یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی


تاثیر ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی
۶ جیره حاوی دوزهای صفر، ۸۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ و ۱۶۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C از نوع ال- آسکوربیل-۲- پلی فسفات در سه تکرار و به مدت ۸ هفته جهت پرورش فیل ماهیان جوان در نظر گرفته شد. در پایان هفته چهارم در موارد WG، متوسط وزن FCR, SGR و PER بین دوزهای صفر با ۲۰۰و ۸۰۰ اختلاف معنی داری مشاهده گردید (p<۰.۰۵) در حالی که در سایر موارد اختلافی مشاهده نشد (p>۰.۰۵). در پایان آزمایش و در هفته هشتم نیز به جز در مورد CF بین دورهای صفر و ۲۰۰ (p<۰.۰۵)، در سایر موارد اختلافی مشاهده نشد (p>۰.۰۵). در مورد شاخص HIS نیز در حالی که بیشترین مقدار در دوز ۲۰۰ و حداقل آن در دوز ۴۰۰ مشاهده شد اما اختلاف معنی دار نبود (p>۰.۰۵)، با توجه به نتایج کسب شده و اندازه گیری شاخص های مختلف از نظر رشد و FCR می توان مناسب ترین سطح پیشنهادی ویتامین C را در محدوده وزنی و دمایی مورد آزمایش، ۲۰۰ mg kg-۱ در نظر گرفت که خصوصا می تواند در هفته های ابتدایی رشد موثر واقع گردد.
بهرام فلاحت کار
مهدی سلطانی
بهروز ابطحی
محمدرضا کلباسی
محمد پورکاظمی
مهران یاسمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی