وبگردی

مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم

سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.

ادامه ...