پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۸ فوریه


● ۱۸۸۱: بوئر ها در جنگ «ایگوگو» در افریقای جنوبی بر نیروهای برتر انگلیسی پیروز شدند.
● ۱۹۱۷: ارتش آمریکا برای سومین بار از زمان جنگ امریکا با اسپانیا در کوبا نیرو پیاده کرد.
● ۱۹۳۳: سوسیال دمکراتهای آلمان در برلن شکست کمونیستها از هواداران هیتلر را جشن گرفتند و این سرکوبی را مرگ کمونیسم در آلمان خواندند.
● ۱۹۴۷: اعراب و یهودیان ، هردو ، یک بار دیگر با طرح تقسیم فلسطین مخالفت کردند.
● ۱۹۵۳: (۱۳۳۱ ) : مجلس شورای ملی میگساری را در ایران محدود و عربده کشی مستانه و رانندگی در حال مستی را جرم اعلام کرد.
● ۱۹۵۳: (۱۳۳۱ ) : مجلس شورای ملی میگساری را در ایران محدود و عربده کشی مستانه و رانندگی در حال مستی را جرم اعلام کرد.
● ۱۹۵۶: ( ۱۳۳۴) سلوین لوید وزیر خارجه انگلستان به منظور مذاکره درباره مشارکت هرچه بیشتر ایران در مساعی غرب برای محاصره شوروی و نیز مسائل نفت منطقه وارد تهران شد.
● ۱۹۶۵: لیندن جانسون رئیس جمهوری آمریکا دستور داد که از ۱۱ فوریه این سال بمباران ویتنام شمالی آغاز شود که هشت سال طول کشید.
● ۱۹۷۱: بالاخره زنان سویس اجازه شرکت در انتخابات به دست آوردند!.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز