وبگردی

سیف و بازی تکراری غیر مجازها !

حرفهای تکرای بانک مرکزی در مورد صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز با یک جستجوی ساده در اینترنت.

ادامه ...