یکشنبه, ۵ خرداد, ۱۳۹۸ / 26 May, 2019
مجله ویستا

پل


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن پل در خواب خوب است به شرط آنکه شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می‌دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده‌اند و وجود آن سبب می‌شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی‌خطر برسیم. در خواب ما نیز پل همین معنی را می‌رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد. چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می‌گذریم همان طور که گفته شد بی‌تردید خطری ما را تهدید می‌کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می‌گیرد و از مرحله خطر عبور می‌دهد و به سر منزل امنیت می‌رساند. اگر کارمند و حقوق‌بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می‌یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می‌کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می‌شویم. پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می‌کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی‌اعتباری و دلهره و تشویش است. ساخت پل خوب است. زیر پل قرار‌گرفتن خوب نیست.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه همشهریسایت تابناکخبرگزاری فارسروزنامه آرمانسایت خبرآنلاین