye Kuhranag (Kuhrang Fountain), Saharnaz     8  •  Chub-Bazi, Ney-e Chupani, Chub-Bazi     9  •  Pishnavazi, Golomi, Hay Gol     10  •  Gahgeryu     11  •  Jashn-e Noruzi     12  •  Maqam-e Bidguni, Golnaz-e Jahrom, Forud
◊  ALIBALA MAMMADOV - YASA HELE

     1  •  BAKI     2  •  INANDIR MENI     3  •  MEHRIBAN HEKIM     4  •  MENIM AZERBAYCANIM     5  •  MUXALIF TESNIFI     6  •  SEN GEREK GULESEN     7  •  SENI GOZLER     8  •  SHUR TESNIFI     9  •  VETEN YAXSHIDIR     10  •  YASHA HELE
◊  AQAHAN ABDULLAYEV INEDIT

     1  •  MUQAM BAYATI QAJAR     2  •  MUQAM RAHAB     3  •  MUQAM SEGAH ZABOL     4  •  ZARBI MUQAM OVSHARI
◊  ARIF BABAYEV

     1  •  AGDAMIM MENIM     2  •  ASHIQEM     3  •  DILKESH TESNIFI     4  •  GEL MENI ALDATMA     5  •  GEL SENE QURBAN     6  •  QARABAQ SHIKESTESI     7  •  SHUR     8  •  UREKLERDE QALAYDI     9  •  YAR BIZE QONAQ GELECEK
◊  ALIM QASIMOV - TEBRIZ SEFERI

     1  •  AY DELI CEYRAN     2  •  KINTRO - EZIZ DOSTUM     3  •  KINTRO - EZIZ DOSTUM     4  •  SUR - OL QARA TELLER     5  •  VAQZALI - EVLERI VAR XANA XANA     6  •  YUZ QIZDAN BIRI & MEHRIBAN OLAQ
◊  ALIM QASIMOV FRANSA

     1  •  (BEH BEH (TESNIF MODE SEGAH     2  •  ELINDE SAZIN - QURBAN - SEN SUNBUL     3  •  GETME GETME - AMAN OVCU     4  •  MEHRIBAN OLAQ     5  •  MUQAM MODE SHUR
◊  HACIBABA HUSEYNOV XUSUSEN

     1  •  MAHUR HINDI     2  •  NEVA     3  •  RAHAB     4  •  XARIC SEGAH     5  •  ZABUL SEGAH
◊  konul xasiyeva

     1  •  CAGIRIN CAN ALAN CANIMI     2  •  GEDENDE     3  •  GELSIN     4  •  QAYIDAN DEYILEM     5  •  QAYIT GEL     6  •  SEN BILMEDIN BU SEVGININ QEDRINI     7  •  SENI SEVMEYECEYEM     8  •  SENSEN     9  •  ZIYARETIN QEBUL OLSUN
◊  NEZAKET TEYMUROVA EY NIGARIM

     1  •  DAGLAR & MIRZE HUSEYN SEYGAHI     2  •  DAQLARIN BASHI     3  •  DILKESH TESNIFI     4  •  ESMERIM     5  •  NEYCAN GELMEZ
◊  SEXAVET MAMADOV 2

     1  •  BULBULLER OXUR     2  •  CICEK     3  •  DELI CEYRAN     4  •  GOZEL     5  •  GUL ACDI     6  •  HER YETENE GOZEL DEMEM     7  •  HEYRATI     8  •  SARI BULBUL     9  •  UC GUNDEN BIR,BESH GUNNEN BIR     10  •  UCA DAQLAR BASHINDA     11  •  YAR BIZE QONAQ GELECEK
◊  ZABIT NEBIZADE - MEHEBETIN QUDRETINI

     1  •  zabit nebizade ilk eshqimin novraqi     2  •  zabit nebizade mehebbetin qudretini     3  •  zabit nebizade mehriban olaq     4  •  zabit nebizade naz naz     5  •  zabit nebizade sevgili canan
◊  azari

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴
◊  ISLAM R - GEL INAD ETME

     1  •  ISLAM R - ANAMIN SEVIMLI NEGMESI     2  •  ISLAM R - BIRI SENSEN BIRI MEN     3  •  ISLAM R - EZIZ DOST     4  •  ISLAM R - GEL INAD ETME     5  •  ISLAM R - OXU TAR     6  •  ISLAM R - QARABAGIN MARALI     7  •  ISLAM R - SHEHRIYAR     8  •  ISLAM R - TENHALIQ     9  •  ISLAM R - XATIRELI ANAM MENIM     10  •  ISLAM R - YAD ELLERDE QALMAZ SHUSHAM
◊  KONUL XASIEVA - NURDAN YARANAN

     1  •  SEGAH     2  •  ASHIQ MAHNISI     3  •  NURDAN YARANAN     4  •  ZEMINXARE     5  •  QAYIT NE OLAR     6  •  DILKES     7  •  SU PERISI     8  •  GECELER     9  •  AY GEDEN OQLAN
◊  QEDIR RUSTEMOV

     1  •  QEDIR RUSTAMOV - APARDI SELLER SARANI     2  •  QEDIR RUSTAMOV - AY DILI DILI     3  •  QEDIR RUSTAMOV - CAHARGAH TESNIFI     4  •  QEDIR RUSTAMOV - DELI CEYRAN     5  •  QEDIR RUSTAMOV - HISAR TESNIFI     6  •  QEDIR RUSTAMOV - KEKLIK     7  •  QEDIR RUSTAMOV - LACIN     8  •  QEDIR RUSTAMOV - MENSURIYYE     9  •  QEDIR RUSTAMOV - OLMAZ OLMAZ     10  •  QEDIR RUSTAMOV - REYHAN     11  •  QEDIR RUSTAMOV - SARI GELIN     12  •  QEDIR RUSTAMOV - SHIRVANIN YOLLARI     13  •  QEDIR RUSTAMOV - SONA BULBULLER
◊  SULEYMAN - ABDULLAYEV - VAR GULUSHUNDE

     1  •  SULEYMAN - ASHIQEM     2  •  SULEYMAN - AY QIZ     3  •  SULEYMAN - BURDAN BIR CEYRAN KECIR     4  •  (SULEYMAN - CAHARGAH TESNIFI (QADAN MEN ALIM     5  •  SULEYMAN - DESHTI TESNIFI     6  •  SULEYMAN - QDAN MEN ALIM     7  •  SULEYMAN - REYHAN     8  •  SULEYMAN - SENI QEMLI GORENDE     9  •  SULEYMAN - VAR GULUSHUNDE
◊  لزگی

     1  •  oozmoden youkhdor khabarim     2  •  bahare rangi     3  •  tara kama     4  •  gouroush rangi     5  •  lezgi     6  •  bahar sansiz     7  •  shanlik raghsi     8  •  ayriligh     9  •  firouzah     10  •  naghara
◊  موسیقی رقصهای مازندران

     1  •  jelodari,rooni,shoshtar     2  •  ahoular     3  •  sema     4  •  beriyoun bozghaleh     5  •  pish navazi     6  •  lareh     7  •  ye chobeh     8  •  kermasho     9  •  de chobeh     10  •  benoshe     11  •  sechobeh     12  •  abano     13  •  rooni     14  •  ay lareh     15  •  sama hal     16  •  kija sema     17  •  balaye nafar
◊  موسیقی شبه جزیرهٔ عربستان

     1  •  sakhri     2  •  ghasideh     3  •  ghazal     4  •  farseni     5  •  arzeh     6  •  tanzileh     7  •  zahiri     8  •  ya mal     9  •  ya hamleh,fajiri     10  •  tanzileh fajiri     11  •  sout bahreyni     12  •  soute shami     13  •  basteh adniyeh     14  •  soute sanaee     15  •  natol     16  •  sariiee
◊  موسیقی بختیاری

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  همدنگ(موسیقی فولکلوریک لرستان)

     1  •  حالگنم خار     2  •  سیت بیارم     3  •  هم ماهی     4  •  بی کلام بزرن     5  •  بزران     6  •  بمیرم سیت     7  •  قدم خیر     8  •  درد و دل     9  •  میری

وبگردی
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها