سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

مهندسي شبكه و فنآوري اطلاعات همگامان

توليد نرم افزار - راهكارهاي مهندسي شبكه - اينترنت WiFi , WiMAX
توليد سستمهاي نرم افزارهاي مالي ، اداري ، برنامه ريزي مواد ، كنترل توليد ، بهاي تمام شده كالا و خدمات ارائه راهكارهاي مهندسي شبكه سيستم هاي يكپارچه ارتباطات بمنظور دستيابي به اهداف دور كاري در دولت
   
   04113378637
  دفتر تبريز: چهارراه آبرساني ، كوي بزرگمهر، هشتم شرقي ، شماره 9 0411 - 3378637- 42 دفتر تهران : خيابان شهيد بهشتي ، خيابان انديشه ، انديشه 9 ،شماره 9 - واحد 4 تلن: 021 - 88420912