سه شنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۸ / 22 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

گروه نرم افزاری سازه حساب

تولید نرم افزارهای ادرای مالی
شرکت سازه حساب در سال ، ١٣٨٠با سرمایھ ای اندک و توسط گروھی ٢نفره با ھدف طراحی و تولید نرم افزارھای مالی و اداری شروع بھ کار کرد . امروز گروه نرم افزاری سازه حساب ، با تیمی متشکل از ٣٠مھندس متخصص و کارآزموده ی خود ، مفتخر است کھ بھ بیش از ۵۵٠٠کسب و کار کوچک و بزرگ در سطح کشورھای عضو خاورمیانھ خدمات و راه کارھای بھ روز ارائھ می دھد و گستره فعالیت خود را بھ بیش از ۶٠نمایندگی در سرار کشور گسترش داده تا در جھت ارتقا توان نرم افزاری کشورعزیزمان گام موثری برداشتھ باشیم . با توجھ بھ اینکھ نرم افزار حسابداری ھر صنفی دارای ویژگی ھای منحصر بھ فردی می باشد، شرکت سازه حساب پس از بررسی ھای لازم وکسب تجربھ در این زمینھ بر آن شد کھ جھت سھولت کار حسابداران بیش از ٣۵مدل نرم افزار و ١٢ماژول نرم افزاری تولید نماید