خبرگزاری میزان

صبر یعنی داشتن استقامت برای رفع موانع در رسیدن به هدف متعالی/در زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید

کارشناس علوم قرآنی گفت: صبر واقعی یعنی برای رسیدن به یک هدف متعالی فرد یک سری مشکلات را تحمل کند یا در برابر موانعی که بر سر راه دارد مقاومت کند تا برطرف شوند.

ادامه ...