دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شانجان، شركت

غذایی : شكلات - تولید
   ۸~۴۴۵۰۴۶۴۷, ۴۴۵۲۲۴۱۰
  تهران - تهران - كیلومتر 8 جاده مخصوص كرج - ك. پانزدهم - پشت بانك ملت