دوشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 27 May, 2019
مجله ویستا


تقسیمات داخلی و طوایف ایل


ساختمان ایلات ارسباران نیز مانند ایل شاهسون‌هاست. سازمان داخلی ایل ارسباران نیز از : طایفه - تیره - گوبك - اوبه و خانوار تشكیل شده است. ایل قره‌داغ (ارسباران) به شش طایفه اصلی با تیره‌های متعدد به شرح زیر تقسیم می‌شود.
طایفه چلبیانلو : شامل تیره‌های یوسف‌ آنلو، مغانلو، كوسالار، تمرلو، بسده كانلو، قلی بیگلو و قره داغلو.
طایفه حاجی علیلو : شامل تیره‌‌های تركمه، چاخرلو، مقدم یتول، قره‌گونی، پیرعلی‌لو، قره خانلو، قره باغلو، یاغ بسطلو، كنگرلو، گنجه‌لو، قره‌داغلو، مقدم اوزبك، زینی بیگلو و مددلو.
طایفه محمّد خانلو : شامل تیره‌های كیوان و منجوان.
طایفه قره‌چورلو محمد خانلو : شامل تیره‌های كوچك‌لو، گچلانلو، زرگر، شبلو، بندلی، آتمیانلو، عمله، كولانی، قره چورلو، مین باشلو، گروس (بسطام) و قیرلی‌لو.
طایفه گروس داش : شامل تیره‌های سیدلو، همراه‌لو، قره‌نوروزلو و قره‌لی
طایفه حسنكلو : شامل تیره‌های حاجی علی شیرینلو، كولانی غریبه، یارلو، عشیلو، حسینكلو، هلان، نوردلو، حاج صمدلو، حسین كندی، تمرو و نواسیر.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری ایلناسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادلخبرگزاری ایرناخبرگزاری مهر