چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

قانون فوتبال، پرتاب توپ اوت


قانون فوتبال، پرتاب توپ اوت
● Throw In
پرتاب توپ اوت روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود.
از پرتاب توپ اوت، گل محسوب نمی شود.
پرتاب توپ اوت اعلام می شود:
▪ وقتیکه تمام توپ از روی خط طولی، خواه از روی زمین یا هوا عبور کند.
▪ از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب انجام می شود.
▪ پرتاب توسط بازیکن مقابل بازیکنی که آخرین بار، توپ را لمس کرده انجام می شود.
● چگونگی اجرا
در لحظه پرتاب توپ، پرتاب کننده باید:
▪ صورتش به طرف زمین باشد
▪ قسمتی از هر پای او روی خط طولی یا روی زمین خارج از خط طولی باشد
▪ از هر دو دست برای پرتاب استفاده کند
▪ توپ از پشت و بالای سر پرتاب شود
بازیکن پرتاب کننده توپ اوت، نمی تواند توپ را لمس کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگر بازی شود. توپ وقتیکه وارد زمین شد در بازی خواهد بود.
● تخلفات و تنبیهات
پرتاب اوت بوسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس بازیکن دیگر عمدا" با دست لمس کند:
▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
▪ در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه پرتاب کننده اتفاق بی افتند، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.
● پرتاب اوت توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می گردد، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا" با دستهایش لمس کند:
▪ اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
▪ اگر خطا در داخل محوطه جریمه اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
اگر بازیکن حریف به منظور گیج کردن پرتاب کننده رفتار غیر منصفانه ای داشته باشد یا برای او مانع ایجاد کند:
▪ به دلیل رفتار غیر ورزشی، اخطار – کارت زرد – می گیرد.
▪ پرتاب بوسیله بازیکنی از دسته مقابل انجام خواهد شد.
http://poroge.parsiblog.com/-۲۴۷۶۴۷.htm
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت زومیتسایر منابعروزنامه ابتکارخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24