شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

سبکهای یادگیری


سبکهای یادگیری
● با شناسایی سبك یادگیری خود و بكارگیری تكنیكهای یادگیری ویژه مربوط به آن یادگیری خود را بهبود بخشید:
۱- سبك یادگیری دیداری
▪ بـا مشـاهـده و تـركیـب تـصـاویـر بـا اطلاعات، اطلاعات را بخاطر می سپارند.
▪ بـرای بـرقـراری ارتـبـاط با دیگران و همچنین سازماندهی اطلاعات از تصاویر، نقشه ها و نمودارها استفاده میكنند.
▪ مـعـمـولا بـرای بـه خـاطـر آوردن مطـلبی چشمان خود را برای تجسم آن در ذهن خود میبندند.
▪ معمولا افرادی مرتب و منظمی میباشند.
▪ اینگونه افراد در تجسم اشیاء، طرحها و نتایج در ذهن خود توانا میباشند.
▪ معمولا در كلاس درس نیمكتهای ردیف جلو را اشغال میكنند.
▪ تمایل به برداشتن یادداشت های مفصل و با جزئیات فراوان دارند.
▪ جذب كتابهای مصور میگردند.
▪ در بخاطر آوردن لطیفه ها مشكل دارند.
▪ برای برجسته ساختن نكات كلیدی از ماژیكهای با رنگ روشن استفاده میكنند.
● تكنیكهای یادگیری:
۱- در روند آموزش از رنگها، تصاویر، اشكال، نمادها، اسلایدها و جداول استفاده كنید.
۲- برای یادگیری بهتر به حركات و چهره آموزگار نگاه كنید.
۳-یك محیط آرام و بدون سرو صدا را برای مطالعه برگزینید.
۲- سبك یادگیری شنیداری
● ۳۰ درصد جمعیت را شامل می گـردد. خصوصیات این گونه افراد به قرار زیر است:
▪ تمایل دارند بیشتر با اصوات و موسیقی سرو كار داشته باشند.
▪ قادرند ریتم و تن صدا را تشخیص دهند.
▪ از طریق گوش دادن یاد میگیرند.
▪ برای به خاطر سپردن اطلاعات آنها را با یك صدای خاص تركیب میكنند.
▪ در محیطهای شلوغ و پر سرو صدا تمركز خود را از دست میدهند.
▪ به یادداشت برداشتن تمایلی ندارند.
▪ تمایل دارند مطالب را با صدای بلند بخوانند.
▪ برای بخاطر سپردن مطالب دروس خود را با صدای بلند مكررا روخوانی میكنند.
● تكنیكهای یادگیری:
۱- در مباحث گروهی كلاس خود مشاركت كنید.
۲- از اصوات و موسیقی در یادگیری خود بهره گیرید.
۳-عوض نت برداری از ضبط صوت برای ثبت مطالب كمك بگیرید.
۳- سبك یادگیری جنبشی-بساوایی
● ۵ درصد جمعیت را شامل میـگـردد. خصوصیات این گروه به قرار زیر است:
▪ بـرای یادگیری و بخاطر سپردن اطلاعات از جسم و حس لامسه خود بهره میگیرند.
▪ به فعالیتهای بدنی و ورزش علاقه مندند.
▪ در هـنگام بر قراری ارتباط و گفتگو مكررا دستهای خود را تكان داده و از ژستهای جسمانی استفاده میكنند.
▪ از آنكه در كلاس درس بی حركت بنشینند و به درس گوش دهند بیزارند.
▪ برای یادگیری و بخاطر سپردن اطلاعات به تحرك و تمرینات عملی نیازمندند.
▪ هنگام مرور مطالب درسی خود مرتبا راه میروند و نكات كلیدی را با صدای بلند تكرار میكنند.
● تكنیكهای یادگیری
۱- در حین یادگیری آدامس بجوید.
۲- برای یادگیری بهتر از حس لامسه، حركت و تمرینات عملی بهره گیرید.
۳-حین یادگیری موسیقی گوش دهید.
منبع : سایت تحلیلی MLM