چهارشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۲ / 29 March, 2023
مجله ویستا

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی


قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
در هر مورد كه كسی برای خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام كند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد ماموران انتظامی مكلفند به درخواست شاكی از مزاحمت و اقداماتی كه برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.هر گاه كسی مال غیر منقولی را كه در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف كرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت كرده باشد و بیش از یك ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مكلفند به شكایت شاكی رسیدگی و حكم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود ماموران انتظامی باشد ماموران مزبور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
▪ تبصره ۱: هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران انتظامی باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری كنند.
رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی كننده وقتی رای به نفع خواهان می‌دهد كه به وسایل مقتضی احراز كند مورد دعوی را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است هر یك از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی كننده می‌تواند برای یك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنكه به تشخیص مرجع مذكور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت اکوایرانخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری ایلناوبگردیروزنامه ابتکارسایت اصلاحات نیوزخبرگزاری مهرروزنامه توسعه ایرانیسایت رکناسایت دیپلماسی ایرانی