جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

تشخیص حاملگی به روش سرولوژی


تشخیص حاملگی به روش سرولوژی
متداولترین، آسانترین و سریعترین راه تشخیص حاملگی، پیدا كردن هورمون گنادوتروپین جفتی انسان در ادرار با} {P ۱ - Human Chorionic Gonadotropin)hcG( Pروش‏های سرولوژی می‏باشد. این هورمون حدود ۳تا ۵روز پس از عقب افتادن عادت ماهانه در ادرار و قبل از آن در سرم بانوان باردار قابل تشخیص است. در یك حاملگی طبیعی حدود ۶تا ۸روز پس از لقاح می‏توان با روشهای حساس هورمون hcGرا در سرم اندازه‏گیری نمود. هورمون hcGدر سرم به سرعت تا روز ۶۰تا ( ۸۰حدود ۸تا ) ۱۰حاملگی افزایش یافته تا به مقدار حدود ۱۰۰۰۰۰miu/mlبرسد. سپس مقدار آن كاهش یافته و به حدود ۱۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰miu/mlدرهفته ۱۵تا ۱۶حاملگی می‏رسد. این مقدار تا آخر دوره حاملگی تقریبا ثابت می‏ماند. به طور قرار دادی، اولین روز از آخرین عادت ماهیانه را شروع حاملگی حساب می‏كنند در روز چهل و یكم آن معمولا هورمون hcGدر ادرار ظاهر می‏شود. مادرانی كه دو قلو باردار هستند مقدار هورمون hcGتقریبا دو برابر مقدار طبیعی می‏باشد. حدود دو هفته پس از زایمان طبیعی هورمون hcGدر سرم ناپدید می‏شود، در صورتی كه بعد از سقط جنین ناگهانی و خودبخودی در مدت ۹تا ۳۵روز (به طور متوسط ۱۹روز)، سقط جنین عمدی در مدت ۱۶تا ۶۰روز (به طور متوسط ۳۰روز) و پس از جراحی آبستنی خارج از رحمی، بین یك تا ۳۱روز هورمون hcGدر سرم ناپدید می‏گردد.
منبع : واحد مرکزی خبر

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری ایسناسایت ارانیکوروزنامه تعادل