شنبه, ۱۲ آذر, ۱۴۰۱ / 3 December, 2022
مجله ویستا

مسئول کالیبراسیون


مسئول کالیبراسیون
● معرفی
مسئول کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری کسی است که بتواند از عهده و نقشه خوان و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری ابعاد ، جرم ، حجم ، نیرو ، فشار ، گشتاور، درجه حرارت ، N.D.T ، جریان سنجی بر اساس استاندارهای مربوطه و انجام محاسبات مربوطه و تحویل و تحول آنها برآید .
● نمونه وظایف
▪ شناسایی اصول استقرار نظام کالیبراسیون در سیستم تضمین کیفیت
▪ آشنایی با گواهینامه و گزارش های سیستم کالیبراسیون
▪ آشنایی با برچسب های سیستم کالیبراسیون
▪ آشنایی با دوره های زمانی کالیبراسیون
▪ آشنایی با انبارش وسایل اندازه گیری و جابجایی آنها
▪ آشنایی با قابلیت های ردیابی وسایل اندازه گیری
▪ آشنایی با شرایط محیط کالیبراسیون
▪ آشنایی با کیفیت کاری نیروی انسانی
▪ آشنایی با استانداردهای نظام تضمین کیفیت وسایل اندازه گیری
▪ شناسایی اصول تشخیص مفاهیم کاربردی کالیبراسیون
▪ آشنایی با خطاهای تجهیزات اندازه گیری
▪ تقسیم بندی خطا و شیوه های کاهش اثرات آنها در اندازه گیری
▪ ریشه یابی، ارزیابی و گزارش خطاهای اندازه گیری شده
▪ آشنایی با مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری
▪ درک مفهوم عدم قطعیت در اندازه گیری
▪ عوامل موثر در نتایج آزمون و محاسبه عدم قطعیت
▪ مفهوم آماری به عنوان مکمل اندازه گیری و کالیبراسیون
▪ آشنایی با شیوه های اجرایی کالیبراسیون
▪ آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز در سیستم کالیبراسیون
▪ آشنایی با نمودارهای کالیبراسیون
▪ شناسایی اصول ترسیم نمودارهای کالیبراسیون
▪ شناسایی نظام تضمین کیفیت در کالیبراسیون
▪ آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار
▪ آشنایی با عوامل موثر شیمیایی محیط کار
▪ آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار
▪ آشنایی با عوامل موثر فیزیولوژیکی محیط کار
▪ شناسایی اصول شناخت عوامل موثرکار
▪ آشنایی با مفهوم کالیبراسیون و اهیمت آن
▪ آشنایی با تاریخچه کالیبراسیون در ایران و جهان
▪ آشنایی با تعاریف و اصطلاحات کالیبراسیون
▪ آشنایی با مشخصات تجهیزات کالیبراسیون
▪ توانایی تشخیص مفاهیم کاربردی کالیبراسیون
▪ توانایی نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی
▪ توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری ابعاد
▪ توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری جرم و حجم
▪ توانایی کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما
▪ توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری فشار
▪ توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری کیمیت وکیفیت های الکتریکی
▪ توانایی کالیبره کردن وسایل اندازه گیری کیمیت وکیفیت های الکترونیکی
▪ توانایی کالیبره کردن ساعت ها
▪ توانایی کالیبره کردن وسایل پژوهشی و آزمایشگاهی
▪ توانایی کالیبره کردن تجهیزات جریان سنجی (فلومتر)
▪ توانایی کالیبراسیون وسایل اندازه گیری نیرو و گشتاور
▪ توانایی کالیبراسیون تجهیزات N.D.T
▪ توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی
▪ توانایی بکارگیری نظام تضمین کیفیت
▪ توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار
منبع : شبکه رشد


همچنین مشاهده کنید

سایت جمارانروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناروزنامه آفتاب یزدسایت خبرآنلاینسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایسناسایت انصاف نیوزسایت الفروزنامه همشهری