پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

گروه صنایع دریایی (ساصد)

حمل و نقل : صنایع دریایی - كشتی و قایق
   ۸۸۸۳۷۷۶۶
  تهران - تهران - خ. شهیدمفتح - ك. طهمورث