سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


سازمانهای غیردولتی و حقوق بشر


سازمانهای غیردولتی و حقوق بشر
نویسنده : صبوری، منیژه,کدخدا، فاطمه
شماره کنگره : ۲گ۸ع/HG۴۷۵۸
شابک : ۹۶۴-۴۷۷-۲۰۱-۶
رده دیویی : ۳۴۱.۴۸۱
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۱
تعداد صفحه : ۲۸۸
نوبت چاپ : ۱

در اين كتاب سعي‌شده، به تقش سازمان‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي در توسعه و ارتقاء حقوق بشر پرداخته شود. مجموعه حاضر در پنج فصل تدوين شده كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است. در فصل اول به مباني و مباحث تئوريك، در فصل دوم به توصيف سازمان‌هاي غيردولتي، درفصل سوم به توصيف حقوق بشر، درفصل چهارم به مهمترين سازمان‌هاي غير دولتي در زمينه‌ي حقوق بشر، در فصل پنجم به نقش سازمان‌هاي دولتي در ارتقاء حقوق بشر اشاره دارد و در فصل آخر نتايجي كه براساس تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل شده‌؛ فهرست‌بندي و پيشنهادهايي ارايه شده‌است.