سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

تربیت موجود و تربیت مطلوب


تربیت موجود و تربیت مطلوب
آن چه در زیر می آید ، مقایسه ای است بین برداشتی که از ویژگی های آموزش و پرورش جاری ( و پرورش سنتی ) وجود دارد و تعلیم و تربیتی که به نظر می رسد باید در حال حاضر باشد یا سعی شود در آینده تحقق یابد
تربیت موجود/ تربیت مطلوب
۱ - تربیت صرفاً علم كسب دستورالعمل ها و نسخه های از پیش تعیین شده است / ۱ - تربیت ، هنر كشف روش ها در موقعیت های سیال بین مربی و متربی و اولیا و فرزندان است كه به تناسب تفاوت های فردی ، شرایط اجتماعی ، خانوادگی و زمینه های فرهنگی از فردی به فردی دیگر و از جامعه ای به جامعه ای دیگر و فراتر از آن از موضوعی به موضوعی دیگر متفاوت است
۲ - پدر و مادر برای تربیت فرزند خود از یك روش تربیتی استفاده می كنند / ۲ - یك روش تربیتی ممكن است از طرف مادر نافذ باشد ولی همان روش تربیتی از جانب پدر اثربخش نباشد
۳ - دانش آموزان یاد می گیرند / ۳ - دانش آموزان به كشف و خلاقیت می رسند
۴ - دانش آموزان بار می آیند / ۴ - دانش آموزان پرورش می یابند
۵ - دانش آموزان تغییر می كنند / ۵ - دانش آموزان رشد پیدا می كنند
۶ - دانش آموزان اندیشه ها را می آموزند / ۶ - دانش آموزان در اندیشه ورزی توانا می گردند
۷ - دانش آموزان روی پا هستند / ۷ - دانش آموزان روی پای خود می ایستند
۸ - كودك راه برده می شود / ۸ - كودك راه رفتن را یاد می گیرد
۹ - دانش آموزان بایستی عزیز پدر و مادر و مربیان باشند / ۹ - دانش آموزان بایستی عزت درونی به دست آورند
۱۰ - بایستی محیط امنی برای دانش آموزان فراهم آورد/ ۱۰ - دانش آموزان بایستی از درون امنیت داشته باشند
۱۱ - بایستی لوازم خوشبختی برای دانش آموزان فراهم ساخت / ۱۱ - دانش آموزان بایستی احساس خوشبختی كنند
۱۲ - جسم دانش آموزان فربه و تنومند می شود / ۱۲ - روح دانش آموزان بالنده می شود
۱۳ - دانش آموزان بزرگ می شوند / ۱۳ - دانش آموزان بزرگی را تجربه می كنند
۱۴ - به دانش آموزان محبت می شود / ۱۴ - دانش آموزان محبت ورزیدن را یاد می گیرند
دانش آموزان از دانستن اشباع می شوند دانش آموزان اشتهای یادگیری را از دست نمی دهند
۱۵- دانش آموزان از قید و بندهای بیرونی آزاد می شوند / ۱۵ - دانش آموزان از قید و بندهای درونی آزاد می شوند
۱۶ - به دانش آموزان آزادی داده می شود / ۱۶ - دانش آموزان آزادگی به دست می آورند
۱۷ - دانش آموزان با محیط خود سازش می كنند / ۱۷ - دانش آموزان هنر سازگار شدن دارند
۱۸ - دانش آموزان خود را به پیش می برند / ۱۸ - دانش آموزان نسبت به پیش بردن دیگران بی تفاوت نیستند
۱۹ - مشوق های یادگیری برای دانش آموزان فراهم می شود / ۱۹ - ذوق یادگیری در دانش آموزان ایجاد می شود
۲۰ - به آفرینش های بیرونی دانش آموزان توجه می شود / ۲۰ - به آفرینش های درونی دانش آموزان توجه می شود
۲۱ - دانش آموزان به خاطر رفتارهای نامطلوب تنبیه می شوند/ ۲۱ - دانش آموزان نسبت به پیامد رفتارهای نامطلوب خود متنبه می شوند
۲۲ - دانش آموزان از دیگران ترس دارند ( خوف بیرونی ) / ۲۲ - دانش آموزان خوف درونی دارند
۲۳ - دانش آموزان انگیزه های بیرونی برای خوب جلوه دادن خود دارند / ۲۳ - دانش آموزان خودانگیختگی های درونی برای خوب بودن دارن
۲۴ - دانش آموزان محرك های متنوع برون زاد دارند / ۲۴ - دانش آموزان محرك های خلاق درون زاد دارند
۲۵ - صورت تربیت مهم است / ۲۵ - سیرت تربیت مهم است
۲۶ - دانش آموزان برنده شدن و پیشتاز بودن خود را در این می دانند كه دیگران را پس بزنند / ۲۶ - دانش آموز برنده واقعی كسی است كه دیگران را نیز به پیش می راند و هر قدمی كه به جلو می رود به فكر همراهان و همسالان خود نیز هست
۲۷ - آزادی در مقابل تكلیف و انضباط قرار دارد / ۲۷ - آزادی با تكلیف و انضباط تضادی ندارد
۲۸ - تفاهم در مقابل مجازات قرار دارد / ۲۸ - تفاهم و مجازات با هم تقابلی ندارند
۲۹ - استقلال در مقابل اقتدار قرار دارد / ۲۹ - اقتدار در كنار استقلال است
۳۰ - مشاركت در مقابل دستورات است / ۳۰ - مشاركت با دستورات در تقابل نیست
۳۱ - فقط رفتار علمی و بازده ذهنی مورد تاكید است / ۳۱ - تمام جنبه های وجودی دانش آموز مورد توجه است
۳۲ - مدارس دانش آموزان را بر مبنای مصالح بزرگسالان اداره می كنند / ۳۲ - مدارس دانش آموزان را بر پایه مصالح خود آن ها اداره می
۳۳ - پیامدهای آموزش و پرورش تقلید كردن ، تبعیت جویی و دنباله روی است / ۳۳- پیامدهای آموزش و پرورش فهمیدن ، ابداع كردن و آفریدن است
۳۴ - تربیت صرفاً علم كسب دستورالعمل ها و نسخه های از پیش تعیین شده است / ۳۴ - تربیت ، هنر كشف روش ها در موقعیت های سیال بین مربی و متربی و اولیا و فرزندان است كه به تناسب تفاوت های فردی ، شرایط اجتماعی ، خانوادگی و زمینه های فرهنگی از فردی به فردی دیگر و از جامعه ای به جامعه ای دیگر و فراتر از آن از موضوعی به موضوعی دیگر متفاوت است
۳۵ - پدر و مادر برای تربیت فرزند خود از یك روش تربیتی استفاده می كنند / ۳۵ - یك روش تربیتی ممكن است از طرف مادر نافذ باشد ولی همان روش تربیتی از جانب پدر اثربخش نباشد
۳۶ - دانش آموزان یاد می گیرند / ۳۶ - دانش آموزان به كشف و خلاقیت می رسند
۳۷ - دانش آموزان بار می آیند / ۳۷ - دانش آموزان پرورش می یابند
۳۸ - دانش آموزان تغییر می كنند / ۳۸ - دانش آموزان رشد پیدا می كنند
۳۹ - دانش آموزان اندیشه ها را می آموزند / ۳۹ - دانش آموزان در اندیشه ورزی توانا می گردند
۴۰ - دانش آموزان روی پا هستند / ۴۰ - دانش آموزان روی پای خود می ایستند
۴۱ - كودك راه برده می شود / ۴۱ - كودك راه رفتن را یاد می گیرد
۴۲ - دانش آموزان بایستی عزیز پدر و مادر و مربیان باشند / ۴۲ - دانش آموزان بایستی عزت درونی به دست آورند
۴۳ - بایستی محیط امنی برای دانش آموزان فراهم آورد / ۴۳ - دانش آموزان بایستی از درون امنیت داشته باشند
۴۴ - بایستی لوازم خوشبختی برای دانش آموزان فراهم ساخت / ۴۴ - دانش آموزان بایستی احساس خوشبختی كنند
۴۵ - جسم دانش آموزان فربه و تنومند می شود / ۴۵ - روح دانش آموزان بالنده می شود
۴۶ - دانش آموزان بزرگ می شوند / ۴۶ - دانش آموزان بزرگی را تجربه می كنند
۴۷ - به دانش آموزان محبت می شود / ۴۷ - دانش آموزان محبت ورزیدن را یاد می گیرند
۴۸ - دانش آموزان از دانستن اشباع می شوند / ۴۸ - دانش آموزان اشتهای یادگیری را از دست نمی دهند
۴۹ - دانش آموزان از قید و بندهای بیرونی آزاد می شوند / ۴۹ - دانش آموزان از قید و بندهای درونی آزاد می شوند
۵۰ - به دانش آموزان آزادی داده می شود / ۵۰ - دانش آموزان آزادگی به دست می آورند
۵۱ - دانش آموزان با محیط خود سازش می كنند / ۵۱ - دانش آموزان هنر سازگار شدن دارند
۵۲ - دانش آموزان خود را به پیش می برند / ۵۲ - دانش آموزان نسبت به پیش بردن دیگران بی تفاوت نیستند
۵۳ - دانش آموزان نسبت به دردهای خود حساس هستند / ۵۳ - دانش آموزان حس همدردی دارند
۵۴ - مشكلات و موانع زندگی از جلوی دانش آموزان برداشته می شود/ ۵۴ - دانش آموزان قابلیت برخورد با مشكلات زندگی را دارند
۵۵ - مشوق های یادگیری برای دانش آموزان فراهم می شود / ۵۵ - ذوق یادگیری در دانش آموزان ایجاد می شود
۵۶ - به آفرینش های بیرونی دانش آموزان توجه می شود / ۵۶ - به آفرینش های درونی دانش آموزان توجه می شود
۵۷ - دانش آموزان به خاطر رفتارهای نامطلوب تنبیه می شوند / ۵۷ - دانش آموزان نسبت به پیامد رفتارهای نامطلوب خود متنبه می شوند
۵۸ - دانش آموزان از دیگران ترس دارند ( خوف بیرونی ) / ۵۸ - دانش آموزان خوف درونی دارند
۵۹ - دانش آموزان انگیزه های بیرونی برای خوب جلوه دادن خود دارند / ۵۹ - دانش آموزان خودانگیختگی های درونی برای خوب بودن دارد
۶۰ - دانش آموزان محرك های متنوع برون زاد دارند / ۶۰ - دانش آموزان محرك های خلاق درون زاد دارند
۶۱- صورت تربیت مهم است / ۶۱ - سیرت تربیت مهم است
۶۲ - دانش آموزان برنده شدن و پیشتاز بودن خود را در این می دانند كه دیگران را پس بزنند / ۶۲ - دانش آموز برنده واقعی كسی است كه دیگران را نیز به پیش می راند و هر قدمی كه به جلو می رود به فكر همراهان و همسالان خود نیز هست
۶۳ - آزادی در مقابل تكلیف و انضباط قرار دارد / ۶۳ - آزادی با تكلیف و انضباط تضادی ندارد
۶۴ - تفاهم در مقابل مجازات قرار دارد / ۶۴ - تفاهم و مجازات با هم تقابلی ندارند
۶۵ - استقلال در مقابل اقتدار قرار دارد / ۶۵ - اقتدار در كنار استقلال است
۶۶ - مشاركت در مقابل دستورات است / ۶۶ - مشاركت با دستورات در تقابل نیست
۶۷ - فقط رفتار علمی و بازده ذهنی مورد تاكید است / ۶۷ - تمام جنبه های وجودی دانش آموز مورد توجه است
۶۸ - مدارس دانش آموزان را بر مبنای مصالح بزرگسالان اداره می كنند / ۶۸ - مدارس دانش آموزان را بر پایه مصالح خود آن ها اداره می كنند
۶۹ - پیامدهای آموزش و پرورش تقلید كردن ، تبعیت جویی و دنباله روی است / ۶۹ - پیامدهای آموزش و پرورش فهمیدن ، ابداع كردن و آفریدن است
۷۰ - فرآیند یادگیری اغلب در حیطه شناختی و ذهنی خلاصه می شود / ۷۰ - فرآیند یادگیری در تمام حیطه های شناختی ، عاطفی و روانی – حركتی می باشد
۷۱ - تربیت یعنی سازگار شدن دانش آموز با محیط است / ۷۱ - تربیت یعنی دانش آموز بتواند محیط را با خود سازگار نماید
۷۲ - دانش آموز تسلیم محیط است / ۷۲ - دانش آموز از محیط برای رسیدن به اهداف خود استفاده می كند
۷۳ - دانش آموزان مجبورند تا آن چه را كه ما خواهان آن هستیم ، بدانند / ۷۳ - دانش آموزان اجازه دارند احساس كنند چه چیزهایی را دوست دارند ، بدانند
۷۴ - اكثر مطالبی كه دانش آموزان یاد می گیرند كاربرد مستقیمی در زندگی فردی و اجتماعی آن ها ندارد / ۷۴ - دانش آموزان یاد می گیرند چگونه دیگران را دوست داشته باشند ، چگونه از زندگی لذت ببرند و ...
۷۵ - به دست آوردن قدرت مادی و كمیت زندگی مورد توجه است / ۷۵ - كسب قدرت معنوی و كیفیت زندگی مورد تاكید است
۷۶ - پرورش ذهنی مورد عنایت است / ۷۶ - تربیت عقلانی مورد توجه است
۷۷ - دانش آموز فعال نیست / ۷۷ - دانش آموز فعال است
۷۸ - تدریس انجام می گیرد / ۷۸ - آموزش انجام می گیرد
۷۹ - به دانش آموز اطلاعات ( ماهی ) می دهند / ۷۹ - به دانش آموز روش به دست آوردن اطلاعات ( ماهیگیری ) یاد می دهند
۸۰ - به دانش آموز روش به دست آوردن اطلاعات یاد می دهند / ۸۰ - به دانش آموز روش تولید اطلاعات یاد می دهند
۸۱ - به دانش آموز یاد داده می شود كه چگونه در مقابل طوفان باد دیوار و مانع بسازد / ۸۱ - به دانش آموز یاد داده می شود كه چگونه در مسیر طوفان باد آسیاب بادی بسازد
۸۲ - دانش آموز بایستی به صرف شنیدن سخن معلم و دستورات دیگران چیزی یاد بگیرد / ۸۲ - دانش آموز فرصت دارد مطابق كنش وری تحول خویش بیاموزد . چنین آموزشی با دخالت و انتخاب دانش آموز همراه است
۸۳ - محصول و نتیجه كمی یادگیری دانش آموزان اهمیت دارد /۸۳ - كیفیت یادگیری و علاقه به دانستن دانش آموزان اهمیت دارد
۸۴ - دانش آموزان به علت این كه از آن ها خواسته می شود كه مطالب ما را یاد بگیرند ، مجبور به یادگیری هستند / ۸۴ - دانش آموزان به علت كنجكاوی و علاقه مندی به یادگیری و اشتهای اشباع ناپذیر برای دانستن ، یادگیری دارند
۸۵ - كاربرد رقابت و توجه به نتیجه نهایی كار هر یك از دانش آموزان به تنهایی مورد نظر است / ۸۵ - واداشتن دانش آموزان به انجام وظایفی كه زمینه را برای مشاركت و سهیم شدن در كمك به دیگران و توجه به نتیجه نهایی در یك كار مشترك مطمح نظر است
۸۶ - محصول تربیت بار آمدن افرادی مقلد ، بیزار از درس و مدرسه و فراری از دانش و دانستن است / ۸۶ - تربیت دانش آموزانی خلاق ، با نشاط ، فعال ، مبتكر و آزاد اندیش است
۸۷ - معلمان و دانش آموزان نماز می خوانند / ۸۷ - معلمان و دانش آموزان اقامه نماز می كنند
۸۸ - دانش آموزان وظیفه خود می دانند كه نماز بخوانند / ۸۸ - دانش آموزان به نماز خواندن احساس نیاز می كنند
۸۹ - دانش آموزان نماز برای خدا می خوانند / ۸۹ - دانش آموزان برای سعادت دنیا و آخرت خود نماز می خوانند
۹۰ - دانش آموزان قرآن را می خوانند / ۹۰ - دانش آموزان قرآن را حفظ می كنند
۹۱ - دانش آموزان قرآن را حفظ می كنند / ۹۱ - دانش آموزان قرآن را می فهمند
۹۲ - دانش آموزان قرآن را می فهمند / ۹۲ - دانش آموزان به قرآن عمل می كنند۹۳ - دانش آموزان صرفا ً برای زمان حال تربیت می شوند / ۹۳ - دانش آموزان نه تنها برای زمان حال ، بلكه برای شرایط بهتر در آینده تربیت می شوند
۹۴ - دانش آموزان برای بهتر آموختن تربیت می شوند / ۹۴ - هر دانش آموز نه فقط برای بهتر آموختن كه برای بهتر رفتار كردن تربیت می شود
۹۵ - دانش آموزان فقط برای كسب مدرك تحصیلی و شغل بالاتر تربیت می شوند / ۹۵ - دانش آموزان نه فقط برای كسب مدرك تحصیلی و شغل بالاتر ، بلكه برای كسب فضایل والای انسانی تربیت می شوند
۹۶ - دانش آموزان فقط برای سازش با زندگی تربیت می شوند / ۹۶ - دانش آموزان نه فقط برای سازش با زندگی بلكه برای سازگاری با تحولات زندگی تربیت می شوند
۹۷ - دادن اطلاعات و معلومات بیشتر به دانش آموزان موجب رشد و شكوفایی بیشتر آن ها می شود / ۹۷ - راز اصلی موفقیت و پیشرفت واقعی دانش آموزان نه در كمیت و انبوه سازی اطلاعات ، بلكه در كیفیت ارایه ، زیبا سازی و سوال پردازی اطلاعات می باشد
۹۸ - كتاب درسی برای استفاده چند ساله تهیه ، چاپ و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد / ۹۸ - منبع درسی متناسب با نیاز روز و پیشرفت های علمی حاصل به دانش آموزان معرفی می شود
۹۹ - هر كتاب درسی معمولا یك مولف دارد / ۹۹ - هر كتاب درسی معمولا چند نویسنده دارد
۱۰۰ - معلم فعال است / ۱۰۰ - معلم كمك به فراهم شدن شرایط لازم برای یادگیری دانش آموزان می كند
۱۰۱ - مدرسه فقط به آموزش های درسی و تقویت بینش علمی در دانش آموزان که موجب رشد و شكوفایی بیشتر آن ها می شود , توجه دارد / ۱۰۱ - مدرسه در كنار آموزش های درسی و تقویت بینش علمی در دانش آموزان ، بینش شهودی و معرفت دینی آن ها را نیز ارتقا می دهد
۱۰۲ - یادگیری دانش آموزان به كتاب های درسی ، مطالب رسمی و پاسخ های قطعی محدود می شود / ۱۰۲ - یادگیری دانش آموزان به كتاب های درسی ، مطالب رسمی و پاسخ های قطعی محدود نمی شود
۱۰۳ - به روش های مستقیم ، سنتی ، فعل پذیر و معلم محور در فرآیند تدریس تكیه می شود / ۱۰۳ - به روش های غیر مستقیم ، نوین ، فعال و دانش آموز محور در فرآیند تدریس تكیه می شود
۱۰۴ - ارزشیابی از آموخته ها به مطالب كلاسی و آزمون های نهایی و رسمی منحصر می شود / ۱۰۴ - ارزشیابی از آموخته ها به مطالب كلاسی و آزمون های نهایی و رسمی منحصر نمی شود
۱۰۵ - به دانش آموزان تعلیم داده می شود كه چه چیزهایی را یاد بگیرند / ۱۰۵ - افزون بر آن چه كه به دانش آموزان تعلیم داده می شود كه چه چیزهایی را یاد بگیرند ، به آن ها آموزش داده می شود كه چگونه بیاموزند ، چگونه بازآموزی كنند و چگونه آن چه را كه آموخته اند بازسازی و بازآفرینی كنند
۱۰۶ - معلمین با آموزش های اجباری و تحمیلی دانش آموزان را از انگیزه های درونی تهی می سازند و حس كنجكاوی كودكانه در مراحل بعدی رشد خاموش می شود / ۱۰۶ - انگیزه های درونی و حس كنجكاوی كودكانه دانش آموزان در مراحل بعدی رشد نیز حفظ می شود
۱۰۷ - دانش آموزان نمی دانند چگونه اطلاعات و معلومات خود را طبقه بندی كنند / ۱۰۷ - دانش آموزان می توانند اطلاعات و معلومات خود را طبقه بندی كنند
۱۰۸ - دانش آموز چگونه درستی و نادرستی اطلاعات به دست آمده را تشخیص نمی دهد / ۱۰۸ - دانش آموز چگونه درستی و نادرستی اطلاعات به دست آمده را تشخیص می دهد
۱۰۹ - دانش آموز نمی داند چگونه آن چه را كه طبقه بندی كرده فرو پاشد و از نو بازسازی كند / ۱۰۹ - دانش آموز می داند چگونه آن چه را كه طبقه بندی كرده فرو پاشد و از نو بازسازی كند
۱۱۰ - دانش آموز نمی داند چگونه از حقایق به واقعیت ها و از امور عین به امور مجرد و از مسایل انتزاعی به مصداق های عینی رجعت نماید / ۱۱۰ - دانش آموز می داند چگونه از حقایق به واقعیت ها و از امور عین به امور مجرد و از مسایل انتزاعی به مصداق های عینی رجعت نماید
۱۱۱ - امتحان یك نوع ارزش گذاری بر روی شخصیت شاگردان است / ۱۱۱ - امتحان نوعی ارزش گذاری بر روی اطلاعات دانش آموزان در پاسخ گویی به پرسش های یك آزمون است نه شخصیت آن ها
۱۱۲ - با پاسخ دادن به پرسش های دانش آموزان در پی رشد ذهن آن ها هستند / ۱۱۲ - گاهی اوقات یك پرسش عمیق و بجا بیش از هزار پاسخ ، ذهن دانش آموز را رشد می دهد
۱۱۳ - پاسخی كه به دانش آموز داده می شود فقط یك پرسش او را جواب می دهند / ۱۱۳ - گاهی اوقات یك پاسخ به تنهایی هزار پرسش دانش آموز را سیراب می كند
۱۱۴ - دانش آموزان چیزهایی می آموزند / ۱۱۴ - دانش آموزان ساخته می شوند
۱۱۵ - دانش آموزان یاد می گیرند / ۱۱۵ - دانش آموزان بار می آیند
۱۱۶ - دانش آموزان تعلیم می بینند / ۱۱۶ - دانش آموزان رشد می كنند
۱۱۷ - دانش آموزان آموزش می بینند / ۱۱۷ - دانش آموزان پرورش می یابند
۱۱۸ - دانش آموزان اطلاعات كسب می كنند / ۱۱۸ - دانش آموزان معرفت پیدا می كنند
۱۱۹ - دانش آموزان دانش می اندوزند / ۱۱۹ - دانش آموزان بصیرت پیدا می كنند
۱۲۰ - دانش آموزان بزرگ می شوند / ۱۲۰ - دانش آموزان بزرگوار می شوند
۱۲۱ - دانش آموزان تغییر می كنند / ۱۲۱ - دانش آموزان متحول می شوند
۱۲۲ - دانش آموزان قبول می شوند / ۱۲۲ - دانش آموزان موفق می شوند
۱۲۳ - مهم ترین و پایدارترین انگیزه تحصیل در مدرسه در پاداش ها و موقعیت های بیرونی است / ۱۲۳ - مهم ترین و پایدارترین انگیزه تحصیل در مدرسه در لذتی است كه از تحصیل حاصل می شود و این لذت ریشه درونی دارد
۱۲۴ - مهم این است كه دانش آموز دانشی را بیاموزد حتی اگر با اكراه / ۱۲۴ - اهمیت این كه دانش آموز چیزی را با اكراه یاد نگیرد ، بیشتر از اهمیت دانشی است كه باید بیاموزد
۱۲۵ - رشد و تعالی دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش به فزونی حجم اطلاعات فنی و تخصصی است / ۱۲۵ - رشد و تعالی دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش نه فزونی حجم اطلاعات فنی و تخصصی بلكه به عمق معرفت و بصیرت درونی وابسته است
۱۲۶ - دانش آموزان می شنوند / ۱۲۶ - دانش آموزان گوش می دهند
۱۲۷ - دانش آموزان بر اساس خواسته ها و ملاك های ما پیشرفت می كنند
/ ۱۲۸ - دانش آموزان به صورت انبار دانش و انبار معلومات و قالب ها و فرمول ها در می آیند
۱۲۷ - هر دانش آموز مطابق ظرفیت خود و استعداد خویش بارور می شود
/ ۱۲۸ - دانش آموز چگونه کشف کردن محیط را از راه نگاه كردن ، مشاهده درست ، شنیدن معنی دار و دقت و بصیرت درونی می آموزن
۱۲۹ - جنبه های شناختی ( كسب ذهنی دانش ) دانش آموزان در درجه اول اهمیت قرار دارد / ۱۲۹ - احساسات ، عواطف و ارزش های معنوی دانش آموزان در تمام موقعیت های زندگی در درجه اول اهمیت قرار دارد
۱۳۰ - اندیشه ها به دانش آموزان آموخته می شود / ۱۳۰ - دانش آموزان در برابر موقعیت های مبهم قرار می گیرند تا به اندیشیدن واداشته شوند
۱۳۱ - پیشرفت تحصیلی و آموزشی دانش آموزان مهم است / ۱۳۱ - پیشرفت تربیتی و تعادل و تكامل شخصیتی دانش آموز مهم تر از پیشرفت تحصیلی و آموزشی اوست
۱۳۲ - به دانش آموزان یاد داده می شود چگونه دانستنی ها را بیاموزند / ۱۳۲ - به دانش آموزان یاد داده می شود كه چگونه مسایل را احساس كنند و در طرح یك مشكل و ارایه راه حل اقدام نمایند
۱۳۳ - هدف تعلیم و تربیت رفع نیاز دانش آموزان به دانستن است / ۱۳۳ - هدف تعلیم و تربیت ایجاد نیاز به دانستن است
۱۳۴ - اندوختن و انبار كردن معلومات مرده و بی خاصیت توسط دانش آموزان رخ می دهد / ۱۳۴ - تشنه كردن و مشتاق كردن جویندگان علم و معرفت به كسب مجهولات مورد توجه است
۱۳۵ - هدف فربه سازی ذهن و مغز دانش آموز است / ۱۳۵ - هدف نه صرفاً فربه سازی ذهن و مغز دانش آموز ، بلكه لطیف سازی قلب و هنر عشق ورزی او نیز هست
۱۳۶ - معلم از روش و شیوه ای مشخص و ثابت پیروی می كند / ۱۳۶ - معلم روش ها را بر اساس شخصیت دانش آموزان تنظیم می ك
۱۳۷ - فعالیت های فوق برنامه در مدارس در فضایی از اجبار ، حس وظیفه و شوق جایزه انجام می گیرند / ۱۳۷ - فعالیت های فوق برنامه در فضایی از آزادی انتخاب ، رغبت خود انگیخته و لذت درونی انجام می گیرند
۱۳۸ - ترویج فرهنگ مشاركت جویی و مشاركت پذیری در میان دانش آموزان صرفاً از طریق بخشنامه و آیین نامه محقق می شود / ۱۳۸ - مشاركت امری خودانگیخته ، داوطلبانه ، خودجوش و خودگیر است
۱۳۹ - دانش آموزان را از نظر هوشی ، موفقیت تحصیلی ، ویژگی های رفتاری و خصوصیات دیگر نیز با هم مشابه دیده می شوند / ۱۳۹ - دانش آموزان از نظر استعداد و توانایی و امكانات برابر نیستند ، و با آن ها یكسان و برابر برخورد نمی شود
۱۴۰ - دانش آموز كرامت خود را در تكریم از سوی دیگران می جوید و عشق به خود را در عشق ورزی دیگران نسبت به خویش معنی می كند / ۱۴۰ - دانش آموز كرامت خود را در تكریم به دیگران می جوید و عشق به خود را در هنر عشق ورزیدن به دیگران معنی می كند
۱۴۱ - بیش از اندازه به رشد كمی و پیشرفت طولی و خطی دانش آموزان در زمینه های آموزشی و تحصیلی تاكید می شود / ۱۴۱ - بیش از اندازه به رشد كیفی و پیشرفت عمقی و جانبی در زمینه های آموزشی و تحصیلی تاكید می شود
۱۴۲ - رقابت مقدم بر رفاقت است / ۱۴۲ - رفاقت مقدم بر رقابت است
۱۴۳ - خودپذیری و خودخواهی مورد توجه است / ۱۴۳ - دگرپذیری لازمه خودپذیری است و خداخواهی از راه نفی خودخواهی جلوه گر می شود
۱۴۴ - یادگیری مهارت هایی كه در مدارس در قالب محفوظات ذهنی و دروس مختلف به دانش آموزان یاد داده می شوند ، اهمیت دارند / ۱۴۴ - این كه دانش آموزان یاد بگیرند چگونه احساسات خود را كنترل كنند ، چگونه اعتماد به نفس و عزت نفس را در خود ارتقاء بخشند ، چگونه دارای سعه صدر و سخاوت در زندگی باشند و چگونه حسادت ، كینه توزی و تنگ نظری را از خود دور بسازند ، اهمیت دارد
۱۴۵ - سیاست تمركززدایی و مدرسه محوری و مشاركت دهی از بالا به پایین به شكل دولتی و بخشنامه ای پی گیری می شوند / ۱۴۵ - فرهنگ تمركززدایی ، نگرش مدرسه محوری و انگیزه درونی مشاركت جویی در مدارس نهادینه می شوند
۱۴۶ - به دانش آموزان یاد داده می شود كه زندگی چه هست / ۱۴۶ - به دانش آموزان یاد داده می شود كه زندگی چگونه هست
۱۴۷ - به دانش آموز مقدار و میزان زندگی یاد داده می شود / ۱۴۷ - به دانش آموز كیفیت درك كل زندگی یاد داده می شود
۱۴۸ - تجربه كردن ، صرفاً عمل كردن است / ۱۴۸ - تجربه كردن ، فراهم كردن شرایطی است تا دانش آموز آنچه را كه ما خواهان فهماندن به او هستیم ، شخصاً كشف كند و یا درون سازی نماید
۱۴۹ - ابهام زدایی از دانش آموزان مورد توجه است / ۱۴۹ - رو به رو كردن دانش آموزان با ابهام مورد توجه است
۱۵۰ - آگاهاندن دانش آموزان از واقعیات و آنچه هست ، مورد توجه است / ۱۵۰ - آگاهاندن دانش آموزان از واقعیات و آنچه باید باشد ، مورد توجه است
۱۵۱ - مدارس نگران تجدید و مردود شدن دانش آموزان هستند / ۱۵۱ - مدارس نگران عدم تحقق اهداف تعلیم و تربیت هستند
۱۵۲ - مدارس از در صد قبولی دانش آموزان خوشحال هستند / ۱۵۲ - مدارس از میزان پیشرفت تحصیلی و تحقق اهداف خوشحال هستند
۱۵۳ - فضیلت پاكدامنی و تقوی تنها در پرهیز ازگناه و هوس های شیطانی است / ۱۵۳ - فضیلت پاكدامنی و تقوی تنها در پرهیز ازگناه و هوس های شیطانی نیست ، بلكه بی میلی و بیزاری جستن از آن نیز هست
۱۵۴ - سركوب و دور كردن فیزیكی دانش آموزان از كارهای ناپسند در دستوركار است / ۱۵۴ - به جای سركوب و دور كردن فیزیكی دانش آموزان از كارهای ناپسند ، باید نگرش و گرایش درونی آن ها را نسبت به این گونه رفتارها تغییر داد
۱۵۵ - می خواهند تربیت دینی را با تشویق و محرك های عارضی و خارجی وارد ذهن و قلب دانش آموز كنند / ۱۵۵ - تربیت دینی ، بیدار سازی درون مایه های فطری و حس متعالی دانش آموز است
۱۵۶ - شعار یا فلسفه مدرسه بشنو و بپذیر است / ۱۵۶ - شعار یا فلسفه مدرسه بیندیش و انتقاد كن است
۱۵۷ - تربیت كردن دانش آموزان متظاهر به دین نتیجه كار است / ۱۵۷ - تربیت كردن دانش آموزان مومن به دین نتیجه كار است
۱۵۸ - دانش آموز دین را دست مایه ترویج و تزیین دنیای خود قرار می دهد / ۱۵۸ - دانش آموز دین را سرمایه آخرت خویش می داند
۱۵۹ - دین لقلقه زبان دانش آموز است / ۱۵۹ - دین ذكر زبان دانش آموز است
۱۶۰ - دین ذكر زبان دانش آموز است / ۱۶۰ - دین زمزمه قلب دانش آموز است
۱۶۱ - دانش آموز به دین علم دارد / ۱۶۱ - دانش آموز به دین علاقه دارد
۱۶۲ - دانش آموز دین را قبول دارد / ۱۶۲ - دانش آموز دین را باور دارد
۱۶۳ - دانش آموز دین را باور دارد / ۱۶۳ - دانش آموز به دین عمل می کند۱۶۴ - هدف اصلی تربیت این است كه دانش آموزانی بارآوریم مطیع دستورات و مقلد رفتارهای ما ، و آنچه نسل های قبلی انجام داده اند / ۱۶۴ - هدف اصلی تربیت ، پرورش افرادی است كه توانایی انجام كارهای بكر و تازه را داشته باشند و فرهنگ خویش را بازآفرینی كنند
۱۶۵ - تشویق كردن به معنای جایزه و پاداش دادن به دانش آموزان می باشد / ۱۶۵ - تشویق كردن به معنای ایجاد شوق درونی در دانش آموزان است
۱۶۶ - شناخت حقایق كافی است / ۱۶۶ - تنها شناخت حقایق كافی نیست ، بلكه نوسازی و بازسازی و كشف آن ها نیز مطرح است
۱۶۷ - بیشتر انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی مورد توجه است / ۱۶۷ - بیشتر چگونگی انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی مورد توجه است
۱۶۸ - در صورت برخورد با یك مشكل تربیتی سعی در پاك كردن صورت مساله هستند / ۱۶۸ - در صورت برخورد با یك مشكل تربیتی به جای پاك كردن صورت مساله نسبت به حل آن اقدام می شود
۱۶۹ - حل كردن مشكل مهمتر از شناخت علل پیدایش آن می باشد / ۱۶۹ - شناخت علل پیدایش یك مشكل مهمتر از حل مشكل است
۱۷۰ - آموزش و پرورش مهم است / ۱۷۰ - خوب زندگی كردن دانش آموز مهم است
۱۷۱ - دانش آموز زنده است / ۱۷۱ - دانش آموز زندگی می كند
۱۷۲ - معلمین كمتر از اهداف دوره های تحصیلی آگاه هستند / ۱۷۲ - معلمین با نگاه به اهداف دوره های تحصیلی قدم برمی دارند۱۷۳ - معلم خوب كسی است كه بر اساس شرح وظایف و مقررات عمل كند / ۱۷۳ - معلم خوب كسی است كه زمینه تحقق اهداف تعلیم و تربیت را فراهم كند
۱۷۴ - یادگیری دانش آموز برای دانستن است / ۱۷۴ - یادگیری دانش آموز برای به كار گرفتن است
۱۷۵ - یادگیری برای به كار گرفتن است / ۱۷۵ - یادگیری برای زندگی كردن است
۱۷۶ - یادگیری برای زندگی كردن است / ۱۷۶ - یادگیری برای با هم زیستن است
۱۷۷ - معلم خونسرد ، منفعل و خسته ظاهر می شود / ۱۷۷ - معلم هوشیار ، با حرارت و شیفته ظاهر می شود
۱۷۸ - معلم به دانش آموزان و فعالیت های كلاسی بی علاقه است / ۱۷۸ - معلم به دانش آموزان و فعالیت های كلاسی علاقه مند است
۱۷۹ - معلم ناراحت ، غمگین و بدبین است / ۱۷۹ - معلم خوشحال ، سرحال و خوشبین است
۱۸۰ - معلم زودرنج است و به سهولت ناراحت و عصبانی می شود / ۱۸۰ - معلم خویشتن دار است و به آسانی ناراحت نمی شود
۱۸۱ - معلم خیلی خشك و جدی و بدخلق است / ۱۸۱ - معلم مزاح را دوست دارد و خوش مشرب است
۱۸۲ - معلم یا از اشتباهات خود ناآگاه است و یا اگر آگاه به آن است به آن اذعان ندارد / ۱۸۲ - معلم به اشتباهات خود اذعان و اقرار دارد
۱۸۳ - معلم بی انصاف ، مغرض و یا در مواجه با دانش آموزان جهت گیر است / ۱۸۳ - معلم منصف و بی طرف است و در مواجه با دانش آموزان اصولی است
۱۸۴ - معلم حساس ، عجول و ناشكیبا است / ۱۸۴ - معلم صبور و پر حوصله است
۱۸۵ - معلم كوتاه بین است و تعمق با دانش آموزان ندارد . عبارات طعنه آمیز به كار می برد و با دانش آموزان همدردی نشان نمی دهد / ۱۸۵ - معلم در كاركردن با دانش آموزان درك و همدردی دارد
۱۸۶ - معلم در روابطش با دانش آموزان كناره گیر و منزوی است / ۱۸۶ - معلم در روابطش با دانش آموزان دوستانه ، مؤدب و اجتماعی است
۱۸۷ - معلم از نیازها و مشكلات دانش آموزان بی خبر به نظر می رسد / ۱۸۷ - معلم به دانش آموزان در مشكلات آموزشی و شخصی یاری می كند
۱۸۸ - معلم به انگیزه های دانش آموزان برای انجام فعالیت ها مظنون است / ۱۸۸ - معلم كوشش های دانش آموزان را صمیمانه ، بی غل و غش تلقی می كند
۱۸۹ - معلم عكس العمل های دیگران را در موقعیت های اجتماعی پیش بینی نمی كند / ۱۸۹ - معلم واكنش های دانش آموزان را در موقعیت های مختلف پیش بینی می كند
۱۹۰ - معلم هیچ كوششی در جهت تشویق دانش آموزان كه نهایت كوشش خود را به عمل آورند ، نمی كند/ ۱۹۰ - معلم دانش آموزان را برای این كه نهایت سعی خود را به عمل آورند ، تشویق و ترغیب می كند
۱۹۱ - معلم در به كارگیری روش های كلاسی بدون برنامه ریزی و نامنظم است / ۱۹۱ - فعالیت های كلاسی معلم عمدتاً بر محور پویایی های گروهی است
معلم قادر به تشخیص تفاوت ها و نیازهای دانش آموزان نیست معلم نیازهای انفرادی دانش آموزان را می شناسد
۱۹۲ - روش های آموزشی معلم متنوع و انگیزش زا نیستند / ۱۹۲ - معلم در دانش آموزان به روش های گوناگون انگیزش ایجاد می كند
۱۹۳ - توضیحات و تمرینات معلم روشن و واضح نیستند و نحوه ارایه آن ها ضعیف است / ۱۹۳ - معلم توضیحات را صریح و روشن ارایه می كند و به طرق عملی یادگیری را آسان می كند
۱۹۴ - معلم در ایجاد فرصت برای دانش آموزان كه به دست خودشان مشكلات را حل كنند ، ناموفق است/ ۱۹۴ - معلم دانش آموزان را تشویق می كند كه مشكلات را خودشان حل كنند ، و موفقیت های خویش را ارزیابی كنند
۱۹۵ - معلم به اشكال بی معنی و ظالمانه برای تادیب دانش آموزان متوسل می شود / ۱۹۵ - معلم به روشی مثبت ، موقرانه و آرام انضباط برقرار می كند
۱۹۶ - معلم یا در امر كمك كردن موفق نمی شود یا با بیزاری و اكراه كمك می كند / ۱۹۶ - معلم از روی میل و اشتیاق كمك خویش را ارایه می كند
۱۹۷ - معلم قادر به ایجاد روابط انسانی خوب در مدرسه نیست / ۱۹۷ - معلم در ایجاد روابط انسانی خوب با دیگران در مدرسه می كوشد
۱۹۸ - معلم هیچگاه به نقاط ضعف خویش اهمیت نمی دهد و در رفع یا اصلاح آن ها نمی كوشد / ۱۹۸ - معلم به طور مداوم در حال اصلاح و بهبود كار خویش است
۱۹۹ - مدرسه به گذشته بیش از حال و آینده بستگی و توجه دارد ؛ و احترام به سنت ها را ، هر گونه باشند ، تاكید می كند و تجدید نظر در آن ها را حتی گناه می داند / ۱۹۹ - مدرسه به حال و آینده فرد و جامعه توجه دارد و گذشته را به عنوان یك منبع اطلاعاتی می پذیرد
۲۰۰ - مدرسه فعالیت معلم را ضروری تر و مهم تر از فعالیت محصلان می پندارد و آن را « محور » قرار می دهد / ۲۰۰ - مدرسه فعالیت محصل را مهمتر و ضروری تر از فعالیت معلم می داند زیرا « خودآموزی » یا « كشف شخصی » برایش ارزش بیشتری دارد
۲۰۱ - آموزش و پرورش ، معلمی را یك استعداد فطری تصور می كند / ۲۰۱ - داوطلب معلمی علاوه بر داشتن بعضی ویژگی های خاص بایستی قبل و بعد از اشتغال تربیت و آماده شود
۲۰۲ - آموزش و پرورش را به چهار دیواری كلاس و مدرسه منحصر و محدود می كنند / ۲۰۲ - آموزش و پرورش به معلومات و تجاربی كه دانش آموزان از منابع آزاد ( غیر مدرسه ای ) كسب می كنند , بیشتر ارزش قایل است
۲۰۳ - مدرسه انضباط را مترادف اطاعت محض می داند / ۲۰۳ - مدرسه انضباط شخصی را بر انضباط تحمیلی ترجیح می دهند
۲۰۴ - مدرسه خود را تنها منبع معتبر و موثق یادگیری می پندارد / ۲۰۴ - مدرسه خود را فقط یك وسیله یادگیری یا راهنمای یادگیری می دانند
۲۰۵ - معمولاً مدرسه در برابر خانواده ها جبهه گیری می كند / ۲۰۵ - مدرسه ؛ خانواده و جامعه را آژانس اساسی تربیت فرد می داند و همكاری آن ها را به صورت های مختلف جلب می كند
۲۰۶ - رابطه بین اولیا و مسوولان مدرسه تقریباً همانندرابطه بین مشتركان یك شركت سهامی است/ ۲۰۶ - رابطه بین اولیای مدرسه یك نوع رابطه انسانی و علمی سالم است
۲۰۷ - تبادل معرفت و تجربه بین اولیای مدرسه وجود ندارد / ۲۰۷ - اولیای مدرسه به تبادل معرفت و تجربه می پردازند
۲۰۸ - محصلان را فقط به یادگیری آنچه مدرسه عرضه می كند ، ملزم می كنند / ۲۰۸ - مدرسه به آزادی دانش آموزان در فعالیت های یادگیری معتقد است ولی هرج و مرج را اجازه نمی دهد
۲۰۹ - مدرسه برای تحریك دانش آموز به یادگیری از عامل كیفری و رقابت فردی بیش از محرك های پاداش و رقابت شخصی و گروهی استفاده می كند / ۲۰۹ - مدرسه در انگیزش یادگیری از عامل پاداش بیش از عامل كیفر استفاده می كند
۲۱۰ - مدرسه در ارزشیابی ( امتحان ) به دانستن ( محفوظات صرف ) بیش از توانستن ( مهارت عملی ) توجه می کند / ۲۱۰ - مدرسه در ارزشیابی ( امتحان ) به توانستن ( مهارت عملی ) بیش از دانستن ( محفوظات صرف ) توجه می کند
۲۱۱ - هیات آموزشی مدرسه ، معلومات ثابت و قالبی دارد و از بازآموزی و تجدید نظر در دانسته ها و تجارب خویش استقبال نمی كند مگر اینكه ارتقای رتبه ای در بر داشته باشد كه در این صورت نیز به ظاهر امر توجه می شود / ۲۱۱ - هیات آموزشی مدرسه پیوسته برای بازسازی معلومات و افزایش تجارب خویش می كوشد
۲۱۲ - روش های آموزشی مدرسه ثابت هستند / ۲۱۲ - مدرسه به تغییر یا انعطاف پذیری روش های آموزش معتقد است
۲۱۳ - مسابقاتی كه در مدارس انجام می گیرد بیشتر به هدف ایجاد رقابت بین دانش آموزان برگزار می شوند / ۲۱۳ - مسابقاتی كه در مدارس انجام می گیرد بیشتر به هدف ایجاد رفاقت بین دانش آموزان برگزار می شوند
۲۱۴ - زمینه اول شدن برای دانش آموزان محدود است ( بیشر درسی است ) / ۲۱۴ - هر دانش آموز متناسب با استعداد ، علاقه و امكانات در زمینه ای اول باشد
۲۱۵ - مدرسه دارای وضعیت نسبتاً ثابتی می باشد و تا حدودی متاثر از تغییرات اجتماعی است / ۲۱۵ - مدرسه پیوسته در حال تغییر و تكامل است زیرا یافته های جدید روان شناسی ، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی را مبنای كارش قرار می دهد حتی خود مدرسه یك عامل تغییر اجتماعی می باشد
۲۱۶ - آموزش و پرورش به محیط بسته كلاس محدود است / ۲۱۶ - محیط باز جانشین محیط بسته كلاس است ( موزه ها ، كارگاه ها ، نمایشگاه ها ، ... )
۲۱۷ - معلم خود ؛ كارها را انجام می دهد / ۲۱۷ - بیشتر كار معلم را ماشین آموزشی انجام می دهد
۲۱۸ - كلاس های درس پر جمعیت هستند / ۲۱۸ - دانش آموزان به صورت گروه های ده یا دوازده نفری در می آیند و هر گروه مانند افراد یك خانواده زیر نظر یك معلم فعالیت می كنند
۲۱۹ - دانش آموزان در اداره مدرسه فعالیت کمتری دارند / ۲۱۹ - دانش آموزان در اداره مدرسه سهم فعال بیشتری دارند
۲۲۰ - هر گونه محرومیت و ناکامی را برای دانش آموزان مضر و خطرناک می دانند / ۲۲۰ - ناکامی و محرومیت به موقع و متناسب با سن و توان , دانش آموز را به رشد و تکامل بیشتر وا می دارد و موجب پرورش و تقویت روح و روان او می شود , زیرا ناکامی , کودک یا نوجوان را قادر می سازد تا امکانات و استعدادهای بالقوه خود را کشف کند و از طریق آن , سازگاری با دنیای خارج را بیازماید . بدون ناکامی هیچ دلیلی برای به حرکت درآوردن توانایی های فرد وجود ندارد
۲۲۱ - پیش از پرورش انگیزه و شوق پیشرفت در دانش آموز , آرزوهای بلند در او تقویت می شود / ۲۲۱ - قبل از تقویت آرزوهای بلند , انگیزه و شوق پیشرفت در دانش آموز پرورش می یابد
۲۲۲ - همدلی و همراهی با دانش آموز , در این است که صرفا تابع احساسات و خواسته او باشیم / ۲۲۲ - همدلی و همراهی با فرزند , در این نیست که صرفا تابع احساسات و خواسته او باشیم , بلکه باید احساس و خواسته او را همان گونه که هست درک کنیم
۲۲۳ - رقابت در بین دانش آموزان تا آن جا پیش می رود که به حسادت می انجامد / ۲۲۳ - رقابت باید بستر رفاقت باشد و اگر به ضد آن تبدیل شد بهتر است که از توسعه آن جلوگیری کنیم
۲۲۴ - مدرسه رویکرد سنتی حافظه مدار پیشه خود کرده است / ۲۲۴ - مدرسه رویکرد نو ؛ پژوهش و حل مساله پیشه خود کرده است
۲۲۵ - معلم نقش خود را به منزله یک منبع اطلاعاتی برای دانش آموزان تلقی کرده است / ۲۲۵ - معلم نقش خود را به منزله یک راهنمای پژوهش برای دانش آموزان تلقی کرده است
۲۲۶ - معلم نماز خوان استخدام می شود / ۲۲۶ - معلمی که بتواند دانش آموزان نماز خوان تربیت کند , استخدام می شود
۲۲۷ - به معلم سکه می دهند / ۲۲۷ - به نام معلم سکه ضرب می کنند
۲۲۸ - سیری دانش آموز فضیلت است / ۲۲۸ - فضیلت سیری دانش آموز در تحمل گرسنگی است
۲۲۹ - برخورداری دانش آموز فضیلت است / ۲۲۹ - فضیلت برخورداری دانش آموز در فقدان برخورداری است
۲۳۰ - بهترین تربیت یاری رساندن به دانش آموز است / ۲۳۰ - در فرآیند یادگیری , بهترین یاری رسانی به دانش آموز یاری نکردن به او است تا او از طریق کشف و خودیابی به کفایت و پختگی دست یابد
۲۳۱ - باور بر این است که بعضی از دانش آموزان تنبل هستند / ۲۳۱ - هرگز دانش آموز تنبل وجود ندارد و آن چه را که تنبلی می نامیم , به دلیل روش های غلطی است که به کار بسته ایم تا دانش آموز را نسبت به موضوع خاصی بی علاقه و منزجر کنیم . زیرا یک دانش آموز سالم هیچ گاه دوست ندارد از دیگران عقب بیفتد و یا ببکار بماند و یا در پیشرفت خود تلاش نکند۲۳۲ - همواره نوجوان دانش آموز نصیحت می شود / ۲۳۲ - نصیحت کردن در پاره ای از مواقع در بردارنده خطرات زیادی است , به ویژه در دوره نوجوانی که فرد از نظر ویژگی های خاص این دوره خواهان استقلال , خوداتکایی , و خود پیروی است و احتمالا در برابر نصایح و پند و اندرز مداوم می ایستد
۲۳۳ - سریع پیشرفت كردن دانش آموزباعث ترقی و رشد او است / ۲۳۳ - سریع پیشرفت کردن دانش آموز باعث ترقی و رشد او نیست بلکه متعادل بودن و همه امور اخلاقی و رفتاری را در حد اعتدال نگاه داشتن , ملاک پیشرفت است
۲۳۴ - به دانش آموز القا می شود که با کسب مدرک تحصیلی, به دست آوردن پول و موقعیت ودیگرعوامل مادی , می توان خوشبخت شد و زندگی خوبی داشت / ۲۳۴ - اگر نگاه دانش آموز به زندگی , مثبت نباشد و نشاط و شادی را از درون احساس نکند , هیچ یك ازعوامل مادی , او را خوشبخت نمی کند
۲۳۵ - مسوول مدرسه ریاست می کند / ۲۳۵ - مسوول مدرسه مدیریت می کند
۲۳۶ - مسوول مدرسه مدیریت می کند / ۲۳۶ - مسوول مدرسه رهبری می کند
۲۳۷ - نظام آموزشی متمرکز است / ۲۳۷ - نظام آموزشی غیرمتمرکز است
۲۳۸ - نظام آموزشی غیرمتمرکز است / ۲۳۸ - نظام آموزشی برنامه ریزی ترکیبی ( داشتن قدرت مانور در داخل یک چارچوب معین شده ) دارد
۲۳۹ - فراموشی مذموم است / ۲۳۹ - فراموشی برای شکستن تفکر قالبی مفید است
۲۴۰ - از عملکرد کارکنان در مدرسه بازرسی به عمل می آید / ۲۴۰ - عملکرد کارکنان در مدرسه کنترل می شود
۲۴۱ - مدیریت نتیجه مدار رایج است / ۲۴۱ - مدیریت فرآیند مدار رایج است
۲۴۲ - اجرای مقررات هدف است / ۲۴۲ - اجرای مقررات برای رسیدن به هدف است
۲۴۳ - تحقق اهداف سازمان مورد نظر است / ۲۴۳ - تحقق اهداف سازمان و اعضای آن مورد نظر است
۲۴۴ - اعتقاد به روش های کمی دارند / ۲۴۴ - اعتقاد به روش های کیفی دارند
۲۴۵ - ریاست طعمه است / ـ۲۴۵ریاست امانت است
۲۴۶ - ریاست هدف است / ۲۴۶ - ریاست وسیله خدمت است
۲۴۷ - مدیر ؛ خطاکار را نشان می دهد / ۲۴۷ - مدیر ؛ خطا را نشان می دهد
۲۴۸ - گفته می شود کار باید انجام شود / ۲۴۸ - گفته می شود کار چگونه انجام شود
۲۴۹ - مدیر توقع احترام دارد / ۲۴۹ - مدیر احترام را بر می انگیزد
۲۵۰ - کارهای متفاوت انجام دادن مهم است / ۲۵۰ - کارها را به گونه های متفاوت انجام دادن مهم است
۲۵۱ - دانش آموزان دارای استعدادهای درخشان از طریق تست و آزمون مشخص می شوند / ۲۵۱ - دانش آموزان دارای استعدادهای درخشان بر اساس عملکرد و رفتارهایی که عملاً از خود نشان می دهند شناسایی می شوند
۲۵۲ - فرد محوری بیش تر مطرح است / ۲۵۲ - برنامه محوری بیش تر مطرح است
۲۵۳ - اداره محوری بیش تر مطرح است / ۲۵۳ - مدرسه محوری بیش تر مطرح است
۲۵۴ - مدیر محوری بیش تر مطرح است / ۲۵۴ - معلم محوری بیش تر مطرح است
۲۵۵ - در کلاس درس معلم محوری است و در جامعه دانش آموز محوری / ۲۵۵ - در کلاس درس دانش آموز محوری است و در جامعه معلم محوری
۲۵۶ - دانش آموز مولف می شود / ۲۵۶ - دانش آموز نویسنده می شود
۲۵۷ - دانش آموز پیامبر اسلام (ص) و اولیای این ۲۵۸ - دین را قبول دارد / ۲۵۷ - دانش آموز پیامبر اعظم و دیگر پیامبران و ۲۵۸ - اولیای دین خدا را دوست دارد
۲۵۹ - دانش آموز کشف می کند / ۲۵۹ - دانش آموز اختراع می کند
۲۶۰ - علم را در مقابل جهل می گیرند / ۲۶۰ - جهل را در مقابل عقل می گیرند
۲۶۱ - اول به دانش آموز سخت می گیرند و بعد آسان / ۲۶۱ - اول به دانش آموز آسان می گیرند و بعد سخت
۲۶۲ - ورود به دانشگاه سخت است و خروج از آن آسان / ۲۶۲ - ورود به دانشگاه آسان است و خروج از آن سخت
۲۶۳ - دانش آموز در پایان هر دوره تحصیلی خود را فارغ التحصیل می داند / ۲۶۳ - دانش آموز پایان هر دوره تحصیلی را آغاز دوره ی دیگری از پژوهش , یادگیری و عمل می داند
۲۶۴ - بازدهی آموزش و پرورش بیش تر مد نظر است / ۲۶۴ - کارایی آموزش و پرورش بیش تر مد نظر است
۲۶۵ - کارایی آموزش و پرورش بیش تر مد نظر است / ۲۶۵ - اثربخشی آموزش و پرورش بیش تر مد نظر است
۲۶۶ - اثربخشی آموزش و پرورش بیش تر مد نظر است / ۲۶۶ - بهره وری آموزش و پرورش بیش تر مد نظر است
۲۶۷ - در کنار آموزش دانش آموزان کمتر به آموزش خانواده آن ها توجه می شود / ۲۶۷ - در کنار آموزش دانش آموزان به آموزش خانواده آن ها نیز توجه می شود
۲۶۸ - ضابطه مداری حاکم است / ۲۶۸ - ضابطه مداری در حین رابطه مداری حاکم است
۲۶۹ - تعلیم و تربیت گران است / ۲۶۹ - تعلیم و تربیت گران بها ست
۲۷۰ - کیفیت , نتیجه بازرسی های گسترده است / ۲۷۰ - کیفیت , نتیجه اصلاح فرآیندهاست
۲۷۱ - معلم می گوید به همان میزان که به من حقوق می دهند درس می دهم / ۲۷۱ - معلم ایثارگر است و بیش از حقوقی که می گیرد درس می دهد
۲۷۲ - معلم ایثارگر است و بیش از حقوقی که می گیرد درس می دهد / ۲۷۲ - معلم ایسارگر است و فرآیند یادگیری را تسهیل می کند
۲۷۳ - دانش آموز اهل ریسک نیست / ۲۷۳ - دانش آموز ریسک پذیر است
۲۷۴ - معلم منبع اصلی تحول یادگیرنده است / ۲۷۴ - یادگیرنده منبع تحول خویش است
۲۷۵ - معلم انتقال دهنده معلومات است / ۲۷۵ - معلم شرایط یادگیری را فراهم می کند
۲۷۶ - یادگیری طوطی وار تقویت می شود / ۲۷۶ - مهارت های ذهنی تقویت می شود
۲۷۷ - یادگیری بر پایه انتقال است / ۲۷۷ - یادگیری بر پایه اکتشاف است
۲۷۸ - یادگیری فعالیتی است که از معلم سر می زند و دایما در حال متراکم کردن در ذهن شاگرد است / ۲۷۸ - یادگیری فعالیتی است که از فراگیر سر می زند و دایما در حال تغییر است
۲۷۹ - روحیه ی اتکای به دیگران و روحیه ی انباشتن اطلاعات در ذهن تقویت می شود / ۲۷۹ - روحیه ی استقلال و خلاقیت تقویت می شود
۲۸۰ - آسان طلبی و استفاده از یافته های دیگران تقویت می شود / ۲۸۰ - روحیه ی کاوشگری تقویت می شود
۲۸۱ - دانش آموز باید حایز شرایط ورود باشد / ۲۸۱ - دانش آموز بدون هیچ گونه شرایطی وارد می شود
۲۸۲ - یادگیرنده مطالبی که از قبل برنامه ریزی شده اند را یاد می گیرد / ۲۸۲ - یادگیرندگان حق انتخاب مطالب را دارند
۲۸۳ - از یک روش برای یادگیری استفاده می شود / ۲۸۳ - برای یادگیری از روش های مختلف استفاده می شود
۲۸۴ - آموزش و یادگیری غالبا در جای خاصی ( کلاس ) انجام می گیرد / ۲۸۴ - ارایه مطلب و یادگیری در هر جایی عملی است
۲۸۵ - آموزش و یادگیری محدودیت زمانی دارد / ۲۸۵ - آموزش و یادگیری محدودیت زمانی ندارد
۲۸۶ - دانش آموزانی که توان راه یابی به دانشگاه نداشته اند در مراکز تربیت معلم جذب می شوند / ۲۸۶ - معلمین آینده از بین دانش آموزان مستعد و علاقه مند راه یافته به دانشگاه انتخاب و در مراکز تربیت معلم مشغول به تحصیل و تربیت می گردند
۲۸۷ - آموزش و یادگیری بر رقابت تاکید دارد / ۲۸۷ - آموزش و یادگیری بر همکاری و مشارکت تاکید دارد
۲۸۸ - وظیفه فراگیران ذخیره سازی اطلاعات و حفظ کردن مطالب است / ۲۸۸ - وظیفه فراگیران مدیریت اطلاعات و تولید دانش است
۲۸۹ - روابط مدرس و فراگیران مجزا از هم و به صورت دانا و نادان است / ۲۸۹ - روابط مدرس و فراگیران به صورت یک گروه : جامعه و فراگیران است
۲۹۰ - فراگیران غیر فعال ( همانند نوار خالی که باید روی آن ضبط کرد ) و وابسته به معلم هستند / ۲۹۰ - فراگیران فعال ( مشارکت در تولید و سازماندهی تجربیات و دانش ) و مستقل هستند
۲۹۱ - محتوای تدریس محدود و انتخابی است / ۲۹۱ - محتوای تدریس نامحدود و متنوع است
۲۹۲ - یادگیری کمی است / ۲۹۲ - یادگیری کیفی است
۲۹۳ - تشویق کودک به عنوان فردی که باید به صورتی فعل پذیر از واقعیت نسخه برداری می کند / ۲۹۳ - ترغیب کودک به عنوان فردی که به صورتی فعال واقعیت را کشف و بازآفرینی می کند
۲۹۴ - دیکته کردن به دانش آموز که " چه چیزهایی " را باید یاد بگیرد / ۲۹۴ - کمک به دانش آموز که بیاموزد " چگونه " یاد بگیرد
۲۹۵ - ساز و کارهای ترغیب و تشویق , ناشی از عوامل بیرونی و خارجی است / ۲۹۵ - ساز و کارهای ترغیب و تشویق , درونی و خود جوش است
۲۹۶ - تشویق , دست یابی به پاداش های عینی دیگران است / ۲۹۶ - تشویق , دست یابی به تعادل ساخت های ذهنی خود فرد است
۲۹۷ - فرایند تحریک و پیشرفت , پاداش جویی است / ۲۹۷ - فرایند تحریک و پیشرفت , تعادل جویی است
۲۹۸ - معلم تکالیف یادگیری را به تبع وظایف و انتظارات خود بر می گزیند / ۲۹۸ - معلم تکالیف یادگیری را به تبع مراحل دانش آموز بر می گزیند
۲۹۹ - تشویق بیرونی است که موجب توقف و اشباع ذهن مخاطب می شود / ۲۹۹ - ترغیب به صورتی است که موجب تحریک اشتها و اشتیاق به دانستن می شود
۳۰۰ - تشویق ؛ تصادفی , پراکنده یا غیر سیستماتیک است / ۳۰۰ - کیفیت میزان تشویق با نوع کیفیت رفتار همانند می شود
۳۰۱ - تشویق صرفا محدود به محرک های خوشایند است / ۳۰۱ - در فرایند تشویق , جزئیات کارهایی که کودک انجام داده , مشخص است
۳۰۲ - تشویق , یک نواخت و همراه با واکنشی شرطی و از پیش تعیین شده است / ۳۰۲ - تشویق , " خودجوش " و متنوع و حاکی از توجه دقیق به کارهای کودک است
۳۰۳ - در مورد وضعیت دانش آموزان هیچ گونه بازخوردی به آنان داده نمی شود / ۳۰۳ - در مورد قابلیت یا ارزش کارهای دانش آموزان , بازخوردها و آگاهی هایی به آنان داده می شود
۳۰۴ - دانش آموزان در مقایسه ی خود با دیگران نتیجه گرا و مبتنی بر رقابت ( برنده و بازنده ) هدایت می شوند / ۳۰۴ - دانش آموزان در جهت درک رفتار " فرایند مدار " هدایت می شوند
۳۰۵ - دستاوردهای همسالان , زمینه ی توصیف دستاوردهای فعلی دانش آموزان می شود / ۳۰۵ - دستاوردهای فعلی دانش آموز با تجربه های پیشین او مقایسه می شود
۳۰۶ - بدون در نظر گرفتن تلاشی که به کار رفته یا معنای این دستاورد , به دانش آموزی معین تکلیف داده می شود / ۳۰۶ - ملاک تشخیص , تلاش و توان دانش آموز و ارایه ی تکالیف متنوع به دانش آموزی معین است
۳۰۷ - موفقیت , صرفا نتیجه ی توانایی یا عواملی خارجی مثل شانس یا ساده بودن تکلیف است و دانش آموز با دیگران مقایسه می شود / ۳۰۷ - موفقیت , نتیجه تلاش و توانایی است و به دانش آموز القا می شود که در آینده می تواند انتظار توفیق های مشابهی را داشته باشد
۳۰۸ - در دانش آموز این احساس ایجاد می شود که به دلایل بیرونی ( جلب رضایت معلم , پیروزی در رقابت یا جایزه و ... ) تکلیف را انجام دهد / ۳۰۸ - در دانش آموز این احساس ایجاد می شود که به دلیل لذتی که از انجام تکلیف می برد یا مهارتی که کسب می کند , تلاش نماید
۳۰۹ - توجه دانش آموز بر معلم و مرجع قدرت یا کسی که بر کار او نظارت دارد , متمرکز می شود / ۳۰۹ - توجه دانش آموز بر رفتاری که به تکلیف مربوط است , متمرکز می شود
۳۱۰ - در فرایند دخالت , توجه از رفتار مربوط به تکلیف , منحرف می شود / ۳۱۰ - ارزش رفتار مربوط به تکلیف در فرایند شناختی و ویژگی های مطلوب آن پرورانده می شود
۳۱۱ - یادگیری , تغییرات رفتار یادگیرنده در اثر تجربه است / ۳۱۱ - یادگیری , تغییرات تجربه بر اثر رفتار یادگیرنده است
۳۱۲ - یادگیری , کسب اطلاعات جدید از منابع بیرونی است / ۳۱۲ - یادگیری , کسب یک ساخت جدید از عملیات ذهنی است
۳۱۳ - تحول ذهنی , تابع یادگیری کودک است / ۳۱۳ - یادگیری , تابع تحول ذهنی کودک است
۳۱۴ - " چه چیز " یادگرفتن مهم تر از " چگونه " یاد گرفتن است / ۳۱۴ - " چگونه " یادگرفتن مهم تر از " چه چیز " یادگرفتن است
۳۱۵ - یادگیری , توضیح دهنده ی تحول است / ۳۱۵ - تحول روانی , توضیح دهنده ی یادگیری است
۳۱۶ - یادگیری بر پایه انتقال و قیاس قرار دارد / ۳۱۶ - یادگیری , بر پایه اکتشاف و استقرا قرار دارد
۳۱۷ - یادگیری کودکان در هر زمان , طبق انتظارات بیرونی و با فشار و تسریع صورت می گیرد / ۳۱۷ - یادگیری کودکان در زمان معین و طبق توالی منظم , با تسریع ها و تاخیرهای مبتنی بر تفاوت های فردی و امکانات محیطی صورت می گیرد
۳۱۸ - یادگیری فقط بر اساس تجربه ی بیرونی تغییر می کند / ۳۱۸ - یادگیرنده , هم تجربه و هم خود را بر اساس تجربه تغییر می دهد
۳۱۹ - یادگیری , تراکمی است از دانش اندوزی که در ساعاتی خاص بین دانش آموز و موقعیت آموزشی برقرار می گردد / ۳۱۹ - یادگیری تعاملی است خلاق که بدون وقفه بین دانش آموز و موقعیت آموزشی در جریان است۳۲۰ - یادگیری واقعی یعنی انبار کردن ادراکات جدید برای افزودن اندوخته های حفظی اطلاعات جدید به اطلاعات قبلی / ۳۲۰ - یادگیری واقعی یعنی فرایند تغییر دادن ادراکات جدید برای همخوانی کردن آن ها با ساخت های شناختی فعلی از یک سو و تغییر دادن ساخت های شناختی برای همخوانی کردن آن ها با ادراکات جدید از سوی دیگر
۳۲۱ - یادگیری , فعالیتی است که از معلم سر می زند و او پیوسته در حال متراکم نمودن مطالب در ذهن دانش آموز است / ۳۲۱ - یادگیری , فعالیتی است که از فراگیر سر می زند و دایما در حال تحول است
۳۲۲ - اندوخته های شناختی زمانی متراکم می گردند که یادگیری از طریق القائات و انتقالات معلم صورت گیرد / ۳۲۲ - ساخت های شناختی دانش آموزان تنها زمانی متحول می گردد که یادگیری از طریق دخالت ارتجالی و فعالیت خودانگیخته ی خود آن ها تحقق پذیرد
۳۲۳ - فرایند یادگیری در زمان انجام فعالیت دانش آموزان دگرگردان , دگرفرمان و دگر نظم دهنده است / ۳۲۳ - فرایند یادگیری در زمان انجام فعالیت دانش آموزان فرایندی خود گردان , خودفرمان , خودنظم جو و خود رهبر است
۳۲۴ - معلم , تکالیف یادگیری را به تبع تکالیف تحول کودک بر می گزیند / ۳۲۴ - معلم , تکالیف یادگیری را به تبع تکالیف و انتظارات از پیش تعیین شده بر می گزیند
۳۲۵ - اکتسابات یادگیرنده در سطح حیطه ی شناختی , آن هم در حد دانستن باقی می ماند / ۳۲۵ - اکتسابات یادگیرنده در عمق حیطه های عاطفی و رفتاری رسوخ می کند
۳۲۶ - ویژگی های فیزیکی یادگیری مهم است / ۳۲۶ - محیط یادگیری مهم است
۳۲۷ - آن چه معلم انجام می دهد موجب یادگیری می شود / ۳۲۷ - آن چه دانش آموز انجام می دهد موجب یادگیری می شود
۳۲۸ - معلم ( یاددهنده ) منبع اصلی تحول است / ۳۲۸ - یادگیرنده منبع اصلی تحول خویش است
۳۲۹ - یادگیرنده بر اثر تاثیر پذیرفتن از محیط و واکنشی فعل پذیر در برابر عمل محیط , تغییر می یابد / ۳۲۹ - یادگیرنده بر اثر تاثیر خود بر محیط و واکنشی فعال در برابر عمل محیط به پیشرفت دست می یابد
۳۳۰ - فرایند دانش اندوزی عناصر جدید با مخازن پیشین است / ۳۳۰ - درون سازی مفاهیم , مستلزم فرایند توحید یافتگی عناصر جدید با ساخت های پیشین یادگیرنده و به وجود آمدن ساخت های تازه به وسیله ی یادگیرنده در تعامل با محیط است
۳۳۱ - اکتساب شناخت به یادگیری وابسته است / ۳۳۱ - اکتساب شناخت به تحول وابسته است
۳۳۲ - هدایت یادگیری مهم است / ۳۳۲ - هدایت فرایند یادگیری مهم است
۳۳۳ - یادگیری , حفظ کلمات و ذخیره ی کالبد واژگان است / ۳۳۳ - یادگیری , درونی کردن روح کلمات و جان واژگان است
۳۳۴ - تربیت کلامی / ۳۳۴ - تربیت عملی
۳۳۵ - مهارت دادن / ۳۳۵ - مهارت یابی
۳۳۶ - پرکردن اوقات فراغت / ۳۳۶ - غنی سازی اوقات فراغت
۳۳۷ - امنیت دهی / ۳۳۷ - امنیت ورزی
۳۳۸ - تربیت کردن / ۳۳۸ - تربیت شدن
۳۳۹ - دینی کردن / ۳۳۹ - دینی شدن
۳۴۰ - دانش دینی / ۳۴۰ - منش دینی ( حس مذهبی )
۳۴۱ - دین دهی / ۳۴۱ - دین یابی
۳۴۲ - دین آموزی / ۳۴۲ - دین ورزی
۳۴۳ - جنون اطلاعات / ۳۴۳ - معرفت حقیقی
۳۴۴ - علم مجازی / ۳۴۴ - علم حقیقی
۳۴۵ - علم حصولی / ۳۴۵ - علم حضوری
۳۴۶ - هوش منطقی / ۳۴۶ - هوش شهودی
۳۴۷ - تفکر تحلیلی / ۳۴۷ - تفکر اشراقی
۳۴۸ - چه یادگرفتن / ۳۴۸ - چگونه یادگرفتن
۳۴۹ - نتیجه یادگیری / ۳۴۹ - فرآیند یادگیری
۳۵۰ - تراکم ذهن / ۳۵۰ - تحول یادگیری
۳۵۱ - تفکر عبارت است از فرایند رسیدن از مجهول به معلوم / ۳۵۱ - تفکر عبارت است از فرایند رسیدن از معلوم به مجهول
۳۵۲ - عدم برنامه ریزی به خصوص به طور دراز مدت / ۳۵۲ - وجود انواع برنامه ریزی
۳۵۳ - اعمال برداشت مکانیکی از انسان و سازمان / ۳۵۳ - اعمال برداشت عمقی و پویا از انسان و سازمان
۳۵۴ - ثبات / ۳۵۴ - تغییر
۳۵۵ - انسان به عنوان موجودی اقتصادی و مادی / ۳۵۵ - انسان به عنوان موجودی روان شناختی
۳۵۶ - ساختار سازمانی بلند و ثابت / ۳۵۶ - ساختار سازمانی مسطح و متغیر
۳۵۷ - الگوهای اداری ثابت و قطعی / ۳۵۷ - الگوهای اقتضایی وضعیتی
۳۵۸ - مدیریت و رهبری فردی / ۳۵۸ - مدیریت و رهبری جمعی
۳۵۹ - اهداف سازمان / ۳۵۹ - اهداف سازمان , کارکنان و دانش آموزان
۳۶۰ - مدل ماشینی / ۳۶۰ - مدل زنده
۳۶۱ - دید دو گانه بینی / ۳۶۱ - دید سیستمی
۳۶۲ - سود / ۳۶۲ - مسوولیت اجتماعی
۳۶۳ - مدیریت فردی / ۳۶۳ - مدیریت مشارکتی
۳۶۴ - طراحی سنتی سازمان / ۳۶۴ - طراحی های پروژه ای و ماتریسی
۳۶۵ - کنترل , نظم و انضباط بیرونی / ۳۶۵ - کنترل , نظم و انضباط درونی
۳۶۶ - تربیت تصنعی و عاریه ای / ۳۶۶ - تربیت طبیعی
۳۶۷ - تربیت عمدی / ۳۶۷ - تربیت غیر عمدی
۳۶۸ - تربیت کلامی / ۳۶۸ - تربیت غیر کلامی
۳۶۹ - تربیت از راه ذهن / ۳۶۹ - تربیت از راه دل
۳۷۰ - تربیت رسمی / ۳۷۰ - تربیت غیر رسمی
۳۷۱ - تربیت خورآگاه متربی / ۳۷۱ - تربیت ناخودآگاه متربی
۳۷۲ - تربیت اکتسابی / ۳۷۲ - تربیت اکتشافی
۳۷۲ - تربیت تسریعی / ۳۷۲ - تربیت تدریجی
۳۷۳ - تربیت دگرانگیخته / ۳۷۳ - تربیت خودانگیخته
۳۷۴ - اطاعت منفور / ۳۷۴ - اطاعت مطبوع
۳۷۵ - تربیت برنامه ای / ۳۷۵ - تربیت نمادین
۳۷۶ - فراگیران برای آموزش به مدرسه می روند / ۳۷۶ - آموزش به نزد فراگیران می آید
۳۷۷ - سیستم آموزشی به کمک فرایند هدایت می شود / ۳۷۷ - سیستم آموزشی به کمک استانداردها هدایت می شود
۳۷۸ - نقش معلم تنها بازیگر اصلی در صفحه است / ۳۷۸ - نقش معلم راهنما و مربی حاضر در حاشیه است
۳۷۹ - اخذ تصمیم مبتنی بر تئوری است / ۳۷۹ - اخذ تصمیم مبتنی بر اطلاعات است
۳۸۰ - روش های کار سامان یافته است / ۳۸۰ - روش های کار انعطاف پذیر است
۳۸۱ - زمان آموزش تا پایان دوره متوسطه و دانشگاه است / ۳۸۱ - یادگیری در تمام طول عمر است
۳۸۲ - فناوری عنصری است که به سیستم اضافه می شود و قابل تفکیک از آن می باشد / ۳۸۲ - فناوری در سیستم آموزشی تنیده شده است و غیر قابل تفکیک می باشد
۳۸۳ - ارزیابی به صورت دوره ای ( هر چهار ماه ) برگزار می گردد / ۳۸۳ - ارزیابی به صورت همزمان و مداوم برکزار می گردد
۳۸۴ - موسسه آموزشی ( فروشنده ) تعیین کننده است / ۳۸۴ - فراگیر ( خریدار ) تعیین کننده است
۳۸۵ - منبع توان و تحکیم سیستم آموزشی پایداری و عدم تغییر است / ۳۸۵ - منبع توان و تحکیم سیستم آموزشی تغییر و انعطاف پذیری است
۳۸۶ - محیط آموزشی دارای امکانات فیزیکی وسیع است / ۳۸۶ - محیط آموزشی امکانات فیزیکی اندکی دارد
۳۸۷ - مشخصه آموزش تولید انبوه است / ۳۸۷ - مشخصه آموزش بومی سازی انبوه است
۳۸۸ - برنامه ریزی کوتاه مدت بیش تر مورد توجه است / ۳۸۸ - برنامه ریزی میان مدت بیش تر مورد توجه است
۳۸۹ - برنامه ریزی میان مدت بیش تر مورد توجه است / ۳۸۹ - برنامه ریزی بلند مدت بیش تر مورد توجه است
۳۹۰ - برنامه ریزی بلند مدت بیش تر مورد توجه است / ۳۹۰ - برنامه ریزی استراتژیک بیش تر مورد توجه است
۳۹۱ - برونداد آموزش و پرورش مورد توجه است / ۳۹۱ - پیامدآموزش و پرورش مورد توجه است
۳۹۲ - در آموزش و پرورش اقدام به استاندارد سازی می کنند / ۳۹۲ - آموزش و پرورش را با مشتری ( دانش آموز ، معلمان ، جامعه ، والدین ، دولت و ... مناسب می سازند
۳۹۳ - سازمان آموزش و پرورش به صورت مرکزی کنترل می شود / ۳۹۳ - واحدهای سازمانی در عین استقلال الزام به پاسخگویی دارند
۳۹۴ - تصمیم گیری اتوکراتیک است / ۳۹۴ - تصمیم گیری مشارکتی است
۳۹۵ - پیچیدگی در انجام وظایف مشاهده می شود / ۳۹۵ - ابتکار در انجام وظایف مشاهده می شود
۳۹۶ - یکنواختی در انجام کارها مشاهده می شود / ۳۹۶ - تنوع و گوناگونی در انجام کارها مشاهده می شود
۳۹۷ - ارتباط یک طرف است / ۳۹۷ - ارتباط به صورت شبکه ای است
۳۹۸ - جزء گرایی مورد توجه است / ۳۹۸ - کل گرایی مورد توجه است
۳۹۹ - توجه به اجزاء / ۳۹۹ - توجه به فرایند
۴۰۰ - نگاه به آموزش و یادگیری فردی است / ۴۰۰ - نگاه به آموزش و یادگیری اجتماعی است
۴۰۱ - درون داد محور است / ۴۰۱ - فرآیند محور است
۴۰۲ - توسعه منابع انسانی مد نظر است / ۴۰۲ - توسعه انسانی مد نظر است
۴۰۳ - نظام تک کتاب درسی / ۴۰۳ - نظام چند رسانه ای
۴۰۴ - ایستایی / ۴۰۴ - پویایی
۴۰۵ - کمبود اعتبارات / ۴۰۵ - سهم واقعی اعتبارات
۴۰۶ - تصدی گری دولت / ۴۰۶ - مشارکت مردم
۴۰۷ - انفعال / ۴۰۷ - فعالیت
۴۰۸ - دولت مجری است / ۴۰۸ - دولت نظارت می کند
۴۰۹ - نیروی انسانی مازاد / ۴۰۹ - نیروی انسانی کافی
۴۱۰ - فرسودگی شغلی بالا / ۴۱۰ - نشاط و سرزندگی۴۱۱ - مدیران معتقد به تئوری X / ۴۱۱ - مدیران معتقد به تئوری Y
۴۱۲ - بخشی نگری / ۴۱۲ - فرا بخشی
۴۱۳ - در صد قبولی / ۴۱۳ - پیشرفت تحصیلی
۴۱۴ - شبه تربیت / ۴۱۴ - تربیت
۴۱۵ - یادگیری سطحی / ۴۱۵ - یادگیری عمیق
۴۱۶ - نا امنی / ۴۱۶ - امنیت
۴۱۷ - قالب نگری / ۴۱۷ - محتوا نگری
۴۱۸ - فرد محوری / ۴۱۸ - برنامه محوری
۴۱۹ - کار فردی / ۴۱۹ - کار گروهی
۴۲۰ - حفظ معلومات / ۴۲۰ - کشف استعداد
۴۲۱ - اداره محوری / ۴۲۱ - مدرسه محوری
۴۲۲ - مدیریت بر افراد / ۴۲۲ - مدیریت بر سیستم ها
۴۲۳ - مدیر محوری / ۴۲۳ - معلم محوری
۴۲۴ - معلم محوری / ۴۲۴ - دانش آموز محوری
۴۲۵ - ارزشیابی روزمره / ۴۲۵ - ارزشیابی هدفمند
۴۲۶ - کتاب حجیم / ۴۲۶ - کتاب متناسب و مناسب
۴۲۷ - امتحان مکرر / ۴۲۷ - ارزشیابی مستمر
۴۲۸ - معلم سوال های بسته ای می کند که مستلزم جواب های کوتاه و از پیش تعیین شده است /
۴۲۸ - معلم به طور منظم سوال های باز می کند که پاسخ آن یک یا دو جمله می شود و پاسخ درست از پیش تعیین شده هم برای آن ها وجود ندارد
۴۲۹ - معلم زمان کوتاهی را به پاسخ دادن دانش آموزان اختصاص می دهد ، و وقتی دانش آموزی از پاسخ خود مطمئن نیست ، به سرعت به سراغ دانش آموز دیگر می رود / ۴۲۹ - معلم همیشه زمان طولانی تری را برای پاسخ اختصاص می دهد تا دانش آموز نامطمئن را به ادامه ی پاسخ دادن تشویق کند
۴۳۰ - معلم علاقه دارد که دانش آموزان پاسخ « درست » بدهند . و وقتی روشن می شود که پاسخ دانش آموزی غلط است ، دیگر گوش نمی دهد / ۴۳۰ - معلم به آنچه دانش آموزان فکر می کنند ، علاقه ی آشکاری نشان می دهد و به دقت به گفته های آنان گوش می دهد ، حتی پس از آن که روشن شود اشتباه کرده اند
۴۳۱ - معلم پاسخ ها و نظریات را با عنوان ( درست یا غلط ) به شکلی که بیان می شوند قبول می کند / ۴۳۱ - معلم به طور مکرر از دانش آموزان می خواهد پاسخ ها و نظریات خود را توجیه و تشریح کنند ۴۳۲ - معلم تمامی پاسخ های دانش آموزان را مورد قضاوت قرار می دهد . و با سرعت و مهارت پاسخ ها و نظریات « غلط » را درست می کند / ۴۳۲ - معلم اغلب با پذیرفتن پاسخ ها به صورت بی طرفانه ، قضاوت کردن را به تاخیر می اندازد و از شرکت دانش آموزان در بحث قدردانی می کند و دانش آموزانی را که به عقاید او با تردید می نگرند مورد تشویق قرار می دهد /
۴۳۳ - معلم مصمم است در زمانی ثابت و از طریق معینی معین از موضوع ( الف ) به ( ب ) برود و پیوسته نظریات جانبی را قطع می کند ۴۳۳ - معلم از نظر زمان و طریق تا حدی از نظر مقصد ، انعطاف پذیر است . با دانش آموزان برای کشف و به کارگیری اندیشه ها تشریک مساعی می کند
۴۳۴ - معلم وظایف را طوری تعیین می کند و سازمان می دهد که دانش آموزان برای دنبال کردن دستورها تحت فشار قرار بگیرند / ۴۳۴ - معلم وظایف را طوری تعیین می کند و سازمان می دهد که امکان بررسی ، آزمایش دادن و ارتباط به وسیله دانش آموزان ممکن باشد
۴۳۵ - معلم بر یادگیری " چه باید کرد " بیشتر تاکید دارد تا " چرا باید چنین کرد " . قواعد ، روش ها و فرمول های بسیاری را ارایه و تدریس می کند . / ۴۳۵ - معلم بر دلایل و اصول تاکید می ورزد و دانش آموزان را تشویق می کند که در همان لحظه در مورد این که " چه باید بکنند " تمرین نمایند ؛ تعداد قواعد ، روش ها و فرمول ها را نیز به حداقل می رساند۴۳۶ - معلم درخواست یادداشت برداری و جزوه نویسی می کند / ۴۳۶ - معلم رونویسی را به حداقل می رساند
۴۳۷ - تربیت دینی معطوف به " دین دهی " ( آسیب زا ) است و دارای ویژگی های زیر است :
۱ – دگر بنیاد تصنعی
۲ – اکتسابی و انتقالی
۳ – دگر ساخته و برون زا
۴ – رعب آور و خوف آمیز
۵ – محدود کننده و اسارت زا
۶ – شکل گرا و ایستا
۷ – کوششی و کشانگر
۸ – حفظی و مجازی
۹ – تقلیدی و تحمیلی
۱۰ – ریاکارانه و چند گانه
۱۱ – سطحی و بیرونی
۱۲ – دنیا مدار و ظاهر گرا
۱۳ – تکلیف مدار و محصول گرا
۱۴ – تراکمی و تحکمی
۱۵ – کاهنده و میرنده
۱۶ – اندیشه آموز و فعل پذیر
۱۷ – عادت پرست و آیین پرست
۱۸ – حصولی و لسانی
۱۹ – جهان آگاهی و جهان بینی
۲۰ – رام کننده و وابسته ساز
۲۱ – بندگی منفور
۲۲ – مقلد دانش و اطلاعات دینی
۲۳ – اشباع کننده و تهوع آور
۲۴ – پایشی دگر کنترلی
۲۵ – نسخه برداری و اقتباسی
۲۶ – کالبد اندیش و کمیت گرا
۲۷ – ایمان مبتنی بر مغز و ذهن
۲۸ – دین معاش اندیش
۲۹ – ایمان ابزاری و مادی
۳۰ – امنیت محیطی و کالبدی
۳۱ – سعادت وابسته ۴۳۷ - تربیت دینی معطوف به " دین یابی " ( کمال زا ) است و دارای ویژگی های زیر است :
۱ - خود بنیاد فطری
۲ - اکتشافی و ارتجالی
۳ - خود یافته و درون زا
۴ - وجدآور و شوق آمیز
۵ - انبساط دهنده و رهایی بخش
۶ - معناگرا و پویا
۷ - جوششی و کنشگر
۸ - شهودی و عرفانی
۹ - عقلانی و اقناعی
۱۰ - خالصانه و یگانه
۱۱ - عمقی و درونی
۱۲ - عقبی مدار و باطن گرا
۱۳ - حق مدار و فرآیند گرا
۱۴ - تحولی و تعاملی
۱۵ - بالنده و زاینده
۱۶ - اندیشه ساز و خلاق
۱۷ - عادت گریز و شالوده شکن
۱۸ - حضوری و وجودی
۱۹ - جان آگاهی و جان بینی
۲۰ - فتح کننده و آزاد منشانه
۲۱ - بندگی مطبوع
۲۲ - مولد بینش و بصیرت دینی
۲۳ - اشتیاق زا و اشتهاآور
۲۴ - پویشی خود کنترلی
۲۵ - یاد آوری و باز آفرینی
۲۶ - جوهر اندیش و کیفیت گرا
۲۷ - ایمان مبتنی بر قلب و دل
۲۸ - دین معاد اندیش
۲۹ - ایمان قدسی و تجربی
۳۰ - امنیت روانی و روحی
۳۱ - سعادت خود یافته
تهیه كننده : حسین استرون
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه شیراز
سمت : رییس مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق ( ع ) ایلام
منابع مورد استفاده :
۱ – کریمی ، عبدالعظیم . کودک ؛ تربیت ؛ زندگی از مجموعه روانشناسی تربیت کودک ( ۲ ) – کودک و مدرسه . تهران ، انتشارات تربیت ، ۱۳۷۸ .
۲ - کریمی ، عبدالعظیم . دین یابی یا دین دهی ( خلاصه همایش آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش ) ، دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۸۰ .
۲ – داشته ها و تجربیات شخصی و آثار تربیتی دیگر .
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت آفتاب نیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت رویداد 24سایت انتخابسایت سخت‌افزارمگ