پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

سلطان حسین تونی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - پیش از ۱۰۳۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
او شاگرد میرحسین باخزری و از کتّاب مقرر بود. نستعلیق را ، چه جلی و چه خفی ، خوش می‌نوشت. از خراسان به عراق آمد و چندی در سلک خوشنویسان دستگاه فرهادخان قرامانلو منتظم بود. از آثار وی: "یک مرقع شاه‌عباس ، به قلم دودانگ خوش ، با رقم: "العبد سلطان حسین التونی"؛ سک قطعه از مرقعی ، به قلم سه دانگ جلی و کتابت خوش ، با رقم: "خادم با اخلاص ...سلطان حسین"؛ یک قطعه از مرقع سیداحمد مشهدی ، به قلم دودانگ و کتابت خوش ، با رقم: "...سمت تحریر یافت. در دارالمؤمنین تون. کتبه العبد المذنب المحتاج ، سلطان حسین غفر ذنبه".
منبع : مطالب ارسالی