پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024
مجله ویستا

فرم Full Telex


   فرم Full Telex
در اين فرم مشخصات ذى‌نفع و خريدار کالا و مبلغ اعتبار و نوع اعتبار توسط بانک گشايش‌کننده اعتبار به بانک کارگزار ارسال مى‌شود و بانک کارگزار پس از دريافت اين فر مندرجات آن را به فروشنده کالا ابلاغ مى‌کند.
   فرم اعلام دريافت اسناد از بانک کارگزار
بعد از اينکه فروشنده، کالا را تهيه نموده و اسناد حمل آن را به بانک کارگزار مى‌دهد و بانک مذکور اسناد را به بانک گشايش‌کننده اعتبار ارسال مى‌نمايد، بانک مزبور رسيدن اسناد را طى اين فرم به خريدار اطلاع مى‌دهد.
بانک ملت
                                                        جمهورى اسلامى ايران
                                                              وزارت بازرگانى
تاريخ:
شماره:
 
 
بسمه تعالى
 
 
       شرکت / آقاى
 
احتراماً
 
به اطلاع مى‌رساند که اسناد اعتبار ۴/۸ - ۷۶۲/۶۷۶۰۳ به مبلغ ۹۳۰/۱۱ دلار
از کارگزار دريافت گرديده است.
ضمناً پس از کنترل اسناد چنانچه ايرادى مشاهده شود متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
                                                                شعبه ارزى پارس خودرو
   برگ اعلام پرداخت وجه به فروشنده توسط کارگزار
در اين برگ مشخصات بانک کارگزار و مبلغ پرداخت شده بابت اعتبار، نام خريدار، شماره اعتبار و اسناد ارائه شده توسط فروشنده به بانک ذکر مى‌گردد.
   فرم‌هاى اسناد حمل
فرم‌ەاى اسناد حمل ذکر شده در فرم پرداخت وجه توسط بانک کارگزار:
-Bills of Landing
- Commercial Invoice
- Certificate of Origin
- Packing List
   سند معوق
پس از رسيدن اسناد حمل کالاى خريدارى شده از طريق بانک کارگزار که وجه آن توسط آن بانک پرداخت شده، از اين فرم استفاده مى‌شود. بدين ترتيب معادل هم ارز مبلغ اسناد پرداخت شده (کالاى خريدارى شده) به حساب بدهکار خريدار منظور مى‌گردد.
   فر م اعلاميه فروش ارز بابت واردات
اين سند جهت ترخيص کالا از گمرک تهيه مى‌شود. با صدور اعلاميه فروش ارز مبلغ فروش ارزى کالاى وارداتى و پرداخت ارز از طرف بانک مرکزى به بانک کارگزار مشخص مى‌گردد. گمرک براساس مشخصات اعلام شده توسط اين فرم که شامل مشخصات اعتبار، شماره فاکتور، مبلغ اعتبار، شماره ثبت سفارش و تاريخ گشايش نسبت به تحويل کالا با توجه به اسناد ارائه شده توسط متقاضى است، نسبت به تحويل کالا به خريدار اقدام مى‌نمايد.
   فرم رسيد اسناد حمل
طى اين فرم بانک گشايش‌کننده اعتبار اسناد حمل را به مشترى تحويل مى‌دهد و مشترى آن را امضاء مى‌نمايد و متعهد مى‌شود از تاريخ امضاء اين فرم تا مدت سه ماه برگ سبز گمرکى را به بانک گشايش‌کننده اعتبار تحويل دهد.
   تلکس رسيد اسناد (Acknowledge Recept)
طبق اين فرم تلکس، بانک گشايش‌کننده اعتبارکننده به‌عنوان بانک کارگزار دريافت اسناد، مبلغ اعتبار و تاريخ را تائيد مى‌نمايد.
   فرم پروانه ورودى
اين فرم در مراحل ترخيص کالا صادر و تحويل خريدار مى‌گردد و خريدار آن را به بانک گشايش‌کننده تحويل مى‌دهد.


همچنین مشاهده کنید