چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۱۷ فروردین ـ ۶ آوریل ـ نخستین بپاخیزی گسترده بردگان سیاه در آمریکای شمالی


یک بپاخیزی گسترده بردگان سیاهپوست در آمریكای شمالی دراین روز در سال ۱۷۱۲ در منطقه نیویورك آغاز شد و هفته ها طول كشید . در آن زمان این قسمت از آمریكای شمالی مهاجر نشین انگلیسی و متعلق به این كشور بود . بپاخیزی بردگان سرانجام توسط میلیشیای محلی سركوب و چهارم ژوئیه ۱۲ تن از بردگان كه محرك قیام تشخیص داده شده بودند اعدام شدند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز