جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

کلئوپاترا


كلئوپاترا نام هفت تن از ملكه های مصر از سلسله بطلمیوسی ها بود كه به سلطنت رسیدند و اولین آنها كلئوپاترا دختر آنتوكوس سوم بود كه در بین سالهای ۱۹۴ و ۱۹۳ قبل از میلاد با بطلمیوس پنجم ازدواج كرد .
بعد از مرگ شوهرش ، پسرش در سال ۱۸۰ به سلطنت رسید و سرپرستی و نیابت سلطنت تا رشد فرزندش بطلمیوس ششم را بعهده داشت كلئوپاترا دوم دختر بطلمیوس پنجم و دختر كلئوپاترا اول بود و بطلمیوس با خواهر خویش كلئوپاترا ازدواج كرد . آخرین و معروفترین كلئوپاترا ، كلئوپاترای هفتم دختر بطلمیوس دوازدهم بود كه با برادرش بطلمیوس سیزدهم ازدواج كرد و بموجب وصیت پدرش در سال ۵۱ قبل از میلاد بر تخت مصر قرار گرفت . وی زنی شجاع و آزمند و قوی الاراده و خوش محضر و زیبا بود در زمان سلطنت كلئوپاترا هفتم رومیان قدرت فراوانی بهم رسانیده و قویترین حكومت آن روزگار شده بودند درین احوال مصر از قدرت سیاسی و حكومت به صعف شدید دچار شده بود و میان كلئوپاترا و برادرش آتش اختلاف در گرفته بود در این هنگام ژول سزار به مصر آمد و شیفته جمال كلئوپاترا گشت و او را برای سركوبی برادرش بطلمیوس سیزدهم یاری كرد . قرارداد ازدواج سزار و كلئوپاترا گذاشته شد و از آن دو فرزندی بنام سزاریون بدنیا آمد چون ژول سزار در شهر روم بقتل رسید آنتونیوس به مصر آمد و زمام امور كشور مصر را از طرف امپراطور روم در دست گرفت اما كار آنتونیوس و كلئوپاترا بازدواج انجامید و در سال ۷۳ ق – م عقد ازدواج صورت گرفت . آنتونیوس قسمت شرقی از امپراطور وسیع روم را به كلئوپاترا و فرزندانش واگذاشت اما بعد از چندی اكتاویوس به مصر آمد و كلئوپاترا برای فریفتن اوكتاویوس كوشش هائی به خرج داد اما موثر نیفتاد تا اینكه كلئوپاترا را میخواست باسارت به رم ببرد كه كلئوپاترا بوسیله سم خودكشی كرد .

كلئوپاترا ( بروایت دیگر )
كلئوپاتر در سال ۶۹ قبل از میلاد دیده بجهان گشود . پدرش بطلمیوس دوازدهم در سال ۴۱ پیش از میلاد وفات یافت و تاج و تخت مصر را به دو فرزند خود كلئوپاترا ۱۷ ساله و برادرش بطلمیوس ۱۴ ساله واگذاشت . این برادر و خواهر قرار بود برطبق سنن قدیمی خاندان سلطنتی مصر با یكدیگر ازدواج نمایند . كلئوپاترا كه از نژاد یونانی و بسیار جاه طلب بود هوس اینرا در سر میپروراند كه به تنهائی بر مصر سلطنت نماید . وارد شدن ژول سزار به مصر و كشته شدن پمپی بدست بطلمیوس این آرزو را به حقیقت نزدیكتر نمود . و گویند كه كلئوپاتر خود را در فرش ظریفی پیچید و روی ان قالی گرانبهائی انداخت و آنرا نزد سزار فرستاد . سزار تصمیم گرفت كه برادر خواهر را باهم بسلطنت مصر رساند ولی بطلمیوس شورش كرد ولی در این واقعه خودش بقتل رسید و آنگاه سزار كلئوپاتر را بعنوان ملكه مصر انتخاب نمود . كلئوپاترا از سزار فرزندی بدنیا آورد كه او را سزاریون نام نهاد . بعد از كشته شدن سزار در سنا كلئوپاتر با مارك آنتوانی سردار رومی در تابستان سال ۴۱ قبل از میلاد ملاقات كرد و با او بعشق بازی پرداخت .و بعد از مدتی با آنكه آنتوان زوجه رسمی داست ( آكتاویا ) ، با كلئوپاترا ازدواج كرد . در نبرد دریائی اكسیو كه آنتوان از اكتاویان شكست خورد با شنیدن خبر دروغی خودكشی كلئوپاترا خود را كشت و چون اكتاویان وارد اسكندریه گردید كلئوپاترا كوشش كرد او را نیز مانند اسلافش بطرف خود جذب نماید و چون موفقیتی نیافت دست بخودكشی زد در حالیكه بیش از ۳۹ سال از سنش نمی گذشت .
منبع : وبلاک من