پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا


اصول و مفاهیم کاربردی تعلیم و تربیت و فنون ارزشیابی و اندازه‌گیری


اصول و مفاهیم کاربردی تعلیم و تربیت و فنون ارزشیابی و اندازه‌گیری
نویسنده : اژدری، سرور,منطقی، محسن,نیکزاد، محمود,نوائی، اسفندیار,راد، کامیاب
شماره کنگره : ۶الف۹ن/۷/ ۱۴ LB
شابک : ۹۶۴-۷۹۹۲-۲۱-۱
رده دیویی : ۳۷۰.۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۲۵
تعداد صفحه : ۲۴۸
نوبت چاپ : ۲