یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
آگهی عادی   -  229094

09193370180-فروش ويلا باغ شيك در شمال

   09193370180
09193370180-باغ با موقعیت تجاری بی نظیر در ۱۰ شهر اطراف!!
منابع طبیعی؟............... نه!
وقف؟............................. نه!
طرح اسکان دام؟......... نه!
طرح گاوداری مارشن؟...نه!
طرح امور اراضی؟....... نه!
طرح کشاورزی؟............ نه!
طرح واگذاری زمین؟......نه!
باغ فوق استثناء؟....آره!
مساحت ٨٣۱٩ متر؟........آره!
سند مالکیت؟............................. آره!
ذکر عرصه، عیان، دیوار، باغ در متن سند؟.................ِ.................. آره!
کد و پلاک پستی؟.......آره!
بر تجاری عالی جاده ترانزیت با اتصال جنوب کشور به ساحل و شرق و غرب مازندران؟.................آره!
کنتور برق ٣عدد ٣٢ آمپر تجاری؟...........................................آره!
کنتور برق۱عدد٣٢ آمپر مسکونی؟........................................آره!
کنتور گاز ۱ عدد تجاری؟.........آره!
کنتور گاز ۱عدد مسکونی؟...... آره!
کنتور آب شهری ۱ عدد؟......... آره!
چاه نیمه عمیق؟......................آره!
۱۰۰ عدد نخل ٣۵ سال؟............ِآره!
۱۰۰ عدد لاوسون ٢۰ سال؟.....ِ. آره!
مغازه تجاری دایر؟......... آره!
٧۰ متر بر