ارانیکو

هدایت نقدینگی با انتشار اوراق بدهی

متاسفانه ما سال‌ها در زمینه بازار بدهی ضعیف عمل کردیم، یعنی یکی از سیاست‌های اقتصادی خوبی که می‌توانست نقدینگی را به سمت تولید ادامه...

ادامه ...