سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

عدم پذیرش رژیم دارویی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا


عدم پذیرش رژیم دارویی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا
● مقدمه:
این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در عدم پذیرش رژیم دارویی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا از دیدگاه پرستاران، بیماران و خانواده آنان انجام شد.
● مواد و روش‌ کار:
در این پژوهش توصیفی- مقایسه‌ای ۶۰ بیمار، ۶۰ نفر از اعضای خانواده آنان و ۳۳ پرستار به‌ روش نمونه‌ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش ‌نامه ‌ای بر پایه الگوی باور بهداشتی بود. تحلیل داده‌ ها به‌کمک روش‌ های آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس یک‌ طرفه و شفه انجام شد.
● یافته‌ ها:
این بررسی نشان داد که میانگین درک فردی از استعداد به بیماری، شدت بیماری و فواید رژیم دارویی در پرستاران بالاتر از بیماران و خانواده آنان و میانگین درک فردی از موانع پذیرش رژیم دارویی در خانواده بیماران بالاتر از بیماران و پرستاران می ‌باشد. تفاوت معنی ‌دار آماری در میانگین درک فردی از موارد یاد شده بین پرستاران و بیماران و بین بیماران و خانواده آنان وجود داشـت ولی بین پرستاران و خانواده بیماران این تفاوت معنی ‌دار نبود.
● نتیجه‌ گیری:
درک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا از شدت بیماری خود بر پذیرش رژیم دارویی تاثیر دارد.
حسین نامدار
حسین ابراهیمی
عبدالرسول صفاییان
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

سایت رویداد 24روزنامه شهروندخبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایلناخبرگزاری ایرناسایت اکوایرانسایت ارانیکوسایت بیتوتهخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه شرق