جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020
آگهی عادی   -  240146

انواع سمعک

   02632265667 | 09129329454


با توجه به اندازه، شکل قرارگیری در گوش و هم چنین قدرت پوشانندگی، انواع سمعک ها
را به ۵ گروه کلی تقسیم بندی می کنند. این پنج گروه عبارتند از:

پشت گوشی (Behind The Ear Hearing Aid (BTE
داخل گوشی (In The Ear Hearing Aid (ITE
(Receiver in the canal (RIC
جیبی (Body Worn Hearing Aid (BW
عینكی (Eye Glass Hearing Aid (E.H.A

  کرج،4راه طالقانی،جنب پست،ساختمان وزرا،ط7،واحد 702

همچنین مشاهده کنید