شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

از یاسمی تا شروه


از یاسمی تا شروه
● همراه با نمایشگاه منظره نگاری
نگارخانه لاله این روزها اقدام به برپایی نمایشگاهی گروهی باعنوان «منظره نگاری» كرده است. این نمایشگاه دربرگیرنده آثاری از استاد علی اكبر یاسمی، تا آثاری از عربعلی شروه هنرمند و مترجم كوشای معاصر است.
استادعلی اكبر یاسمی از جمله نقاشان برجسته واقعگرای آكادمیك واز شاگردان كمال الملك بوده است.
نام او در كنار نام هنرمندانی همچون آشتیانی، شیخ، اولیا و حیدریان در تاریخ هنر ایران به ثبت رسیده است.
استاد علی اكبر یاسمی و نقاشانی كه برشمردیم، آموزه های كمال الملك را در باره هدف نقاشی و شیوه نقاشی مشتركاً پذیرفته و همان راهی را رفتندكه از استادشان آموخته بودند. راه مورد علاقه اینان در نقاشی ، راهی است كه بیشتر مردمان نیز تنها از آن راه یك اثر نقاشی را می پسندند و كمال مطلوب شان از نقاشی به آن صورت است و آن عبارت است از : «دقت » و «مهارت» و «استادكاری» هنرمند در اجرای جزئیات.
در همه جای دنیا ـ از جمله در ایران ـ با این كه سبك های هنری مختلفی پدید آمده است ، لذا نقاشان واقعگرای آكادمیك همچنان اعتبار خود را حفظ كرده اند.
«عاطفه»، «مهارت» و «عظمت روح» مفاهیمی هستندكه وقتی به این شیوه عرضه می شوند با همه انسان ها؛ فارغ از سطح سواد و نوع نژاد و كیفیت فرهنگی شان رابطه برقرار می سازد. به طوری كه می توان گفت : تا این مفاهیم و این نیازها و احساسات بشری وجود دارند، امثال یاسمی نیز همواره زنده اند.
در آثار چنین نقاشانی است كه هنوز می توان ایمان بشری به نظم طبیعی را مشاهده كرد. نظمی كه دیری است توسط ابزارهای ماشینی در معرض خطر است.
نمایشگاه منظره نگاری، تماشاگر را با سیر حركت این ژانر از نقاشی از دوران كمال الملك به این سو آشنا می كند و در ضمن انگیزه ای به دست می دهد تا این دوره از نقاشی را از نظر «فنی» و «نوع نگاه» مورد نقادی قرار داد. مطابق آموزه های مكتب كمال الملك ، وظیفه نقاش بازگوكردن طبیعت و تجسم واقعیاتی است كه همه می بینند. اما در این نمایشگاه شاهدآثاری هستیم كه به لحاظ تلقی و باور نقاشانه از چنین تعریفی فراتر رفته و به تعبیر ذهنی و تفاسیر فردی و دخل و تصرفات فنی براساس زیبایی شناسی متفاوت و معاصر دست زده اند.
نقاشان جوان تر در این نمایشگاه، اثر خود و دیدگاه خود را در قالب دیدگاه های كلاسیك محدود نساخته و به جای مصرف توصیفی رنگ به كاربرد ذهنی و تفسیری رنگ پرداخته اند. آنان یا در دنباله خطی حركت كرده اند كه كمال الملك، یاسمی و ... گشودند. بااین تفاوت كه آن خط را بر مبنای ضروریات زمانه متحول كرده اند؛ و یا از بنیان، نگرش خود را از جایی آغاز كرده اند، كه كمال الملك و یاسمی و ... در آنجا به پایان می رسند و به تاریخ می پیوندند.
به هرحال ، منظره نگاری از جمله نمودهای هنر نقاشی است كه فارغ از جغرافیا، مورد علاقه همه مخاطبان در همه سرزمین هاست.
منظره پردازان، همواره درمیان مردم محبوبیت داشته اند. هرچند كه تاریخ نقاشی معاصر ما،گواهی می دهد كه در قیاس با سایر مظاهر هنر نقاشی ، منظره پردازی همواره به عنوان یك تفنن موردتوجه نقاشان ما قرار گرفته است.
برپایی چنین نمایشگاه هایی به قصد آن كه نگاه به منظره و طبیعت، به نگاهی مستمر و جریانی پویا تبدیل شود، بسیار پسندیده است.
منبع : روزنامه ایران