خبرگزاری میزان

ویژگی های رستگاران چیست؟

تنها آنان از جانب پروردگارشان بر هدایتند و آنان همان رستگاران هستند.

ادامه ...