خبر آنلاین

بهمن کشاورز: قانون منع بکارگیری بازنشستگان قابلیت گسترش به شهرداران را ندارد

شهری - یک حقوق دادن در خصوص تسری قانون منبع بازنشستگان به شهردار تهران، گفت: ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران تسری نمی یابد.

ادامه ...