دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
آگهی عادی   -  238088

ثبت طرح صنعتی

   021-41616
مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی
1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
2-مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
3 -چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
4-چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
5 -در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید
6 -درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی
7 -رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه
8 -مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهاراظهارنامه
و راحت تر از تمامی این مراحل ثبت طرح صنعتی خود را به ثبت شرکتها بسپارید
با ثبت طرح صنعتی در ارتباط باشید
info@Saadatandishan.ir
021-41616
   
  https://ثبت-شرکتها.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/