چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
آگهی عادی   -  234960

برچسب های نشانگر دمایی Reversible و Irreversible

   09051577346
رچسب های نشانگر دمایی Reversible و Irreversible
در دو نوع برگشت پذیر و برگشت ناپذیر می باشد
که بعد از نصب در سطح مورد نظر با تغییر رنگ دمای سطح را نشان می دهد .
دقیقاً همانطور که از نامها مشخص شده است ، یک برچسب دمای برگشت پذیر قادر است تغییرات دما را بطور دینامیکی نشان دهد و مطابق با دما در آن زمان تغییر کند.
در نوع برگشت ناپذیر هر یک از مکعب های نشانگر دما فقط یکبار دمای آن محدوده رانشان می دهد..