سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا


بررسی رابطه بین دوستی های دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان


بررسی رابطه بین دوستی های دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان
این پژوهش در پی بررسی رابطه دوستیهای دو جانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی سال تحصیلی ۸۰-۸۱ مدارس دولتی شهر اصفهان است. حجم نمونه ای ۱۳۹ نفری به صورت خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.
ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: آزمون گروه سنجی؛ مقیاس خودپنداره ساراسوات و مقیاس سازگاری اجتماعی آزمون شخصیت کالیفرنیا (CTP). معدل نمرات سال قبل و نیمسال اول جاری هر دانش آموز به عنوان شاخص های پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش، همبستگی متغیرهای مورد مطالعه با پیشرفت تحصیلی معنی دار بود. همچنین معلوم شد که ترکیبی از ۳ متغیر خود پنداره، سازگاری اجتماعی و پذیرش همسالان قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییرپذیری معدل کل سال قبل دانش آموزان است. ترکیبی از دو متغیر پذیرش همسالان و خودپنداره قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییرپذیری معدل نیم سال اول جاری می باشد. ضمنا هیچ گونه رابطه مثبت و معناداری بین خودپنداره و دوستی های دوجانبه و خودپنداره و پذیرش همسالان دیده نشد
محمدحسین یارمحمدیان
حسین مولوی
اختر ایران پور مبارکه
منبع : پایگاه اطلاعات علمی