شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

راستی رکورد پر اولادترین مادر جهان دست چه کسی است؟


راستی رکورد پر اولادترین مادر جهان دست چه کسی است؟
شاید مادری که قهرمان مادری در جهانست، خانم فشودورواسیلت بوده که در سال هزار و هشتصد و هفتاد و دو وفات یافته که بیست و هفت بار آبستن شد و شصت و نه کودک بدنیا آورد شانزده دوقلو، هفت سه قلو و چهار چهارقلو.
منبع : سایت پارس پلانت