پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

بررسی اثر عصاره‌ هیدروالکلی شوید .Anethum graveolens L در کاهش گلوکز و چربی ها در رت های دیابتی شده


بررسی اثر عصاره‌ هیدروالکلی شوید .Anethum graveolens L در کاهش گلوکز و چربی ها در رت های دیابتی شده
● مقدمه:
دیابت نوع ۱ یا دیابت وابسته به انسولین، یک بیماری خود ایمنی است. عوامل مختلف ژنتیکی، استرس های محیطی، عفونت ویروسی و رژیم غذایی می توانند آن را به وجود آورند که با تخریب سلول های بتای تولید کننده انسولین در پانکراس همراه است. تحقیقات زیادی در زمینه درمان دیابت با استفاده از گیاهان دارویی انجام شده است. اثرات حفاظتی عصاره گیاهانی از جمله: زیره سبز، شنبلیله، مریم ‌گلی، موسیر وغیره در رت های دیابتی شده تایید شده است. شوید با نام علمی Anethum graveolens گیاهی از خانواده umbelliferae است. این گیاه حاوی ترکیبات فلاونوییدی می‌باشد.
● روش ها:
در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر میزان قند خون، لیپید‌ها و لیپوپروتیین ها در رت های دیابتی شده مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از ۱۵ رت نر بالغ به وزن متوسط ۲۵۰ - ۲۰۰ گرم در سه گروه پنج تایی استفاده شد. تجویز مواد در همه گروه ها به صورت تزریق داخل صفاقی انجام گرفت. رت های گروه شاهد، برای یکسان نمودن شوک حاصل از تزریق هم حجم مواد تزریقی، سرم فیزیولوژی دریافت نمودند. رت های گروه دیابت با تجویز آلوکسان منوهیدرات به میزان ۱۲۰ mg/kgbwدیابتی شدند. رت های گروه دیابتی تیمارشده، اضافه بر تیمار مشابه گروه دوم، عصاره هیدروالکلی شوید با دوز ۳۰۰mg/kgbw دریافت نمودند. ۴۸ ساعت بعد از آخرین تزریق، از قلب حیوان خون گیری به عمل آمد و فاکتورهای سرمی مورد بررسی قرار گرفتند.
● یافته ها:
نتایج بدست آمده کاهش معنی دار میزان گلوکز، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDLو VLDLرا در رت های تیمار شده نسبت به گروه دیابتی نشان ‌داد. با تجویز عصاره شوید، میزان HDL به طور معنی داری افزایش یافت.
● نتیجه ‌گیری:
این تحقیق نشان داد استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه شوید می‌تواند در پایین ‌آوردن قند خون موثر باشد.
ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در شوید بر جذب گلوکز موثر است و همچنین می‌تواند در ترمیم و بازسازی سلول های بتای آسیب دیده نقش داشته باشند.
حسین مدنی
نارگل احمدی محمودآبادی
اکبر وحدتی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی