دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

مدت بازی و آغاز و آغاز مجدد بازی


مدت بازی و آغاز و آغاز مجدد بازی
● مدت بازی
مدت بازی شامل دو وقت مساوی چهل و پنج دقیقه ای می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.
هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازی (برای مثال کم کردن زمان هر نیمه به ۴۰ دقیقه به دلیل کمی نور) باید قبل از آغاز بازی و با رعایت مقررات رقابتها، مشخص می شود.
الف) مدت بین دو نیمه
بازیکنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند.
زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از ۱۵ دقیقه باشد.
مقررات رقابتها، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند.
زمان استراحت بین دو نیمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغییر کند.
ب) افزودن اوقات تلف شده
این افزایش شامل تمام زمانهای تلف شده و به خاطر موارد زیر صورت می گیرد:
▪ تعویضها
▪ تشخیص بازیکنان آسیب دیده
▪ انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازی به خارج، برای مداوا
▪ وقتهای تلف شده
▪ هر دلیل دیگر
افزودن اوقات تلف شده به صلاحدید داور است.
پ) ضربه پنالتی
اگر یک ضربه پنالتی در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی اتفاق بی افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و بعد صوت پایان بازی زده می شود.
ج) وقت اضافی
مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون ۸، دو وقت مساوی برای مسابقه منظور کند.
● آغاز و آغاز مجدد بازی
الف) مقدمات
بازی با قرعه کشی بوسیله سکه مشخص می شود، تیمی که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه در نیمه اول حمله کند (در واقع کدام طرف زمین بازی کند). تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد. تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواهد زد. در نیمه دوم مسابقه، تیمها زمینها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.
ب) ضربه شروع
ضربه شروع روشی برای شروع یا شروع مجدد بازی محسوب می شود:
▪ در آغاز مسابقه.
▪ بعد از به ثمر رسیدن هر گل.
▪ در شروع نیمه دوم مسابقه.
▪ در شروع هر نیمه وقت اضافه (در صورت داشتن وقت اضافی).
از ضربه مستقیم آزاد بازی گل محسوب می شود.
پ) چگونگی شروع مسابقه
▪ تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.
▪ بازیکنان دسته مقابل شروع کننده باید حداقل ۹.۱۵ متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازی قرار گیرد.
▪ توپ ثابت روی نقطه مرکزی قرار می گیرد.
▪ داور علامت می دهد.
▪ وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، توپ در بازی خواهد بود.
▪ زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگری لمس شود.
بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یک تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود.
ج) تخلفات / تنبیهات
اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ بوسیله بازیکن دیگری لمس شود، برای بار دوم با توپ بازی کند:
▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل و از جایی که نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود.
برای هرگونه نقض مقررات دیگر ضربه شروع:
▪ ضربه شروع تکرار خواهد شد.
چ) رها کردن توپ
رها کردن توپ، روشی برای آغاز مجدد بازی بعد از هر وقفه موقتی میباشد و آن زمانی انجام میشود که توپ در بازی باشد و بازی برای هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده قطع شود.
ه) تخلفات / تنبیهات - رها کردن مجدد توپ
▪ اگر قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند بوسیله بازیکنی لمس شود.
▪ اگر توپ بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیکنان، بخارج از زمین بازی برود.
خ) مقررات ویژه
یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.
یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود، از روی خط محوطه دروازه که موازی با خط دروازه و در نقطه ای نزدیک به محل خطا، زده می شود.
بعد از اینکه بازی موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازی با عمل رها کردن توپ از روی خط محوطه دراوزه که موازی با خط دروازه و نزدیک به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود.
منبع : ایرفو
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری مهرسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری فارسسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانی