خبرگزاری میزان

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در همه محاکم قابلیت اجرایی دارد؟

مدیرکل پیشگیری و عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی‌اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم...

ادامه ...