یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی


طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی
بررسی در ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی ارایه شده به‌ وسیله صاحبنظران و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است:
۱) رویکرد گسترش
۲) رویکرد قاعده‌مند.
بنگاههایی که از رویکرد گسترش استفاده می‌کنند، بتدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مشابه بازار محلی است، وارد بازار بین‌المللی می‌شوند. اما در رویکرد قاعده‌مند، روش منظمی برای انتخاب بازار جهانی به کار گرفته می‌شود و از یک مجموعه از معیارها برای تعیین بازارهای مناسب استفاده می‌شود.
اهمیت و نیاز به ارزیابی و انتخاب نظام‌مند بازارهای هدف به ‌وسیله بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته و مدلهایی برای ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است. اما مدلهای ارایه شده منطبق با واقعیت و فرایند تصمیم‌گیری صادرکنندگان نبوده است و از جامع‌بودن لازم برخوردار نمی‌باشند؛ بعلاوه، گامهای موثری در جهت هوشمندسازی مدلهای ارایه شده نیز برداشته نشده است. بر این اساس، در این مقاله پس از ارایه یک مدل مفهومی جامع منطبق با فرایند تصمیم‌گیری صادرکنندگان که شامل جذابیت تقاضا، جذابیت دسترسی، جذابیت تطبیق و جذابیت رقابت می‌باشد، جذابیت بازارهای بین‌المللی ارزیابی می‌شود. در خاتمه نیز یک مدل هوشمند فازی بر اساس مدل مفهومی تایید شده ارایه خواهد شد که امکان پیش‌بینی و تصمیم‌سازی برای صادرکنندگان را فراهم می‌آورد.
نویسنده:
فرجی خورشیدی حجت,
آذر عادل
منبع : مدرس علوم انسانی