ارانیکو

به نام صادرات، به کام خام‌فروشی

دستیابی به بازارهای صادراتی و کسب منافع حاصل از حضور در تجارت جهانی از جمله سیاست‌هایی است که دهه‌های متوالی از سوی سیاست‌گذاران ادامه...

ادامه ...