یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

ارتباط ژن ها با تکامل (فرگشت) چیست ؟


ارتباط ژن ها با تکامل (فرگشت) چیست ؟
ژن ها بخش هایی از ژنوم یک موجود زنده می باشند که حامل کدهای مسئول تعیین ساختار موجود زنده به یک طریق بسیار ویژه هستند. بنابر این ژن ها و ویژگی هایی که به وسیله آنها کد می شوند از طریق والدین به فرزندان منتقل می شوند. از نسلی به نسل بعد سازوکارهای مولکولی شناخته شده ای ژن ها را تجدید سازمان , مضاعف و دگرگون می کنند به نحوی که باعث ایجاد تنوع ژنتیکی می گردد. این تنوعات ماده خام برای فرگشت محسوب می شود.
منبع : blogsky
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت ارانیکوروزنامه سازندگیروزنامه اعتمادسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهر