خبرگزاری میزان

اجرای برنامه های تحول و نوآوری آموزش پزشکی سطح بندی شد

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از ابلاغ سطح بندی اجرای برنامه های تحول و نوآوری آموزش پزشکی مبتنی بر استفاده از ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

ادامه ...