پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

نیك نژاد، دكتر فرزاد

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص كلیه و مجاری ادرار (نفرولوژی)
   ۹~۸۸۹۶۵۱۸۱
  تهران - تهران - بولوار كشاورز - ش. 59 - بیمارستان ساسان