چهارشنبه, ۸ آذر, ۱۴۰۲ / 29 November, 2023
مجله ویستا

مرجع کامل خطاهای مودم هنگام اتصال به اینترنت!


مرجع کامل خطاهای مودم هنگام اتصال به اینترنت!
۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
۶۰۲ . Port هم اكنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است .
۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین كند .
۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .
۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .
۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
۶۱۰ . بافر ندارد .
۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
۶۱۴ . سرریزی بافر .
۶۱۵ . Port پیدا نشده است .
۶۱۶ . یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
۶۱۷ .Port یا دستگاه هم اكنون قطع می باشد .
۶۱۸ . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ).
۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند).
۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری كند .
۶۲۷ . كلید را نمی تواند بیابد .
۶۲۸ . Port قطع شد .
۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
۶۳۰ . Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
۶۳۱ . Port توسط كاربر قطع شد .
۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
۶۳۳ . Port هم اكنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
۶۳۴ . نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۳۷ . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .
۶۳۹ . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .
۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
۶۴۲ . یكی از اسامی NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد ، ( دو كامپیوتر می خواهند با یك اسم وارد شوند ) .
۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
۶۴۴ . شما popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد .
۶۴۵ . Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.
۶۴۶ . حساب در این موقع روز امكان log on وجود ندارد .
۶۴۷ . حساب قطع می باشد .
۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .
۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
۶۵۱ . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
۶۵۳ . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
۶۵۴ . یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .
۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
۶۵۶ . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .
۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.
۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .
۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .
۶۶۹ . پارامتر به كار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۳ . نمی تواند كاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۵ . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
۶۷۶ . خط اشغال می باشد .
۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد .
۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
۶۸۰ . خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱ . یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .
۶۸۲ . Writing section name دچار مشكل می باشد .
۶۸۳ . Writing device type با مشكل روبرو شده است .
۶۸۴writing device name .۶۸۴ با مشكل روبرو می باشد .
۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشكل دارد .
۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل می باشد .
۶۸۷ . Writing usage با مشكل مواجه است .
۶۸۸ . Writing default off دچار مشكل می باشد .
۶۸۹ . Reading default off با مشكل مواجه است .
۶۹۰ . فایل INI خالی ست .
۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد.
۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
۶۹۳ . Binary macro با مشكل مواجه می باشد .
۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد .
۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو می باشد .
۶۹۷ . Partial response looping با مشكل روبرو می باشد .
۶۹۸ . پاسخ نام كلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
۷۰۱ . دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .
۷۰۳ . در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .
۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
۷۰۵ . مشكل invalid auth state .
۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشكل می باشد .
۷۰۷ . علامت خطایاب . x. ۲۵
۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .
۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید
۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
۷۱۴ . كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
۷۱۵ . به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
۷۱۶ . پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
۷۲۰ . پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند .
۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
۷۲۲ . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
۷۲۴ . پروتكل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .
۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
۷۲۶ . پروتكل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .
۷۲۷ . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند .
۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .
۷۳۰ . ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد .
۷۳۱ . پروتكل پیكر بندی نمی شود .
۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
۷۳۳ . پروتكل كنترل PPP برای پروتكل این شبكه ، در سرور موجود نمی باشد .
۷۳۴ . پروتكل كنترل لینك PPP خاتمه یافته است .
۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
۷۳۶ . كامپیوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف می نماید .
۷۳۷ . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی كند .
۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
۷۴۰ . دستگاه های TAPI كه برای remote access پیكر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
۷۴۱ . كامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
۷۴۴ . نمی تواند شماره شبكه IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
۷۴۵ . یك فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .۷۵۱ . شماره callback شامل یك كاراكتر بی اعتبار می باشد . كاراكترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. ۰تا۹ .
۷۵۲ . در زمان پر دازش script یك خطای نحوی صورت می گیرد .
۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتكلی ایجاد شده است .
۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودكار نمی باشد زیرا این ورودی یك شماره گیر عادی را دارد .
۷۵۶ . این اتصال هم اكنون در شماره گیری می باشد .
۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
۷۵۸ . اشتراك اتصال اینترنت هم اكنون روی این اتصال میسر می گردد .
۷۶۰ . در زمان فراهم آوری امكانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
۷۶۳ . اشتراك اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی كه با این LANها مشترك شده است وجود دارد .
۷۶۴ . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نیست .
۷۶۵ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیكر بندی می شود كه برای آدرس گذاری اتوماتیك IP مورد نیاز می باشد .
۷۶۶ . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
۷۶۷ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب می گردد كه بیش از یك آدرس IP را پیكر بندی كرده است . اتصال LANرا با یك آدرسIP مجزا ، مجددا پیكر بندی نمایید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت صورت گیرد .
۷۶۸ . به دلیل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبكه اشغال می باشد .
۷۷۲ . سخت افزار شبكه كامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
۷۷۳ . امكان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر كرده است .
۷۷۴ . به دلیل از كار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
۷۷۵ . مكالمه تلفنی توسط كامپیوتر راه دور متوقف شد .
۷۷۶ .مكالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است كه ویژگی را حفظ نماید .
۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی كامپیوتر راه دور دچار مشكل می باشند .
۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممكن می باشد .
۷۷۹ . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
۷۸۱ . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
۷۸۲ . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان یك پروتكل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبكه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
۷۸۴ . در حالی كه این اتصال را در زمان log on استفاده می كنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام كاربری پیكر بندی شده است كه متفاوت از نام كاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پیكربندی كنید .
۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یك smartcard پیكر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به كار ببرید باید امكانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری كه smartcard استفاده نماید .
۷۸۶ . مبادرت به اتصال L۲TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی كامپیوتر شما وجود ندارد .
۷۸۷ . اتصال L۲TP غیر ممكن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند كامپیوتر راه دور را authentication نماید .
۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L۲TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با كامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
۷۸۹ . تلاش برای اتصال L۲TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یك خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپیوتر راه دور مواجه است .
۷۹۰ . تلاش برای اتصال L۲TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی كامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
۷۹۱ . اتصال L۲TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
۷۹۲ . اتصال L۲TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
۷۹۳ . اتصال L۲TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی كه در مورد امنیت به توافق می رسند .
۷۹۴ . ویژگی RADIUS ا ین كاربر PPP نمی باشد .
۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این كاربر ، نادرست می باشد .
۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این كار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
۷۹۷ . مودم پیدا نشد .
۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .
۷۹۹ . اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبكه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند كه برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیكر بندی شده است . مطمئن شوید كه هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیكر بندی نشده است .
۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممكن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیكربندی نشده باشند .
خطای DUNS ۶۲۹ :
پورت بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود ( درست نبودن راه انداز مودم یا برنامه ارتباطی ) این خطا توسط برخی از مشكلات دیگر ایجاد می گردد .در مورد كلیه نسخه های ویندوز : مطمئن باشید كه نام و كلمه عبوری را كه برای اتصال سیستم شماره گیری DUNS وارد كردید درست است . همچنین از درست بودن شماره تلفن مطمئن شوید . فراموش نكنید كه پسوردها از اهمیت خاصی برخوردارند و از این پس چیزی كه شما وارد می كنید بصورت ستاره ظاهر می گردد . وارد كردن پسورد غلط ، راحت و آسان می باشد . نیاز به مرورگر ( browser ) ، پست ( mail ) و سایر كاربردها و امكانات شبكه ای شما و اتصال شبكه dial-up می تواند توسط برنامه های مختلفی به اجرا در آید كه برخی از آنها ممكن است برای چیزی كه اتصال شماره گیری ( DUNS connection ) استفاده می نماید نظیر نام كاربر و پسورد ، تنظیمات خاص خود را دارا باشد . ( بویژه ، جستجو گر اینترنت مایكروسافت Microsoft&#۰۳۹;s Internet Explorer ) و ویزارد اتصال اینترنت ( Internet Connection Wizard ) ، Outlook , outlook Express و غیره همگی از امكاناتی برای راه اندازی یك اتصال DUNS برخوردار می باشند . چنانچه این خطا باقی ماند با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید ( Using HyperTerminal را ببینید . پس از اتصال به برقراری ارتباط برای نام كاربر شما و سپس پسورد ، كلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور نام و كلمه عبور شما را بپذیرد باید یك جلسه PPP راه اندازی نماید . برای كسب بیشتر آن نمی توانید برنامه HyperTerminal را استفاده نمایید . شما ممكن است كاراكترهای زایدی را ببیند .
چنانچه این مورد رخ دهد تلفیق نام كاربر و پسورد باید توسط (dial-up networking systems) DUNS عملی باشد .اگر با خطایی مواجه شدید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .
درمورد ویندوز NT ۴.۰ : چنانچه كلیه ورودیها برای سرویس شماره گیری ( DUNS ) درست نیست شما ممكن است این خطا را دریافت نمایید . این مورد تنظیمات غلطی را برای نوارگردانهای Basic ، Server ، Script ، Security ، X.۲۵ و DUNS connectoid در بر دارد . تنظیمات برای صحت (authentication) و رمز گذاری ( encryption ) روی نوار امنیتی باید با نیازهای ISP شما برابری نماید . تنظیمات روی حساب سرور یك PPP ، نوع سرور اینترنت را مشخص خواهد نمود . نوع سرور اینترنت ، پروتكل TCP یا IP و فشرده سازی نرم افزار را با ISP خود بررسی نمایید . علاوه بر این تنظیمات ، در تنظیمات شماره گیری مطمئن شوید . توجه نمایید كه شما نیازی به ذخیره پسورد خود از روی نوار امنیتی ندارید.در مورد دامین edition ویندوز ۹۸ : چنانچه یك جلسه encryption ۱۲۸ بیتی را تحت شرایط خاص ایجاد می نمایید مقاله MS KB Q۲۳۷۴۱۹ را مشاهده نمایید .در مورد ویندوز NT و ۲۰۰۰ : زمانی كه در صدد ایجاد یك جلسه PPTP می باشید به محض اتصال به ISP خود این خط ممكن است رخ دهد . مقاله MS KB Q۱۶۹۸۴۳ را ببینید .
در مورد ویندوز ۹۵ و DUNS ۱.۲b : چنانچه حساب جدید و تغییر پسورد ( change password ) فعال باشد . مقاله MS KB Q۱۹۱۱۲۲ را مشاهده كنید .
در مورد هر نسخه ویندوز : چنانچه با خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی ( Routing and Remote Access Service ) با سرور ویندوز NT تماس می گیرید با مقاله MS KB Q۱۷۲۲۹۰ و مقاله KB Q۲۲۰۹۵۴ را مشاهده كنید و یا چنانچه برای encryption ۱۲۸ بیت با سرور NT تماس می گیرد زمانی كه encryption ۱۲۸ بیت را نصب نكرده اید مطلب KB Q۱۷۲۲۱۵ را ببینید .
در مورد ویندوز ۹۵/ ۹۸ : بوسیله نرم افزار یا مودم ایجاد می گردد كه به درستی پیكر بندی نشده و یا خراب می باشد همچنین به دلیل ID اشتباه كاربر یا پسورد اشتباه ایجاد می گردد .
در مورد یك proE۲ یا Motorola BitSurfPro : مقاله مایكروسافت Q۱۹۹۲۴۱ را مشاهده نمایید .
در مورد MSN ۲.۵۲-۲.۶ : مقاله مایكروسافت Q۱۹۹۵۴۳ را ببینید .
در مورد ویندوز NT یا ۲۰۰۰ : اگر سرعت درگاه مودم كمتر از ۲۰۰/۱۹ می باشد ، این خط نمایش داده می شود . ورودی دفترچه تلفن و یا تنظیمات مودم را از روی control panel/modems درست كنید . مقاله مایكروسافت KB Q۲۴۱۵۱۳ را مشاهده كنید .
در مورد ویندوز NT : چنانچه خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی پیكر بندی نشده اند تا پیغام هایی نظیر RAS سرور را دریافت نمایند . Dial-up نمی تواند اتصال به سرور را تكمیل نماید. پیكربندی خود را بررسی نمایید و اتصال را مجددا امتحان نمایید . مقاله مایكروسافت KB ۱۷۰۹۷۷ را مشاهده نمایید .
ویندوز NT : همچنین قسمت گره گشایی مشكلات log in را در مقاله MS KB Q۱۶۱۹۸۶ ببینید .
در مورد ویندوز XP : مشكلات ایجاد شده توسط تنظیمات نادرست connectoid می باشد . همچنین قسمت MS KB Q۳۱۴۴۴۵ را مشاهده نمایید .خطای DUNS ۶XX
Dial-up Networking Systemخطای ۶۰۰ ، ۶۰۱ ، ۶۰۳ ، ۶۰۶ ، ۶۰۷ ، ۶۱۰ ، ۶۱۳ ، ۶۱۴ ، ۶۱۶ ، ۶۱۸ ، ۶۲۶ ، ۶۳۲ ، ۶۳۷ و ۶۳۸ :
یك خطای داخلی ( سیستم عامل ویندوز ) اتفاق افتاده است . مایكروسافت پیشنهاد می كند كه كامپیوتر را خاموش یا مجددا راه اندازی نمایید تا مطمئن شوید كه كلیه تغییرات جدید پیكر بندی ، تاثیر را پذیرفته اند.چنانچه این مورد نتواند مشكل را حل نماید شما باید قسمت هایی از ویندوز را حذف یا مجددا نصب نمایید و یا می توانید ویندوز را مجددا نصب نمایید .
خطای DUNS ۷۱۸ :
مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
این خطا نشان می دهد كه گفتگوی PPP شروع شد اما به پایان رسید زیرا سرور راه دور ، در یك زمان مناسب پاسخ نداد
این حالت به دلیل كیفیت ضعیف خط یا مشكل سرور (ISP) ایجاد می گردد . زمانی كه مودم شما به ISP متصل می باشد و نام و كلمه عبور را فرستاده است این خطا نمایش داده می شود اما هیچ پاسخی از سوی سرور دریافت نمی گردد .گاهی اوقات ، ‌شماره گیری مجدد ، موفقیت آمیز خواهد بود.اگر اعتبار حساب ISP شما تمام شود و یا چنانچه نام وكلمه عبوری كه شما به كار می برید ، بی اعتبار باشد ، این خطا رخ میدهد.در مورد ویندوز NT و Motorola ISDN Bitsurfr pro E۲ مقاله MS KB را مشاهده نمایید.زمانی كه با ویندوز NT ۴.۰ یا سرور SP۲ تماس می گیرید این مقاله را ببینید.اگر PPTP و ویندوز NT را به كار می برید این مقاله را مشاهده كنید.اگر مسیر یابی MS و ارتقای سرور دستیابی راه دور را برای ویندوز NT ۴.۰ راه اندازی كرده اید مقاله MS KB را مشاهده نمایید.در مورد سرور Exchange ۵.۵ مایكروسافت مقاله MS KB را ببینید .
خطای DUNS ۷۱۱ :
به اجرا در آمدن RasMan (initialization) صورت نمی گیرد . گزارش وقایع را بررسی نمایید.چنانچه سرویس plug and play صورت نپذیرد این خطا در مورد ویندوز NT ۴.۰ رخ می دهد . این خطا باعث باز نشدن مودم (modems) از روی controlpanel و همچنین مانع شناسایی مودم برای خدمات دستیابی راه دور خواهد شد.برای حل این مشكل سرویس plug and play را از روی control panel/services فعال كنید .
خطای DUNS ۶۹۲ :
سخت افزار در پورت یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
چنانچه مودم شما بطور كامل وصل نباشد و یا برق مودم بدلایلی قطع باشد این خطا نمایش داده می شود . درستی نصب مودم را از طریق controlpanel/modems/driver و خطایاب (diagnostic) بررسی نمایید . این خطا همچنین می تواند بدلیل سیم سری شل یا اشتباه در مورد مودم های بیرونی بوجود آید. چنانچه از سرویسی برخوردارید كه یك dial-tone غیر استاندارد ، نظیر پست صوتی Telco-provided را فراهم می كند این خطا رخ می دهد.این خطا با اضافه كردن كاما (adding cammas) قبل از شماره گرفته شده ، برطرف می گردد .
اگر برنامه HyperTerminal هم اكنون از پورت استفاده نماید ، این خطا در مورد ویندوز NT ۴.۰ رخ می دهد .
در مورد ویندوز ۲۰۰۰ یا XP چنانچه برنامه Quicken ۲۰۰۰ را نصب كرده اید :‌این خطا بوسیله برنامه Quicken Download Manager ایجاد می گردد . مودم را بردارید و آن را مجددا نصب نمایید ، این كار ، به راه اندازی مودم برای یك جلسه مجزا ، منجر می گردد . بر داشتن برنامه Quicken ۲۰۰۰ یا غیر فعال نمودن برنامه Quicken Download Manager ، راه حل همیشگی این خطا می باشد . مقاله Intuit ، چگونگی قطع برنامه Quicken Download Manager را توضیح می دهد . این مشكل همچنین در راه حل های Dell مقاله KB مورد بحث قرار گرفته است .
همچنین پیغام این Dell talk را مشاهده نمایید .
Dell Solution KB Article
در مورد ویندوز ۲۰۰۰ و كامپیوسرو یا UUNET : این مقاله را ( MS KB ) را ببینید .
در مورد ویندوز NT یا ۲۰۰۰ یا مودم ۳Com Impact ISDN : شما به ارتقای فایل .INF نیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و مودم USR Sportster ISDN : شما به ارتقای گرداننده ( driver ) نیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
در مورد ویندوز NT و مودم IBM Mwave :‌ زمانی كه از طریق ارتقای گرداننده IBM ، log on می نماید و یا در حالی كه اولین بار یك حساب محلی را log on می كنید ، این مشكل ممكن است حل گردد . مقاله MS KB را ببینید .
در مورد كامپیوترهای IBM Value Point ۴۶۶DX۲ : Blos به ارتقاء نیاز دارد . مقاله MS KB را مشاهده كنید .
در مورد ویندوز XP : MS KB ۳۱۴۸۴۶ را ببینید (عملكرد بر مودم ، كابل و پورت اشتباه و مشكلات انتخاب دست دهی) handshaking option problems .
خطای DUNS ۶۵۰ ، ۶۵۱ و ۶۵۲ :
۶۵۰ سرور Remote Access پاسخ نمی دهد .۶۵۰ MSN مودم پاسخ نمی دهد .كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه به سرور ویندوز NT بوسیله PPTP متصل می باشید قسمت MS ۱۶۲۸۴۷ KB را مشاهده نمایید . اگر مودم یا دستگاه سرور ISP به طور صحیح پیكر بندی نشود خطای ۶۵۰ رخ می دهد .
اگر این خطا ادامه یافت با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید . تقریبا كلیه سرور ها پس از اتصال به برقراری ارتباط به خاطر نام كاربر و سپس پسورد پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور ، نام و كلمه عبور شما را بپذیرد سرور باید یك جلسه PPP را آغاز نماید . برای كسب بیشتر آن نمی توانید از برنامه HyperTerminal استفاده نمایید . شما ممكن است كاراكترهای زایدی را مشاهده نمایید . اگر این حالت اتفاق افتاد ، تلفیق نام كاربر و پسورد باید با كمك DUNS عملی باشد . چنانچه با خطایی مواجه شوید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .
نمونه بارز آن و سایر ISP ها : برخی ازISP ها به سرویس گیرنده ای برای شبكه های نصب شده مایكروسافت نیازمند می باشند كه بعنوان log on شبكه اصلی شما انتخاب می شوند . ( ویندوز control panel/Networking )
AOL روی سیستم شما: چنانچه روی سیستم خود یك AOL نصب كرده اید اما آن را استفاده نمی كنید ، نرم افزار AOL ممكن است با دستیابی به هر ISP دیگر اختلال ایجاد كند.
( ویندوزcontrol panel/Add/Remove programs اضافه كردن و حذف برنامه ها .)
MSN ۲.۵۲-۲.۶ كه اتفاق می افتد DUNS می باشد كه بعد از MSN ۲.۵۲ نصب می شود. مقاله MS KB Q۱۹۲۴۲۰ را ببینید . (Dial-up networking system)
خطای DUNS ۶۵۱ :
مودم شما ( یا سایر وسایل اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است ( خطا ، از طرف مودم بوده است ) .
كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF باشد كه برای نصب مودم در ویندوز به كار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INF نصب شده باشد این خطا ممكن است رخ دهد . اگر این مورد صورت گرفت ، مودم را با فایل .INF درستی مجددا نصب نمایید همچنین :
Data Race Red Modem Error–MS KB Q۱۲۲۹۰۱ Evercom ۲۴E+Error MS KBQ۱۲۲۴۱۴ را مشاهده كنید .
شما همچنین می توانید logging شدن را توسط برنامه HyperTerminal آزمایش نمایید . ( به قسمت بالا نگاه كنید ) .
همانطور كه در قسمت بالا شرح داده شد برنامه HyperTerminal مستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید
خطای DUNS ۶۵۲ :
پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF وجود داشته باشد كه برای نصب مودم در ویندوز به كار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INF نصب شده است ، این خطا نمایش داده می شود . اگر چنین موردی صورت گرفت مودم را با كمك فایل .INF صحیح مجددا نصب نمایید .
شما می توانید همچنین logging شدن را همراه برنامه HyperTerminal امتحان نمایید . همانطور كه در قسمت بالا توضیح داده شده برنامه HyperTerminal مستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید .
ویندوز NT ۳.۵/۳.۵۱ : در مورد مودم های مگا هرتز خاص ، MS KB Q۱۳۶۰۳۴ را ببینید.
ویندوز برای workgroups ۳.۱۱ : در مورد مودم MS KB Q ۱۲۹۴۲۶ , Multi Tech MT۲۸۳۴ را مشاهده نمایید .
خطای DUNS ۶۴۵ :
Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.
ویندوز ۹۸ / ۹۵ : چنانچه گزینش یا انتخاب پسورد رمز گذاری شده مورد نیاز (Require encrypted password) روی جدول Server Types در جزئیات اتصال فراهم شود و یا نام و كلمه عبور اشتباه وارد شود ، این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q۱۹۹۷۸۰ را ببینید .
MSN ۲.۵ : در صورت استفاده از MSN ۲.۵ ، اگر آداپتور dial-up یا قطعات از كار بیفتد این خطا نمایش داده می شود. مقاله MS KB Q۱۷۳۶۴۴ را مشاهده نمایید ( برخی از كاربرها این موقعیت به كار برده شده را گزارش می كنند حتی اگر آنها هرگز MSN را به كار نبرده باشند) .
ویندوز ۹۸/۹۵ : چنانچه میز كار pc( desktop ) به یك pc دستی تحت شرایط خاص متصل شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله MS KB Q۱۸۴۲۲۷ را مشاهده نمایید .
ویندوز ۹۸/۹۵ : اگر در صدد ایجاد یك اتصال VPN ( شبكه خصوصی مجازی ) می باشید و VPN به طور صحیح نصب نشده است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q۱۸۸۱۴۱ را ببینید .
كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه در صدد اتصال به دامین ویندوز ۲۰۰۰ می باشید كه از یك log on سرورRRAS (Routing and Remote Access Services) بدون امتیازات اجرایی برخوردار است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB ۲۲۷۷۴۷ را مشاهده نمایید.
چنانچه از یك مودم انتخاب شده در DUNS connectoid برخوردارید كه به مدت طولانی در كامپیوتر نصب نشده است این خطا ممكن است نمایش داده شود . مطمئن شوید كه مودم درستی در Connectoid انتخاب می شود .خطای DUNS ۶۸۰ :خط تلفن وصل نیست .
كلیه نسخه های ویندوز : وصل نبودن خط تلفن ، دلایل بسیاری برای این نوع خطا وجود دارد.
ابتدا ، برای پی بردن به اتصال خط و وصل شدن خط تلفن ، با استفاده از برنامه HyperTerminal به كمك شیوه اتصال پورت Com ، قابلیت مودم را بررسی نمایید . Using HyperTerminal را مشاهده نمایید. چنانچه به مودم خود ، فرمان AT & FX۱ و بعد از آن فرمان dial را دارید تشخیص اتصال خط غیر ممكن خواهد بود . اگر هنوز به خط تلفن وصل نشده اید مودم ممكن است به طور صحیح نصب نشده باشد ( بویژه چنانچه آن مودم یك PCI یا یك soft-modem باشد ) یا سیم از مودم به خط تلفن اشتباه وصل شده است و یا به اتصال دهنده اشتباهی روی مودم نصب می باشد . سیم خط دیگری را امتحان نمایید و از اتصال LINE-not phone-jack روی مودم مطمئن شوید . یك تلفن عادی را به سیم تلفن روی مودم وصل كنید و از وصل بودن آن مطمئن شوید . مودم همچنین ممكن است خراب باشد . بسیاری از مودم های جدید به جای رله ( تقویت كننده ) الكترومكانیكی قدیمی برای استفاده نكردن از وقفه واقعی مودم (off – hook) با یك مدار الكترونیكی عرضه می شوند . برخی از طرح ها ، اعتبار كمتری را نشان داده اند و بیشتر اوقات آنها در یك حالت وقفه ای (off – hook) قرار خواهند گرفت بنابر این وصل نبودن و وصل بودن سیم تلفن ممكن است خط را وصل نماید . در صورت وقوع این وضعیت ، مودم نیاز به تعمیر و تعویض دارد . اگر چه مودم ، شماره گیری (X۱) را دچار اشكال می نماید اما به غیر از این وصل شدن خط را نیز شناسایی نمی كند . احتمالا مشكل در انتخاب و گزینش درست كشور در windows / control panel / telephony یا در نصب نادرست مودم یا فقدان پشتیبانی برای كشور شما در گرداننده (driver) مورد استفاده تان می باشد . بررسی نمایید تا ببینید كه driver هایی ، برای ارتقاء (update) وجود دارند.
چنانچه مودم با یافتن (X۳) در برنامه HyperTerminal به طور صحیح شماره گیری نماید اما زمانی كه DUNS را استفاده می نماید صدای شماره گیری را نمی یابد . مشكل می تواند DUNS ( برای ارتقاء یا نصب مجدد ، بررسی نماید ) یا پیكر بندی درست و انتخاب مودم برای DUNS connectoid باشد
خطای DUNS ۶۷۸ و ۶۷۹ :
۶۷۸ پاسخی وجود ندارد . ۶۷۹ . نمی تواند حامل (carrier) را بیابد .
كلیه نسخه های ویندوز :
این خطا رخ می دهد چنانچه : ۱ . شماره اشتباهی بگیرید ۲ . مشكلی در ISP یا شبكه تلفن شما وجود دارد ۳ . قبل از زمان مورد نظر مودم شما قادر به دست دهی (handshake) با مودم راه انداز نمی باشد .۴ . برای شنیدن صدای اتصال ، speaker مودم را استفاده نمایید . مطمئن شوید كه شماره گیری می نماید و صدای پاسخ مودم راه دور را می شنوید . ۵ . با كمك تلفن عادی ، شماره را بگیرید و مطمئن شوید كه صدای پاسخ مودم راه دور را می شنوید .۶ . مطمئن شوید كه # تلفن با كمك DUNS شماره گیری می شود ، modem log را بررسی نمایید . ( چنانچه شماره گیری # صورت نپذیرفت E۱ را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید این كار می تواند به شما كمك نماید . همچنین به این نكته توجه كنید كه شما ممكن است تنظیمات تلفنی خود را داشته باشید آن چنان كه رقم فاصله راه دور به طور غیر ارادی به شماره تلفن شما اضافه می گردد) .
اگر دست دهی (handshake) مودم خود را نمی شنوید و خطای ۶۷۸ در همان زمان پایان صدای دست دهی ظاهر می شود ، شما ممكن است نیاز به از كاراندازی ۵۶k یا افزایش زمان " cancel call if not connected " در گزینه control panel/modems/properties/connection داشته باشید .
خطای DUNS ۶۳۰ :پورت بدلیل از كار افتادگی سخت افزار قطع می شود.خطای ۶۳۰ : كامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نكرده است ، نصب بودن مودم را بررسی نمایید و در صورت لزوم ، مودم را بردارید و سپس آن را به حالت اول باز گردانید.كلیه سیستم ها : این خطا نشان می دهد كه مودم قطع می باشد یا به طور نادرست نصب شده است . اگر یك مودم بیرونی را دارید از اتصال سیم و روشن بودن مودم مطمئن شوید . چنانچه از آخرین زمانی كه مودم كار كرده است به هم ریختگی های الكتریكی نظیر شوك ، قطع برق و ... صورت گیرد این شكل به وجود می آید و اگر مودم هرگز كار نكرده باشد نصب را دوباره بررسی نمایید و در صورت لزوم ، مودم را در سیستم دیگری امتحان نمایید.چنانچه مودم شما با فرمانی كه آن را پشتیبانی نمی كند یك رشته تنظیمات نادرست را نشان دهد این خطا ممكن است رخ دهد . تنظیمات اضافی ( init string ) دیگر را حذف نمایید . از نصب مودم مطمئن شوید و فایل درست .INF را استفاده نمایید . Modem log را بررسی نمایید تا مشاهده كنید كه پاسخی از سوی مودم وجود دارد.
ویندوز ۹۸ / ۹۵ / NT : چنانچه مخابرات خاصی را دارید كه ویژگی هایی را نظیر dial-tone مشخص را فراهم می كند از جمله dial-tone منقطع . در زمان مخابره پست صوتی و غیره این خطا نمایش داده می شود . برای درست كردن و تصحیح این مورد ، چند شیوه به كار می رود نظیر استفاده از كاما در شماره گرفته شده یا تغییر انتظار ( wait ) برای زمان dial-tone . مقاله KB Q۱۸۴۰۸۶ مایكروسافت را ببینید .ویندوز ۹۸ : اگر گزینش دسترسی " support Serial Key Devices " برای استفاده درگاه مشابه com نظیر مودم پیكر بندی شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله KB Q۲۲۷۹۹۵ مایكروسافت را ببینید .
ویندوز ۹۸ : اگر مودم با شناسایی سخت افزار ویندوز ۹۸ بدلیل نصب دستگاههای جدید ، انتقال پورت سری جدید را به كار برد این خطا نمایش داده می شود . در این شرایط ، امكانات اتصال شبكه ای Dial-up را تغییر دهید تا تنظیمات جدید مودم را استفاده نمایید . برنامه ها همچنین در پوشه startup این پیغام خطا را ایجاد می نمایند . شما باید برنامه ها را از روی پوشه startup ، غیر فعال یا حذف نمایید . خطای ۶۳۰ و گره گشایی مشكلات مودم در ویندوز ۹۸ را در مقاله KB Q۱۹۰۵۵۴ مایكروسافت را مشاهده نمایید .
در مورد MS Qutlook۹۸ و Win fax Starter Edition مقاله MS KB ۱۸۳۹۴۴ را مشاهده نمایید .
ویندوز ۹۸ و Me : در مورد كامپیوتر ماهواره ای توشیبا و كارت Card Bus pc مقاله MS KB ۲۴۵۱۳۲ را ببینید .
خطای DUNS ۷۴۲ :
سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی كند .
كلیه نسخه های ویندوز : نصب RRAS مایكروسافت ممكن است encryption ۱۲۸ بیت را غیر فعال كند .
مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
همچنین این قسمت را ببینید :
مقاله MS KB ، سرویس گیرنده DUNS ۱۲۸ بیت ویندوز ۹۵ را نشان می دهد .
این صفحه مایكروسافت ، ارتقای encryption ۱۲۸ بیت را شناسایی و معرفی خواهد نمود .
خطای DUNS ۷۴۱ :كامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
كلیه نسخه های ویندوز : نصب (Routing and Remote Access Service) RRAS مایكروسافت encryption ۱۲۸ بیت را غیر فعال می سازد . مقاله MS KB را ببینید .
ویندوز ۹۵ : چنانچه PPTP با نسخه قدیمی تر DUNS به كار رود ، راه حل آن ، گسترش و ارتقای DUNS ۱.۳ می باشد . مقاله MS KB ۱۹۱۱۹۲ را مشاهده نمایید .
همچنین به این قسمت نگاه كنید :
مقاله MS KB ، سرویس گیرنده DUNS ۱۲۸ بیت ویندوز ۹۵ را نشان می دهد . این صفحه مایكروسافت ارتقاء و گسترش encryption ۱۲۸ بیت را نشان و معرفی خواهد نمود .
خطای DUNS ۷۲۰ :
هیچ كدام از پروتكل های كنترل PPP پیكر بندی نشده اند .
كلیه سیستم عامل ها : چنانچه تنظیمات شبكه dial-up خود را پیكر بندی نكرده اید تا از یك پروتكل پشتیبانی شده توسط ISP یا سیستم مورد تماس خود استفاده نماید ، این خطا نمایش داده می شود . جدول Server Types ، dial-up connectoid خود را امتحان كنید . اغلب ISP ها ، از پروتكل TCP یا IP استفاده می نمایند و بقیه نباید امتحان شوند . در اینجا یك صفحه محافظ نوارگردان connectoid ویندوز ۹۵ وجود دارد . همچنین گزینش dial-up server را بررسی نمایید .
اگر چه برخی از آنها ممكن است SLIP یا CSLIP را پشتیبانی نمایند ولی برای اكثر ISP ها ، این مورد PPP خواهد بود .
چنانچه TCP یا IP را بعنوان یك پروتكل برگزیده اید و این مورد توسط سیستم مورد تماس شما ، پشتیبانی نمی شود ، شما ممكن است این خطا را دریافت نمایید ( بعنوان مثال ، یك سرور دستیابی راه دور برای NetBEUI پیكر بندی می شود ) .
برای حل این مشكل Server Types ، connectoid ، DUNS را پیكر بندی نمایید تا با پروتكل نصب شده بر روی سرور راه دور برابری ( match ) نماید .
چنانچه به سروری متصل هستید كه به encryption ۱۲۸ بیت نیاز دارد و سیستم شما encryption ۱۲۸ بیت رانصب نكرده است شما ممكن است با این خطا مواجه شوید . این صفحه از مایكروسافت ارتقای encryption ۱۲۸ بیت را نشان خواهد داد . همچنین مقاله MS KB را مشاهده كنید : نصب RRAS ، encryption ۱۲۸ بیت را غیر فعال می كند .
نصب TCP/IP یا شبكه dial-up ممكن است صورت نپذیرد . برای TCP یا IP متصل به آداپتور dial-up ، control panel/Network را بررسی نمایید .
شما می توانید پروتكل TCP یا IP را حذف و سپس مجددا نصب نمایید . اگر در دستگاه خود ، كارت LAN دارید و از طریق یك مودم به اینترنت دسترسی دارید ، TCP یا IP باید فقط به آداپتور dial-up متصل شوند مگر اینكه TCP یا IP روی LAN خود را استفاده نمایید .
ویندوز NT : چنانچه RAS را فقط به تلفن های دریافت (receive) پیكر بندی نموده اید این خطا نمایش داده می شود .
از طریق controlpanel/Network به جدول Remote Access Service روی Services بروید و صرفا برای dial-out یا dial-out و تلفن های دریافت ، RAS را پیكربندی نمایید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .
ویندوز NT و ۲۰۰۰ : این مقاله نشان می دهد كه این خطا ( بعلاوه خطای ۶۱۱ ) چند علت متفاوت را دارد كه از جمله آنها می توان عدم نصب رابط NETBLOS و یا غیر فعال بودن NETBLOS را نام برد .
خطای DUNS ۶۹۱ :دسترسی صورت نمی گیرد زیرا كاربر و پسورد روی دامین بی اعتبار می باشد.در مورد كلیه نسخه های ویندوز : چنانچه نام كاربر و پسورد را اشتباه به كار ببرید این خطا رخ می دهد . فراموش نكنید كه اكثر نمونه ها ، پسورد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . پسورد را نخواهید دید بنابراین چنانچه caps lock را بر خلاف شیوه مورد انتظار خود به كار ببرید مشكلی را با حروف بزرگ و كوچك خواهید داشت . چنانچه دستگاه دسترسی سرویس دهنده خدمات شما ، دچار مشكلی شود و یا بر روی اتصال نادرستی باشد این خطا ممكن است اتفاق بیفتد . این مشكل همچنین بدلیل تنظیمات نادرست connectoid ایجاد می گردد .چنانچه این خطا را روی حساب جدیدی دریافت كردید ممكن است نام كاربر و پسورد را اشتباه وارد كرده باشید . با سرویس دهنده خود آنچه را كه برا ی نام كاربر و پسورد خود نیاز دارید به طور دقیق بررسی نمایید . اگر این خطا ادامه یافت سعی كنید بوسیله برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید (همچنین using HyperTerminal را مشاهده كنید) . بعد از اتصال به برقراری ارتباط برای نام كاربر شما و سپس پسورد ، تقریبا كلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطایی را از سرور مشاهده كنید . چنانچه سرور نام كاربر و پسورد شما را نپذیرفت باید یك جلسه PPP را فراهم نمایید و شما نمی توانید برای دریافت بیشتر آن برنامه HyperTerminal را استفاده نمایید . ممكن است كاراكترهای زایدی را ببینید . چنانچه این مورد اتفاق بیفتد تلفیق نام كاربر و پسورد باید با سیستم شماره گیری (dial-up/Network/System) عملی باشد . چنانچه خطایی را دریافت نمودید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا با اطلاعات حساب شما ارتباط برقرار كنند و آن را امتحان نمایند.چنانجه تنظیمات شبكه ویندوز شما اشتباه باشد این خطا رخ می دهد حتی اگر اسم كاربر و پسورد را درست وارد كرده اید . مطمئن باشید كه برقراری ارتباط با شبكه در DUNS connection شما بررسی نمی شود .
درمورد ویندوز ۹۸ : چنانچه از طریق پوشه خدمات online ، كامپیوسرو {سرویس بر خط} را پیكر بندی می نمایید MS KB Q۱۸۸۱۲۰ را ببینید .
در مورد ویندوز XP : تنظیمات نادرست connectoid ، مشكلاتی را ایجاد می كند . همچنین MS KB Q۳۱۰۴۳۱ و Q۳۱۴۴۴۵ را مشاهده كنید .
در مورد ویندوز ۲۰۰۰ : به خاطر تنظیمات غلط connectoid ، مشكلاتی بوجود آمده است . همچنین قسمت MS KB Q۱۶۱۹۸۶ را ببینید .
خطای DUNS ۶۷۶ :خط اشغال می باشد .
كلیه نسخه های ویندوز :این خطا رخ می دهد چنانچه : ۱ – شماره اشتباهی بگیرید . ۲ – مشكلی در ISP شما یا در شبكه وجود داشته باشد .۳ – شما از پست صوتی و یا از سایر خصوصیت های تماس مشتری برخوردارید كه صدای لكنت آوری ایجاد می نماید .۴ – تنظیمات مودم شما باید با تنظیمات مودم كشور مورد نظرتان مناسب باشد به عبارت دیگر شما ، برای مودم خود وشماره ای كه تماس می گیرید و یا برای مودمی كه از كشور مورد نظرتان پشتبانی نمی كند تنظیمات خاص آن كشور را مشخص نكرده اید . ۵ – چنانچه كد انتظار تلفن (call waiting code) در شماره گیری شما غیر فعال باشد و خط تلفن شما از كد انتظار تلفن پشتیبانی نمی كند و چنانچه از زمان انتظار (call waiting) شماره گیری برخوردارید این خطا نمایش داده می شود اما شركت تلفن شما از غیر فعال بودن كد انتظار تلفن پشتیبانی نمی كند .
تنظیماتی را كه برای connection/DUNS به كار می برید بررسی نمایید .
چنانچه از پست صوتی یا سایر ویژگی های تلفن مشتریان برخوردارید كه صدای لكنت آمیزی را ایجاد می نماید شما می توانید با غیر فعال كردن تشخیص صدای شماره گیری و صدای اشغال بودن تلفن این مشكل را حل نمایید . × را به تنظیمات دیگر اضافه كنید تا تشخیص صدای شماره گیری و صدای اشغال بودن خط را غیر فعال سازد . ۲× را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید تا صرفا تشخیص اشغال بودن خط را غیر فعال سازد.چنانچه مودم شما از كشور شما پشتیبانی نمی نماید غیر فعال كردن تشخیص صدای شماره گیری ( dial-tone) و یا صدای اشغال بودن تلفن ( × در تنظیمات دیگر ) ممكن است نتیجه بخش نباشد ( اما صرفا چنانچه شماره گیری tone و pulse كشور مورد انتخاب با كشور شما سازگار باشد )
از speaker مودم استفاده نمایید تا از برقراری اتصال مطمئن شوید . مطمئن باشید كه تماس تلفنی برقرار شده است و شما پیام اشغالی ( signal ) را نمی شنوید .
Modem log را بررسی نمایید تا مشاهده كنید كه چه رقمی شماره گیری می شود (چنانچه شماره گیری توسط # صورت نگرفت E۱ را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید این مورد می تواند به شما كمك نماید.
سعی كنید در شماره گیری از tone به جای pulse استفاده نمایید و مدت زمان tone را افزایش دهید .
ویندوز NT : زمانی كه باید خطای ۶۸۰ ( وصل نبودن خط تلفن ) را دریافت كنید خطای ۶۷۶ ( اشغال بودن خط ) گزارش می شود این مورد نخستین بار در sp۶
(service pack ۶ ) بود . MS KB Q۲۳۹۸۷۰ را ببینید .


همچنین مشاهده کنید

روزنامه دنیای اقتصادروزنامه آرمان ملیسایت نامه نیوزروزنامه شرقسایت دنده 6سایت اعتماد آنلاینسایت پارسینهخبرگزاری ایسناخبرگزاری فارسسایت بیتوته