دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۱۶ فروردین


 ۱۶ فروردین
● متولد فروردین (بره):
هر چند که تو دردسرهای زیادی برای خانواده درست کرده ای و میکنی اما خانواده همیشه پشتیبان تو بوده باید دست از این لجبازیهای خود برداری و خود را با جریان موجود وفق دهی.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
تلاشها و کوششهای متنوع تو اثری مثبت بر زندگی تو خواهد داشت توکل بر خدا کن و در هر لحظه از او استمداد بخواه موفقیت تو حتمی خواهد بود.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
به دنبال یک دوست یکرنگ هستی مساله ی که در این جهان سراسر رنگ و نیرنگ به ندرت میتوان آن را پیدا کرد با این همه باز هم باید جستجو کرد شاید فرجی شود.
● متولدین تیر (خرچنگ):
تندرستی تو روز به روز بهتر میشود باید همچنان مراقب جسم خود باشی و از آن حراست کنی اتفاق کوچکی می افتد که قابل جبران است نباید نگران بود.
● متولدین مرداد (شیر):
گاه حدس و گمان های تو درست ازآب در می آید و در های تازه ای به روی تو باز میشود اما این یک قانون و قاعده نیست و همواره باید عقلانیت را محور کارها قرار داد.
● متولدین شهریور (سنبله):
قدر بعضی از چیزها تا هستند معلوم نمیشود امنیت و سلامت از جمله ی اینهاست جای خالی یک دوست فداکار و صمیمی را هم نمیتوان به این سادگی پرکرد.
● متولدین مهر (ترازو):
به خاطر موضوعی دیدار با فردی پیش می آید که بسیار جالب تو جه است این دیدار افکار تازه ای را با خود به میان می آورد که باید در مورد آنها به خوبی اندیشید.
● متولدین آبان (عقرب):
کارهای متنوع متعدد تو را به شدت سرگرم میکند بهتر است در میان این غوغا و هیاهو جای خالی را فقط به صحبت کردن با اعضای خانواده به ویژه با همسر خود اختصاص دهید.
● متولدین آذر (کمان):
همسر تو چو گذشته در کنار توست و از هیچ کوششی دریغ نمی کند تو هم با قدر دانستن از این نعمت مهم باید بکوشی که با یک برنامه ی دقیق و همت عالی به اهداف مشترک خود برسی.
● متولدین دی (بز):
به آنچه میخواهی دست خواهی یافت شانس با توست اما باید دانست که هیچ کاری بدون دردسر حاصل نمیشود پس آمادگی خود را برای بعضی از مشکلات دو چندان کن.
● متولدین بهمن (ظرف آب):
برای کنترل این وضعیت صراحت و شفافیت از هر چیزی بهتر است باید کاری کنیم که دوباره آبهای رفته به جوب بازگردد وکارها از نو سامان پیدا کند این به نفع تو است.
● متولدین اسفند (ماهی):
باید همه ی راههای ممکن را با دقت و حوصله مورد مطالعه قرار داد چون تصمیمگیری در این باره کار ساده و آسانی نیست از کسانی که تجربه ی بیشتری دارند باید کمک گرفت.
منبع : مطالب ارسال شده