شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا


طرح اتحادیه شهرداری‌ها را جدی بگیریم


طرح اتحادیه شهرداری‌ها را جدی بگیریم
علی‌رغم ارائه طرح تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها از سوی شورای‌عالی استان‌ها، هیچ حرکت و تمایلی از سوی دولت نهم برای مفتوح و نهایی کردن پرونده مذکور وجود ندارد. این سکوت و بی‌توجهی دولت زمانی معنای واضح‌تری پیدا می‌کند که بدانیم محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلا‌می ایران در زمانی که منصب شهرداری تهران را در اختیار داشت، از عدم تعامل دولت وقت در این باره کاملا‌ گلا‌یه‌مند بود.
هرچند اصل مردمی کردن بخشی از فعالیت‌های شهرداری و برگزاری و تشکیل شوراهای اسلا‌می شهر و روستا تنها با خواست و اراده دولت اصلا‌حات صورت عملی به خود گرفت و این افتخاری بزرگ در کارنامه دولت عصر اصلا‌حات است اما مشخص نیست رئیس‌جمهور که خود در جریان روشن محدودیت‌ها و مشکلا‌ت شهرداری‌ها و شوراهای منتخب مردم در شهرهای کوچک و بزرگ بوده است، چرا آستین همت بالا‌ نمی‌زند و به حل این معضل مدنی کمک نمی‌رساند. واضح است که مدیریت شهری در دنیای پیشرفته بدون همگرایی ملی و مردمی و تفویض اختیارات دولت به نهادهای مردمی امکان‌پذیر نبوده است. تمام شهرها و ابرشهرهای بزرگ جهان تنها در نتیجه تکمیل فرآیند اتحادیه شهرداری‌ها و حذف نقش دولت‌ها در اداره شهرها و به دست گرفتن مکانیسم تخصیص اعتبارات و چگونگی ترسیم افق توسعه شهری موفق بوده‌اند.موضوع دیگر به مدیریت متمرکز و یکپارچه شهری در این شهرها برمی‌گردد. تمام هزینه‌ها، صورت مخارج، بودجه، اعتبارات و طرح‌های توسعه شهری به دست نهاد شورا و شهرداری صورت می‌پذیرد. شهرداران این مناطق از قدرت فراوانی برخوردارند. پلیس و ترافیک شهری نیز تحت نظارت شهرداران عمل می‌کند. در این صورت ضمن ثبات مدیریتی، هرگونه اقدام و برنامه‌ریزی تنها در نتیجه نهادهای برآمده از مردم صورت می‌پذیرد.از آنجا که هم نمایندگان انجمن‌های شهری و هم شهرداران و فرمانداران توسط مردم انتخاب می‌شوند، تعاملی معنا‌دار در جهت حفظ منافع عمومی صورت می‌پذیرد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت از آنجا که زمانی، رئیس دولت نهم خود شهردار یک کلا‌ن‌شهر بوده است، اراده جدی‌تری برای کوچک کردن نقش دولت اعمال نماید. در حالی که دولت نهم قصد و انگیزه اصلی خود را کوچک‌سازی دولت و محدود کردن دامنه فعالیت‌های خود عنوان می‌کند، چرا این سیاست در حوزه مدیریت شهری با سرعت و جدیت پیگیری نمی‌شود؟برخی دغدغه‌ها حاکی از سیاسی شدن نوع تعامل دولت نهم و نهاد مدنی شورا و خاصه شهرداری تهران است. در صورت واقعی بودن این نگرانی، این تنها منابع ملی است که هزینه می‌شود و فرصت‌هایی است که مدیریت شهر و شوراها در جهت اجرای بهتر سیاست‌های عمومی خود از دست می‌دهند.
تجربه دولت‌های بزرگ در هیچ نقطه‌ای با توفیق همراه نبوده است. حال که طبق توصیه‌ها و دستورات مقامات عالیرتبه کشور و اصل مترقی ۱۴۴ قانون اساسی زمینه‌های قانونی کوچک‌سازی دولت در حال انجام است، باید این مهم از حوزه اختیارات شهرداری‌ها و طرح نمادین <اتحادیه شهرداری‌ها> صورت پذیرد. مدنیت استوار و مردم‌سالا‌ری مشارکتی تنها در نتیجه اعتماد واقعی به مردم امکان‌پذیر است.
منبع : روزنامه اعتماد ملی