دوشنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۸ / 11 November, 2019
آگهی عادی   -  236123

رم ها یاورجینال سرور

   09120499340
Ram 32gb 4Rx4 PC4 2133P SAM ???? Mojod
Ram 32gb 4Rx4 PC4 2400T SAM ???? Mojod
Ram 32gb 4Rx4 PC4 14900L SAM ???? NO
Ram 16gb 2Rx4 PC3L 12800R SAM ???? Mojod
Ram 16gb 2Rx4 PC3L 10600R SAM ???? Mojod
Ram 16gb 2Rx4 PC4 2133P SAM ???? Mojod
Ram 16gb 2Rx4 PC4 14900R SAM ???? Mojod
Ram 8gb 2Rx8 PC3 2133P Mic ???? Mojod
Ram 8gb 2Rx8 PC3 12800E Mic ???? Mojod
Ram 8gb 2Rx4 PC3 10600R SAM ???? Mojod
Ram 8gb 2Rx4 PC3L 10600R SAM ???? Mojod
Ram 8gb 2Rx4 PC3L 12800R SAM ???? Mojod
Ram 8gb 2Rx4 PC2 5300P HY ???? Mojod
Ram 4gb 2Rx4 PC3 10600R SAM ???? Mojod
   
  تهران خیابا ن خواجه نصیر ظوسی